Pilots

In het Instellingsplan van de VU is het voornemen opgenomen om Community Service Learning deel te laten uitmaken van alle onderwijsprogramma's van de VU. Om dat te realiseren worden de komende jaren in faculteiten van de VU Community Service Learning pilots georganiseerd. De pilots zijn bedoeld om ervaring op te doen met de implementatie van Community Service Learning binnen het curriculum van faculteiten en hiervan VU-breed te leren. De pilots zijn na afloop van het project geëvalueerd. De ervaringen met de pilots hebben geleid tot voorstellen om op termijn Community Service Learning structureel onderdeel te laten zijn van het onderwijsprogramma van de Vrije Universiteit.

In september 2015 zijn vijf pilots gestart:

Onderzoek in samenwerking met de GGD bij Gezondheidswetenschappen
Faculteit Aard- en Levenswetenschappen

In samenwerking met de GGD zijn studenten Gezondheidswetenschappen van de VU aan de slag gegaan met de Amsterdamse volksgezondheid. Studenten hebben een onderzoeksvoorstel op gebied van gezondheidsbevordering en preventie geschreven. De beste voorstellen zijn uitgewerkt. De resultaten zijn teruggekoppeld aan de GGD, de medestudenten aan de VU en aan de publieke media.

Op 11 april 2016 vertelden 6 tweedejaarsstudenten Gezondheid Wetenschappen over een bruikbaar model tijdens hun eindpresentatie aan de GGD Amsterdam als onderdeel van hun Community Service Learning pilot. Het model is gebaseerd op grondig literatuur onderzoek naar slaapproblemen onder kinderen. Dit model draagt bij aan een onderzoek binnen de GGD dat is opgezet om slaapproblemen bij kinderen in Amsterdam te verminderen.

De genodigden vanuit de GGD waren positief over het eindresultaat en hebben de studenten vragen gesteld. De inzet van de studenten en het eindresultaat werd duidelijk gewaardeerd door de GGD. Ook Community Service Learning is zeer tevreden over deze geslaagde pilot en ziet de samenwerking tussen GGD Amsterdam en Gezondheid Wetenschappen graag doorgroeien!

De Powerpoint van de presentatie kunt u hier vinden.

Team GGD/Gezondheid Wetenschappen pilot

Persoonlijk assistent van de Leraar (PAL)  
Faculteiten Exacte Wetenschappen en Aard- en levenswetenschappen.

De PAL helpt een docent in het voortgezet onderwijs door een deel van zijn taken over te nemen.  Het voortgezet onderwijs kampt met een tekort aan leraren voor de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. Voor de pilot zijn studenten Exacte wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen als PAL aan de slag gegaan. Op deze manier maken de PAL-studenten kennis met het docentschap en doen ervaring op in het voortgezet onderwijs en kunnen zij leraren een belangrijk steuntje in de rug bieden.

Wijkacademie
Faculteit Sociale Wetenschappen

In het mastervak 'Beïnvloeden van Maatschappelijke Participatie' verlaten studenten tijdelijk de collegezalen en gaan op onderzoek uit in de wijken van Amsterdam. Met hun academische kennis en vaardigheden verrichten zij onderzoek naar sociaal ondernemerschap en de problemen die ondernemers in de praktijk tegenkomen. De resultaten worden teruggekoppeld naar de ondernemers en betrokken instellingen. Uiteindelijk wordt er een debat georganiseerd waar de studenten hun bevindingen presenteren en de discussie aangaan met de betrokken partijen in de vorm van een wijkacademie.

Academische professionalisering: APPP-VU
Faculteit Psychologie en Pedagogiek

APPP staat voor Academische Pedagogische & Psychologische Professionalisering. In samenwerking met VoorUit zullen minorstudenten participeren in verschillende wijken in Amsterdam. VoorUit organiseert activiteiten in de buurt voor kinderen en volwassenen in het teken van buurtparticipatie. De studenten zullen onderzoek doen naar en meedraaien met de activiteiten. Uiteindelijk worden de resultaten teruggekoppeld aan VoorUit. Het mes snijdt aan twee kanten, VoorUit vrijwilligers kunnen advies inwinnen van aanstaande pedagogen, en de studenten kunnen hun eigen professionele ontwikkeling meer en beter laten aansluiten bij hun persoonlijke ambities en wensen.

Wijkverbetering en ondernemerschap
School of Business and Economics

Derdejaars bachelorstudenten Economie, Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde doen onderzoek naar ondernemers in winkelgebieden in Amsterdam. Nieuw winkelgedrag en nieuwe technologieën hebben winkelgebieden veranderd. Ook leegstand van winkelpanden en verloedering nemen toe, met toenemende criminaliteit tot gevolg. Studenten zullen deze maatschappelijke fenomenen onderzoeken en hun advies leveren aan ondernemers, gericht op het beter functioneren van de onderzochte winkelgebieden.