Agenda

Aankomende evenementen

Maandag 11 september 2017, 17.30 uur - Tuinstadhuis Nieuw-West Plein '40-'45 - Feestelijke ondertekening samenwerkingsverband VU / Nieuw-West

Op 11 september 2017 om 17.30 uur zal tijdens een feestelijke ceremonie een convenant worden getekend om de samenwerking te bekrachtigen tussen de Vrije Universiteit en het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West op het terrein van Community Service Learning (CSL). Namens de Vrije Universiteit zal Rector Vinod Subramaniam en namens het Stadsdeel zal de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Achmed Baâdoud een handtekening zetten onder de samenwerkingsovereenkomst.

Maatschappelijke betrokkenheid is een kernwaarde van de VU. Daaraan wordt onder andere handen en voeten gegeven in een centraal  CSL-programma: studenten zetten hun academische vaardigheden in bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Nieuw-West heeft een lange traditie van experimenteren met en implementeren van innovatieve methoden van wijkontwikkeling. Het stadsdeel is een ontmoetingsplaats van burgers met zeer uiteenlopende achtergronden en kan in veel opzichten beschouwd worden als een succesvol voorbeeld van integratie. 

De kernactiviteit binnen de samenwerking tussen VU en Nieuw-West bestaat eruit dat wetenschappers, studenten, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders samen met bewoners van Nieuw-West en reeds bestaande initiatieven aan de oplossing van actuele maatschappelijke problemen in het stadsdeel werken.

De samenwerking zal op de volgende wijze worden ingericht:

- Er zal een studiezaal voor in de wijk wonende VU studenten worden ingericht in het Tuinstadhuis (Plein ’40-’45) om op die manier deze rolmodellen voor jongeren in de wijk in de avonden en weekends in het stadsdeel te houden. Vanuit de studiezaal zullen Community Service Learning activiteiten worden ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke en sociale vraagstukken. De studiezaal zal vanaf medio september 2017 vooralsnog op de maandag, dinsdag en woensdagavond geopend zijn. Studenten worden verzocht zich met hun collegekaart te identificeren bij de receptie van het Tuinstadhuis.
- In een samenwerking tussen het Profileringsthema Human Health and Life Sciences (H2LS) van de VU en de Indoorsoccer Stichting Cluppi worden activiteiten ontwikkeld gericht op gezondheid en sport voor jongeren in de wijk en hun families.
- Verder zullen CSL activiteiten op het terrein van de armoedeproblematiek en andere maatschappelijke vraagstukken worden ontwikkeld.
- Via gecombineerde huisvesting van studenten en statushouders wordt bijdragen aan de integratie van vluchtelingen/statushouders in de wijk.

De samenwerking zal worden aangegaan voor de duur van vijf jaar, en bij wederzijds positieve evaluatie worden verlengd.

Indien u aanwezig wilt zijn bij de bijeenkomst en nadere info: communityservice@vu.nl

18 September tot 25 oktober: programma rond de Fulbright Expert Robert G. Bringle aan de VU


Donderdag 28 september 2017, Bijeenkomst met City Deal Partners en KnowVU docentennetwerk van de VU, 13.00 - 17.00 uur, gevolgd door borrel. (Open voor andere geïnteresseerden.)

Op 28 september vindt de eerste publieksactiviteit die primair wordt georganiseerd voor het docentennetwerk van de VU (KNOWVU) en een landelijk netwerk van betrokkenen bij de zogenaamde City Deal (samenwerking tussen hoger onderwijs en gemeentelijke overheden bij de aanpak van maatschappelijke en sociale problematieken). Andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

13.00 – 15.00 uur, Agorazaal 1 van de VU. City Deal netwerk (toegankelijk voor andere geïnteresseerden).

Focus: CSL en samenleving/maatschappelijke partners/stad.
- Ten behoeve van dit deel van het programma zal Wim Haan, projectleider CSL-VU, een aftrap geven met een inleiding over het implementatieproces van Community Service Learning aan de VU. Daarin zal hij o.a. ingaan op de eigenheid van CSL, waardoor het verschilt van stages en vrijwilligerswerk. Daarnaast komen kwesties als verankering in het instellingsplan, relatie met andere strategische zwaartepunten, en verhouding centraal/decentraal aan de orde.
- Aansluitend zal Marjolein Zweekhorst, hoogleraar Innovation and Education in the Health and Life Sciences en directeur Athena Instituut, een inleiding houden over de Science Shops, een doorontwikkeling van de Wetenschapswinkel die ooit centraal binnen de universiteit was gepositioneerd en nu onderdeel uitmaakt van het Athena Instituut en de Faculteit Bêta Wetenschappen.
- Esther Haverkort, programmamanager BOOT/HvA en adviseur CSL VU zal aan de hand van de ervaringen van de HvA met de Buurtwinkels Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling spreken over het aangaan en beheren van duurzame relatie-netwerken met maatschappelijke partners.
- Vanuit VoorUit zullen ervaringen worden gedeeld over concrete inzet door studenten in de wijk.
- Robert Bringle zal een inleiding verzorgen over de samenwerking tussen de universiteit en de stad/maatschappij. Hoe krijgt die samenwerking binnen CSL vorm, wat zijn de aandachtspunten voor verduurzaming van die samenwerking, wat zijn de obstakels en risico’s. Hoe verhoudt zich CSL in dat verband tot het thema ‘social justice’.

