Gjalt de Graaf hoogleraar Integriteit van Academisch Onderwijs

Gjalt de Graaf is per 1 mei 2015 benoemd tot hoogleraar op de Onderwijsleerstoel Integriteit van Academisch Onderwijs aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hij zal zich bezighouden met het vraagstuk van het besturen van conflicterende publieke waarden, zoals integriteit, professionaliteit, kwaliteit, en effectiviteit in het hoger onderwijs.

29-04-2015 | 16:54

De integriteit van academisch onderwijs is een breed onderwerp, vindt De Graaf. Het gaat zowel om het onderwijs van integriteit, als de integriteit van het onderwijs. Wat betreft dat eerste: wat leert een student op de universiteit – naast kennis en vaardigheden - over goed vakmanschap en de latere professionele maatschappelijke verantwoordelijkheid? Welke waarden horen er bijvoorbeeld bij  ‘een goed bankier zijn’?

Machtsverhoudingen binnen de universiteit
Ook behelst de leerstoel de integriteit van het academisch onderwijs, zowel nationaal als internationaal. De Graaf denkt daarbij bijvoorbeeld aan de machtsverhoudingen binnen de universiteit, met name die tussen promotor en promovendus. “Promovendi zijn collega-onderzoekers, maar ze zijn ook sterk afhankelijk van hun promotor. Dat betekent dat er een machtsrelatie is. Ik wil graag het gesprek daarover aangaan.”

Gjalt de GraafEen ander voorbeeld waarbij waarden kunnen conflicteren: de beoordeling van een scriptie door de tweede lezer. Het eindcijfer is het gemiddelde van de twee beoordelingen. De Graaf: “Stel dat de begeleidend docent een voldoende geeft, maar dat de tweede lezer de scriptie niet goed genoeg vindt. Dat zijn zijn of haar professionele waarden. Die kunnen botsen met de waarde ‘collegialiteit’: bij een onvoldoende kan de tweede docent zijn of haar collega namelijk in een lastig parket brengen.”

Loopbaan
De Graaf heeft bestuurskunde (EUR) en filosofie gestudeerd (UvA). Die achtergrond heeft hij gecombineerd in een proefschrift aan de EUR naar een hanteerbare moraliteit voor managers. Sinds elf jaar is hij als bestuurskundige verbonden aan FSW. Zijn onderzoek richtte zich eerst op integriteitsschendingen, daarna op integriteit in bredere zin, en de laatste jaren heeft zich dat verder verbreed naar publiek management en de kwaliteit van besturen, en het managen van conflicterende publieke waarden.

Wilt u met Gjalt de Graaf in gesprek over deze onderwerpen? Neem dan contact met hem op.