Opvoedingsondersteuning vanuit een neurocognitief perspectief

15-04-2021

13.45

Online

A neurocognitive perspective on parenting support

L. Kolijn

prof.dr. M.J. Bakermans, dr. B.G. van den Bulk, dr. R. Huffmeijer

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Opvoeding is van grote invloed op de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ouders zijn vaak de focus van interventies die de ontwikkeling van kinderen beogen te ondersteunen. In effectiviteitsonderzoek naar dergelijke interventies is gedragsverandering van ouders en/of kinderen vaak de maatstaf voor succes. Wanneer opvoeding echter bekeken wordt als een eindproduct dat resulteert uit een samenspel van neurale, cognitieve en emotionele processen in reactie op signalen van het kind, is observeerbaar gedrag slechts het puntje van de ijsberg.

Werking opvoedingsondersteuning
Om de werking van opvoedingsondersteuning beter te begrijpen is het belangrijk om naast observeerbaar gedrag ook te kijken naar interne processen die mogelijk ten grondslag liggen aan gedragsverandering. Het promotieonderzoek van Laura Kolijn beschrijft het onderzoek naar neurocognitieve factoren die mogelijk betrokken zijn bij Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) effecten op sensitief opvoedgedrag.

Obervatievaardigheden
Door middel van elektro-encefalografie (EEG) is de hersenactiviteit van moeders met jonge kinderen gemeten. De belangrijkste bevinding is dat hersenactiviteit in reactie op emotionele kindergezichten was afgenomen in de interventiegroep, wat duidt op efficiëntere informatieverwerking. Het ‘lezen’ van gezichten speelt een belangrijke rol in de opvoeding van jonge kinderen omdat zij hun (emotionele) behoeften nog niet goed kunnen verbaliseren. De VIPP-SD promoot positief opvoedgedrag, o.a. door de observatievaardigheden van moeders te trainen.

Het onderzoek is fundamenteel van aard en sluit niet direct aan bij een maatschappelijke discussie. Inzicht in de mechanismen van succesvolle gedragsinterventies kan in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke ondersteuningsprogramma's. Dit onderzoek is een eerste gerandomiseerd-gecontroleerde studie met voor- en nametingen van neurocognitieve processen die mogelijk ten grondslag liggen aan opvoeding en opvoedingsondersteuning.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA