Home > Studiegids > 2012-2013 > Bachelor > [g-k] > Gezondheidswetenschappen

Infectieziekten en gezondheid

 
  • Vakcode: AB_470232
  • Periode: Periode 6
  • Credits: 6.0
  • Voertaal: Nederlands
  • Faculteit: Fac. der Aard- en Levenswetenschappen
  • Coördinator: dr. M.P. Bergman
  • Docent(en): dr. M.P. Bergman
  • Lesmethode(n): Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
  • Niveau: 200

Doel vak

Het doel van deze cursus is de student inzicht te verschaffen in de
pathogenese van microbiële, parasitaire en virale infecties. De student
wordt vertrouwd gemaakt met de strategieën die bacteriën, virussen en
parasieten gebruiken om de gastheer te koloniseren en te infecteren.
Thema's die aan de orde komen zijn toxines, aanhechting, invasie,
intracellulaire overleving, interacties met het immuun systeem, secretie
van virulentiefactoren, ijzeropname en regulatie van virulentiefactoren.
Bij het onderwijs wordt ook aandacht besteed aan vaccins en antibiotica,
zoals de ontwikkeling, werking en toepassing van deze therapeutica. In
kleine werkgroepen worden pathogeen-gastheer interacties bestudeerd,
waarbij tot op moleculair niveau wordt ingegaan opde pathogene
eigenschappen van enkele belangrijke ziekteverwekkers.
Eindtermen
Aan het eind van de cursus kan de student:
- aangeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de
strategieën die bacteriën, virussen en parasieten gebruiken om de
gastheer te koloniseren en te infecteren.
- aangeven hoe op moleculair niveau vaccins en antibiotica werken.
- aangeven hoe vaccins en antibiotica worden ontwikkeld.
- het belang aangeven van een grondige kennis over de
virulentiefactoren van bacteriën, virussen en parasieten ter voorkoming
en bestrijding van infecties.

Inhoud vak

De cursus bestaat uit 5 onderdelen: microbiologie, parasitologie,
virologie, vaccinologie en antibiotica. Al deze onderdelen zijn nodig om
een goed begrip te kunnen krijgen van infectieziekten en hoe deze te
voorkomen of te bestrijden zijn. Aan de samenhang van bovengenoemde
onderdelen zal dan ook de nodige aandacht besteed worden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (20 uur); werkcolleges (studielast 40 uur); zelfstudie (ca.
100 uur)

Toetsvorm

Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door een schriftelijk
tentamen ( 70%) en het eindproduct van de werkcolleges (30%). Voor beide
onderdelen moet een cijfer van 5,5 of hoger worden gehaald om een
eindcijfer te krijgen. Het tentamen (een combinatie van meerkeuze- en
essayvragen) is in het Engels. Gebruik van een – onbeschreven –
woordenboek is toegestaan.

Literatuur

Boek: Microbiology A clinical approach, Strelkauskas, Strelkauskas en
Strelkauskas. Garland Science. ISBN: 9780815365143.
In de werkgroepen wordt gebruik gemaakt van
recente wetenschappelijke, zelf op te zoeken, literatuur.

Vereiste voorkennis

Gezondheidswetenschappers (GZW) dienen de basiscursussen Immunologie
(AB_470114) en Gezondheid en milieu (AB_470064) met een voldoende te
hebben afgesloten. Voor G&L-studenten geldt dat zij de cursussen
Bedreiging & Bescherming I (AB_487031, microbiologie) en Humane
Levenscyclus II (AB_487030, immunologie) met een voldoende dienen te
hebben afgesloten. De stof uit bovenstaande cursussen zal tijdens de
cursus terugkomen en wordt ten tijde van het tentamen bekend
verondersteld.

Aanbevolen voorkennis

Voor de Gezondheidswetenschappers (GZW) wordt sterk aangeraden om de
eerstejaarscursus Immunologie (AB_470114) te hebben gevolgd. Voor G&L
studenten worden de eerstejaars cursussen Bedreiging & Bescherming I
(AB_487031) en Humane levenscyclus II (AB_487030) sterk aangeraden.

Doelgroep

Keuzecursus voor tweede- en derdejaars BSc Gezondheidswetenschappen en
tweedejaars Gezondheid en Leven met een gezondheidswetenschappelijk
profiel. De cursus is verplicht voor studenten die de specialisatie
Infectious Diseases and Public Health in de 1-jarige MSc Health Sciences
willen gaan volgen.

Overige informatie

Belangrijk: Deze cursus werd tot en met 2010 aangeboden als
"Infectieziekten, droge variant". De cursus is daarom niet toegankelijk
voor studenten die de cursus Infectieziekten (AB_471024) al hebben
gedaan. Recidivisten voor Infectieziekten en gezondheid kunnen toegang
krijgen tot Blackboard wanneer zij een mail sturen naar de
cursuscoördinator (mathijs.bergman@vu.nl).

 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl