VU blijft bij standpunt overmatig hergebruik eigen tekst door Nijkamp na LOWI advies

Dit advies is voor het CvB geen aanleiding om het eerdere oordeel over Nijkamps wijze van hergebruik van eerder gepubliceerd eigen werk te herzien.

13-04-2016 | 12:55

Vorig jaar nam het CvB van de VU een besluit naar aanleiding van het rapport van de commissie Zwemmer over verwijzingen in het oeuvre van Peter Nijkamp. Het LOWI heeft hier een advies over uitgebracht aan het CvB. Dit advies is voor het CvB geen aanleiding om het eerdere oordeel over Nijkamps wijze van hergebruik van eerder gepubliceerd eigen werk te herzien.

Het CvB zal het door het LOWI aanbevolen aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Dit wordt in gang gezet. De uitkomsten van het aanvullend onderzoek worden te zijner tijd door het CvB gepubliceerd.

De zaken met betrekking tot wetenschappelijke integriteit rondom mevrouw Kourtit, die vaak gezamenlijk met de heer Nijkamp in de publiciteit werd gebracht, zijn definitief afgerond. In mei 2013 werd bij de VU een anonieme klacht ingediend tegen Kourtit waardoor haar promotie aan de VU moest worden uitgesteld. De klacht was het begin van een serie van drie klachten tegen Kourtit en collega’s met wie zij heeft samengewerkt. Kourtit is in juni 2014 alsnog aan de VU gepromoveerd op een aangepast proefschrift. Onlangs kon de VU bekend maken dat de klacht over vermeende datamanipulatie van onderzoeksgegevens op geen enkel onderdeel doel treft. De VU betreurt het persoonlijke leed van Kourtit door alle aandacht in de media rondom haar persoon. De VU is van oordeel dat het karakter van de uitlatingen van derden in de media niet altijd in verhouding stond tot de feiten. Kourtit heeft haar carrière voortgezet als postdoc in het buitenland. 

Update dd 31 januari 2017: Het LOWI heeft het CvB geadviseerd om te komen tot beantwoording van de vraag hoe de gewraakte passages in het werk van Nijkamp beoordeeld zijn en de vraag hoe de werkwijze van Nijkamp zich verhoudt tot wat te doen gebruikelijk is in het vakgebied. Dit omdat het LOWI die vragen in het Zwemmer rapport niet beantwoord zag. Het CvB VU heeft, voornemens het aanvullend onderzoek uit te voeren, onderzocht welke mogelijkheden tot uitvoering van een aanvullend onderzoek voor handen waren. In die voorbereidende fase heeft het CvB de commissie Zwemmer gevraagd om naar aanleiding van het LOWI advies een nadere onderbouwing te geven van de werkwijze die aan het rapport over verwijzingen in het werk van prof. Nijkamp ten grondslag ligt. Het CvB heeft van de commissie een overtuigende toelichting ontvangen, waaruit blijkt dat de gewraakte overlappende passages handmatig en inhoudelijk zijn gewogen. Het CvB heeft daarom geconcludeerd dat de vragen die het LOWI stelt over het oorspronkelijke Zwemmer rapport afdoende beantwoord zijn met de toelichting van de commissie Zwemmer en dat het eerdere CvB besluit in stand kan blijven. Het CvB heeft derhalve van een aanvullend onderzoek afgezien. Het LOWI en prof. Nijkamp zijn over deze gevolgtrekking geïnformeerd.