Sterke beroepsgroep noodzakelijk voor goede dementiezorg

11-11-2016

09.45

Aula

Working conditions and person-centredness of the dementia care workforce. Impact on quality of care, staff and resident well-being

B.M. Willemse

prof.dr. A.M. Pot, prof.dr. J. de Jonge, dr. M.F.I.A. Depla

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie, pedagogiek en onderwijs

Promotie

Een sterke beroepsgroep is essentieel om te komen tot zorg van een hoge kwaliteit voor mensen met dementie. Dit wordt ook onderschreven door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), beleidsmakers, patiëntenorganisaties en onderzoekers. Het proefschrift van Bernadette Willemse richt zich daarom op de vraag wat bijdraagt aan goed toegeruste medewerkers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Zij pleit voor een brede aanpak voor het versterken van medewerkers in de verpleeghuiszorg.

In deze aanpak is het volgens Willemse allereerst nodig om de hiërarchische aard van de verpleeghuiszorg te beperken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor medewerkers om hun eigen werk in te delen. Dit is zeker van belang gezien de hoge werkdruk die medewerkers kunnen ervaren. Haar onderzoek laat zien dat medewerkers beter in staat zijn met werkdruk om te gaan als zij meer autonomie hebben. Ook zijn investeringen nodig in de leidinggevenden in de verpleeghuiszorg. Het is van belang dat leidinggevenden medewerkers de ruimte geven om zelf beslissingen te nemen in hun werk, maar tegelijkertijd hen ook steunen. Daarbij is aandacht nodig voor de manier waarop de zorg georganiseerd is en wat de invloed hiervan is op de werkomstandigheden van medewerkers om een hoge belasting van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Is de organisatie van zorg bijvoorbeeld nog erg grootschalig en taakgericht of is de zorg kleinschalig georganiseerd en volgt de organisatie de behoeftes van de bewoners? Willemse: “Bovendien is training en coaching van zorgmedewerkers gericht op een persoonsgerichte benadering van mensen met dementie nodig.” Willemse roept opleiders dan ook op om hier meer aandacht aan te besteden in de opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Meer aandacht voor persoonsgerichte zorg vraagt om sterke beroepsgroep
Willemse probeert met haar onderzoek inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan een sterke beroepsgroep in deze sector gelet op de uitdagingen waar de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie voor staat. “En dat is nodig”, zegt Willemse, “want de verwachtingen die wij hebben van medewerkers veranderen nu er steeds meer aandacht komt voor een persoonsgerichte benadering van zorg en ondersteuning. In plaats van dat zorgmedewerkers de taken uitvoeren die de organisatie van hen vraagt bieden zij zorg die afgestemd is op de bewoners waarvoor zij zorgen en waarbij zij steeds proberen de wereld vanuit hun perspectief te bezien.

Willemse onderzocht hoe de werkomstandigheden van zorgmedewerkers - denk aan werkdruk, autonomie en sociale steun op de werkvloer - en hoe persoonsgericht zij met mensen met dementie omgaan van invloed zijn op het welbevinden van medewerkers en bewoners, en de kwaliteit van zorg. Dit deed zij op basis van de Monitor Woonvormen Dementie, een studie van het Trimbos-instituut. Ook keek zij of een meer persoonsgerichte en huiselijke, oftewel kleinschalige manier van het bieden van zorg, samengaat met een gezondere werkomgeving voor medewerkers. In deze benadering staat de relatie tussen bewoners en zorgmedewerkers alsmede hun interacties centraal.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE