Home > Studiegids > 2012-2013 > Bachelor > [g-k] > Geneeskunde
 
  • Vakcode: M_BLO110
  • Periode: Semester 1
  • Credits: 3.0
  • Voertaal: Nederlands
  • Faculteit: VUmc
  • Coördinator: dr. W.M. van der Flier
  • Lesmethode(n): Practicum, Hoorcollege, Studiegroep
  • Niveau: 100

Inhoud vak

In het Leeronderzoek maak je kennis met het opzetten en uitvoeren van
medisch wetenschappelijk onderzoek. Tijdens eerdere practica in het
eerste semester heb je verschillende soorten data verzameld bij jezelf
of bij medestudenten rondom het thema leefstijl en gezondheid. Met
behulp van deze data formuleer je onderzoeksvragen, maak je een
analyseplan, voer je de analyses uit en presenteer je de resultaten van
jouw onderzoek op een afsluitend minisymposium.
In de eerste week wordt vooral aandacht besteed aan het opzetten van het
onderzoek en het verwerken van data. Hierbij worden de belangrijkste
(epidemiologische) onderzoeksvormen belicht, leer je vraagstellingen
formuleren, doe je ervaring op met het werken met een databestand en
leer je hoe je gegevens kunt analyseren met behulp van de statistiek.
In de tweede week wordt met name aandacht besteed aan het analyseren van
de zelf verzamelde data, het interpreteren van resultaten en het middels
een poster presenteren van de resultaten van een wetenschappelijk
onderzoek.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit meerdere onderdelen: Beoordeling voordracht en
discussie (BVD), Parate kennistoets (PAK) en dat je actief deelgenomen
hebt aan verplichte practica behorende bij de cursus. De
practicumregistratie vindt plaats middels een practicumkaart. Indien u
aan de verplichtingen heeft voldaan kunt u de volle kaart inleveren bij
het Onderwijs Service Centrum. In de PAK toets wordt de parate kennis
van deze cursus en van alle voorgaande cursussen van de bachelor
geneeskunde getoetst.

Literatuur

De studiestof komt uit de kernboekenlijst op www.med.vu.nl.
Gedetailleerde
opgave van studiestof staat in de cursusklapper. De studiestof behandeld
in de studiegroepen van de module Professionele ontwikkeling 1 behoort
eveneens tot de studiestof van deze cursus.
De database met de vragen van de PAK toets staat op Blackboard.

Uitleg in Blackboard

Voor deze module is een bijbehorende BB course. Hierin staat alle
informatie die de student nodig heeft tijdens de module, in aanvulling
op het onderwijs en de cursusklapper. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke
BB mededelingen over de module (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan
informatie over de toetsing bij het vak. Studenten krijgen automatisch
toegang tot de BB course, wanneer zij door het IOO op de module zijn
geboekt (voor onderwijs of (her)tentamens).

Intekenprocedure

Studenten die voor het eerst aan dit studiejaar mogen deelnemen, worden
door het IOO automatisch ingedeeld voor een pakket van studiegroepen,
colleges, en practica, en tevens voor de 1e gelegenheid van de PAK en
BVD. Bij bepaalde practica is het toegestaan onder voorwaarden te ruilen
van practicumgroep, zie hiervoor de BB Course (Her) Inschrijving
Practica. De regels rondom practicumdeelname staan op www.med.vu.nl,
onder reglementen, practicumregeling. Studenten die een PAK willen
herkansen, dienen zich hiervoor uiterlijk 2 weken voor de toets via het
Onderwijs Service Centrum Geneeskunde op te geven (kan per e-mail o.v.v.
studentnummer). Meer informatie over het herkansen van de BVD komt
beschikbaar in de BB course onder Assessment. Studenten die in een
eerder studiejaar al hebben deelgenomen aan de studiegroepen voor deze
module/dit semester worden niet ingedeeld, en zullen zich zelf voor de
BVD of PAK toetsen moeten opgeven. In uitzonderlijke gevallen kan na
overleg met de studieadviseur een student opnieuw worden ingedeeld voor
een studiegroep voor de duur van de cursus.

 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl