Home > Over de VU > Profiel en missie > Uitgelicht > Wetenschappelijke integriteit
Bordes VU Hoofdgebouw

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke integriteit vraagt van medewerkers en studenten van VU en VUmc om in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening integer te handelen en daarbij de geschreven en ongeschreven regels die gelden voor wetenschappelijk handelen in acht te nemen en uit te dragen.

De VU en het VUmc onderschrijven de regels zoals die zijn geformuleerd door de KNAW en uitgewerkt door de VSNU. In Europees verband hebben de European Science Foundation (ESF) en All European Academies (ALLEA) een Engelstalige omschrijving van de principes en regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit vastgelegd.

Het College van Bestuur VU en de raad van bestuur VUmc hebben de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. Daarin is vastgelegd hoe een klacht aangaande een vermoeden van schending van de Wetenschappelijk integriteit wordt behandeld. In het kader van deze regeling is door beide instellingen een Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) ingesteld. Deze commissie bestaat uit prof.dr. Jan Struiksma (voorzitter), prof.dr. Jan van Mill (lid) en prof.dr. Guy Widdershoven (lid).

Regels alleen zijn niet voldoende om de wetenschappelijke integriteit te waarborgen, de regels moeten ook in concreto vertaald en opgevolgd worden. Daarbij zullen zich steeds nieuwe dilemma’s voordoen, waarop slechts adequaat kan worden gereageerd door deze dilemma’s op de werkvloer ter discussie te stellen. Het College van Bestuur van de VU en de Raad van Bestuur van het VUmc zullen deze discussies organiseren en bevorderen.

Ook in het onderwijs dient het onderwerp “wetenschappelijke integriteit” aandacht krijgen omdat dit onderwijs voorbereidt op een loopbaan als onderzoeker of omdat mensen worden opgeleid voor functies waarin met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek wordt gewerkt.

Mede met het oog op het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s hebben de VU en het VUmc een leerstoel Methodologie en Integriteit ingesteld welke wordt bekleed door prof.dr. Lex Bouter.

Goed om te doen

Op de website van de Erasmus Universiteit kunt u een dilemmaspel downloaden.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl