Levensgeschiedenis slaven van Kaapstad 1700-1850 ontrafeld

10-12-2018

09.45

Aula

Building life histories of Cape Town's enslaved, 1700-1850

L. Mbeki

prof.dr. H. Kars, prof.dr. C.A. Davids, copromotoren prof.dr. G.R. Davies, dr. L.J. Wagenaar

Faculteit der Bètawetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Hoewel de financiële implicaties van slavenhandel minimaal waren voor de VOC was de impact van de handel op tot slaaf gemaakte personen groot. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van archeologe Linda Mbeki. Zij onderzocht de manier waarop slaven in het koloniale Kaapstad de toestand van slavernij ervoeren.

Mbeki’s onderzoek werpt licht op de geleefde ervaringen van tot slaaf gemaakte personen die nauwelijks zichtbaar zijn in het geschreven verslag. Zij gebruikte een multidisciplinaire benadering die uitgaat van historische en bio-archeologische technieken, door zowel het VOC-papierspoor als het menselijk lichaam te beschouwen als archieven die waardevolle informatie opleveren. Haar onderzoek draagt bij aan de huidige discussies over slavernij in de Indische Oceaan en de betrokkenheid van de VOC daarin.

Informele slavenhandel door elite-leden
Mbeki bestudeerde door de VOC geproduceerde historische documenten en voerde analyseerde de menselijke resten van overlevenden van de slavenhandel in de Indische Oceaan in Kaapstad. Haar verslagen werpen licht op een informele slavenhandel door elite-leden van de VOC-samenleving in de koloniën. Deze handel was gebaseerd op intercontinentale netwerken die zich in het VOC-imperium hadden ontwikkeld.

Mobiliteit en dieet
De informatie uit het uitgevoerde isotopenonderzoek naar mobiliteit en dieet vult de leemtes in de informatie uit de papieren archieven in. Mbeki concludeert dat de onderzochte individuen uit Kaapstad mogelijk zijn gemigreerd binnen inheemse slavennetwerken voordat ze in contact kwamen met de Nederlanders. De bevindingen suggereren ook dat mannelijke slaven uit een groter geografisch gebied kwamen dan vrouwelijke slaven. De logische vraag die uit dit onderzoek volgt, is of het arbeidsmigratiesysteem waarop de Zuid-Afrikaanse economie van de 21e eeuw is gebouwd overeenkomsten vertoont met de Kaapse slavengemeenschap van de 18e en 19e eeuw.

Meer informatie over het proefschrift in DARE