15.00 – 17.00 uur, Aurorazaal van de VU. KNOWVU netwerk (toegankelijk voor andere geïnteresseerden)

Focus: CSL en onderwijsinhoud, CSL en de eindtermen van de opleiding, CSL curriculair en extra-curriculair, toetsing van CLS-onderwijs, CSL en Bruto Academische Waarde.
- Joke van Saane zal als lid van de stuurgroep CSL en Portefeuillehouder Onderwijs/lid OPO de bijeenkomst openen met een inleiding over CSL en het Instellingsplan van de VU, de relatie tussen Bruto Academische Waarde en CSL en de contouren van het SMART-plan dat met steun van de Goldschmeding Foundation zal worden uitgevoerd.
- Gerda Croiset (uitgenodigd) zal een korte beschouwing geven over het belang van CSL voor het geneeskunde-onderwijs.
- Vanuit de in 2015/2016 georganiseerde pilotprojecten zullen leermomenten worden gedeeld, Marianne Donker (uitgenodigd) en Peer Smets (uitgenodigd) vertellen over hun ervaringen.
- Robert G. Bringle zal in zijn bijdrage ingaan op de verschillende vormen van Community Service Learning. Daarnaast zal hij spreken over hoe docent-ondersteuning dient te worden geregeld, en op welke wijze CSL-activiteiten geïntroduceerd kunnen worden in het onderwijs, met andere woorden hoe motiveer je docenten om met CSL aan de slag te gaan. Toetsing van CSL en het belang van reciprociteit en reflectie zijn andere aspecten waarover hij zal spreken.

INSCHRIJVING VIA KNOWVU WEBSITE of email naar communityservice@vu.nl

 

Dinsdag 10 oktober 2017, Drie aansluitende masterclasses om 13.00, 14.00 en 15.00 uur, thema’s: Organization of Community Service Learning in the University, CSL in the classroom: how to do it, Internationalization and CSL

Voor verschillende doelgroepen zal Robert G. Bringle op dinsdag 10 oktober een drietal aansluitende masterclasses verzorgen over de thema’s:
1. Organisatie van CSL binnen de universiteit, institutionele voorwaarden, de inrichting van een CSL-centrum, rol van studenten, docenten, maatschappelijke partners.
2. Wat zijn de kenmerken van CSL-onderwijs. Welk soort inzet wordt van docenten gevraagd, hoe wordt ethische en kwaliteitsborging geregeld. Dient CSL curriculair of extra-curriculair te worden ingevuld.
3. Internationalisering van CSL. Wat zijn de aandachtspunten voor het realiseren van CSL-activiteiten in de ‘inbound’ exchange activiteiten van de universiteiten, hoe wordt CSL vormgegeven als onderdeel van de ‘outbound’ exchange. Hoe bewaken we de reciprociteit?

In de Masterclasses wordt voortgebouwd op de eerdere bijdragen en inleidingen die Robert G. Bringle heeft verzorgd in september en begin oktober.

Inschrijving: communityservice@vu.nl


Vrijdag 20 oktober 2017, Dies Natalis van de Vrije Universiteit

Robert G. Bringle zal een bijdrage leveren aan de viering van de Dies Natalis van de Vrije Universiteit. De bijeenkomst staat in het teken van Science for Sustainability. Om wetenschap vanaf het begin te verbinden met de samenleving is het bij dit thema belangrijk dat wetenschapsbeoefening ook de vorm krijgt van Living labs en community service. Wat we weten over duurzaamheid blijft teveel op de plank liggen net als onze kennis over gezondheid. Living labs en community service kunnen de brug slaan tussen de kennis en de toepassing in maatschappelijke kwesties.

Informatie: communityservice@vu.nl

 

Dinsdag 24 oktober 2017, Conferentie/expertseminar CSL, 9.00 - 17.00 uur in Agora 1 van het Hoofdgebouw van de VU

Voorlopig programma:

Ochtend:
- Gross Academic Values and Community Service Learning (Jaap Winter)
- Implementation of CSL in the Vrije Universiteit (Robert G. Bringle en René Bekkers)
- Science Shops and Athena Institute (Jacqueline Broerse of Marjolein Zweekhorst)

Middag:
- Research and Community service Learning (Paul van Lange) (uitgenodigd)
- Community Service Learning and Internationalization (Robert G. Bringle)
- International collaboration in the Aurora Network and Community Service Learning
- CSL and Amrita University (Hans Akkermans)
- CSL in Australia (Laura Rupp)
- What can we learn from the Anglo Saxon experience with Community Service Learning

(binnenkort nadere details op deze website)