Netwerken kunnen ontaarden in corruptie. Meer aandacht nodig voor normontwikkeling binnen netwerken

20-06-2018

11.45

Aula

Network corruption: when social capital becomes corrupted

W. Slingerland

prof.dr. J.F.D.B. Wempe, prof.dr. L.W.J.C. Huberts

School of Business and Economics

Business and Organisation

Promotie

Willeke Slingerland onderzocht: op welke manier en in welke mate corruptie samenhangt met de manier waarop sociale netwerken functioneren en wat dit betekent voor onze kennis over corruptie en netwerken en het beleid om corruptie uit te bannen. Zij toont aan dat er in de literatuur over corruptie te weinig aandacht is voor de rol van netwerken en dat er in de literatuur over netwerken maar beperkt aandacht is voor het ‘ontaarden’ van netwerken. Slingerland geeft inzicht in hoe netwerken tot corruptie kunnen leiden, waarbij de individuele handelingen niet per se corrupt zijn.

Slingerland onderzocht is, of één van de oorzaken van de moeizame vervolging en afdoening van corruptie ligt in de beperking van het huidige anti-corruptiebeleid om corruptie die het gevolg is van ontaarde netwerken aan te pakken. Recente corruptiecasuïstiek uit zowel de EU als de VS laat zien, dat er een discrepantie bestaat tussen de wijze waarop openbaar aanklagers naar corruptie kijken en de wijze waarop rechters corruptie beoordelen. In de grote corruptieschandalen blijken steeds kluwen van personen en organisaties betrokken te zijn, wat het vrijwel onmogelijk maakt de corrupte handelingen van individuen aan te tonen. Dit leidt in de praktijk vaak tot vrijspraak van individuen, met het onbevredigende gevoel dat sociale netwerken een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de corruptie. Nationale overheden en internationale organisaties blijken moeilijk uit de voeten te kunnen met deze vorm van corruptie.

Slingerland gebruikte de internationale corruptie- en netwerkliteratuur en onderzoeken om kenmerken van netwerken te distilleren die corruptie in de hand kunnen werken. Deze kenmerken gebruikte zij om de drie corruptiecasussen (Internationaal FIFA, VK Phone-Hacking en NL Roermond) beter te begrijpen. Op basis hiervan definieerde zij netwerkcorruptie en afgezet tegen omkoping, lobbyen, belangenvertegenwoordiging en handel in invloed.

Meer informatie over het proefschrift in DARE