Ondernemend gedrag en bedrijfsprestaties van Ethiopische tour operators

17-11-2017

9.45

Aula

Entrepreneurial behaviour and firm performance of Ethiopian tour operators

S.M. Eyana

prof.dr. E. Masurel, prof.dr. L.J. Paas

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Ondernemerschap is een recent fenomeen in Ethiopië. Net als in veel andere ontwikkelingslanden wordt ondernemerschap gezien als een van de mogelijkheden om economische ontwikkeling te bevorderen. Shiferaw Muleta Eyana toont aan dat er een meetbaar verschil bestaat tussen creatiegedrag (creation) en ontdekkingsgedrag (discovery) van de betrokken ondernemers.

Eyana verrichtte twee keerveldwerk onder Ethiopische tour operators (kleine bedrijven). Zij gebruikte met het oog op het analyseren van het gedrag van de ondernemers twee theorieën: creation/discovery en effectuation/causation.

Verder ontdekte Eyana dat beide soorten gedragingen voorkomen bij de Ethiopische ondernemers, alhoewel creatie vaker voorkomt dan ontdekking. Zij toont aan dat voornamelijk creatiegedrag leidt tot meer groei van omzet, winst en activa dan voornamelijk ontdekkingsgedrag. Ook komt naar voren dat er geen verschil optreedt tussen de afzonderlijke ondernemersacties die vallen onder creatiegedrag respectievelijk ontdekkingsgedrag.

Eyana ging in op de effecten van causation (kortweg doelgericht handelen) versus effectuation (kortweg middelengericht handelen) op de bedrijfsresultaten. Haar bevindingen lopen uiteen: causation leidt tot toename van werkgelegenheid terwijl effectuation leidt tot toename van omzet, winst en activa, zij het dat dit laatste niet geldt voor alle ondernemersacties die onder effectuation vallen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE