Klacht over onderzoeksdata Nijkamp, Kourtit en Baycan-Levent ongegrond

Een onderzoekscommissie bestaande uit de wetenschappers Jan Struiksma, Jan van Mill en Guy Widdershoven heeft onderzoek gedaan naar een anonieme klacht over data-acquisitie en verwerking ten behoeve van onderzoek dat verricht is door Peter Nijkamp en Karima Kourtit en door Peter Nijkamp en Tüzin Baycan-Levent.

13-01-2016 | 8:26

Na zorgvuldig onderzoek is deze commissie in haar eindrapport tot de conclusie gekomen dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn. Het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)  heeft besloten dit rapport integraal over te nemen en is tevreden dat er geen sprake is geweest van schending van de wetenschappelijke integriteit door deze drie voormalige medewerkers van de VU.

Op 12 juni 2014 is bij de ombudsman wetenschappelijke integriteit van de VU een anonieme klacht binnengekomen over data-acquisitie en verwerking ten behoeve van onderzoek dat verricht is door Nijkamp, Kourtit en Baycan-Levent. Het CvB heeft geoordeeld dat de klacht zodanig gedetailleerd en onderbouwd was dat niet op voorhand kon worden uitgesloten dat de gemaakte verwijten gegrond waren, terwijl de klacht ook zonder verdere medewerking van de anonieme klager onderzocht kon worden.

Voor Nijkamp en Kourtit is dit de derde keer dat tegen hen een anonieme klacht is ingediend. Vinod Subramaniam, rector magnificus: “De inhoud van die klachten was steeds zodanig concreet dat het CvB tot het oordeel moest komen dat deze klachten niet zonder nader onderzoek terzijde konden worden gelegd. Het CvB is echter ook van mening dat nu alles in deze zaak voldoende onderzocht is en zal dan ook geen nadere anonieme klachten tegen betrokkenen meer in behandeling nemen.”

Het CvB vindt het jammer dat de klager anoniem wilde blijven en zich daarmee aan het debat onttrok - met name ook over de intentie van de betreffende klachten - maar de klachtenregeling biedt deze mogelijkheid nu eenmaal. Daar hoort echter niet bij dat de klager zelf de publiciteit zoekt voordat het onderzoek is afgerond, zoals in deze zaak bij herhaling is gebeurd. Door dit te doen onder de dekmantel van de anonimiteit onttrekt de klager zich immers aan de beoordeling van zijn of haar eigen handelen en wordt bovendien een zorgvuldige procedure doorkruist. Het CvB kan immers pas een standpunt innemen nadat het onderzoek is afgerond en is daarom vóór dat moment ook niet in de positie om desgewenst de beklaagden te verdedigen. Hierdoor kan ten onrechte in de media de indruk ontstaan dat een klacht gegrond is op een moment dat dit nog niet vastgesteld kan worden.

Publicaties uit het proefschrift van Kourtit zijn niet onderzocht, aangezien de leescommissie van het betreffende proefschrift zich daar reeds eerder over had gebogen en geen onrechtmatigheden aantrof. Plagiaat is door de onderzoekscommissie buiten beschouwing gehouden, omdat deze meldingen overlapten met onderzoek daar eerder werd gedaan door de onderzoekscommissie Zwemmer. Het CvB heeft in dit geval met instemming van de betrokkenen besloten tot publicatie van het volledige rapport, om zo optimale transparantie te bereiken.

Contact hierover verloopt uitsluitend via e-mail: pers@vu.nl