Ruim 6 miljoen euro per jaar extra voor faculteiten Rechtsgeleerdheid

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent ruim 6 miljoen euro per jaar toe aan de juridische discipline, wat betekent dat de faculteit van de VU ook op een toelage kan rekenen.

11-07-2019 | 12:47

De toezegging geldt voor de periode 2019 tot en met 2024 en is bestemd voor onderzoek. Voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid gaat het om een bedrag van 700.000 euro per jaar, een ton meer dan aanvankelijk was toebedeeld. De VU-faculteit stak namelijk volgens de adviescommissie van de minister – samen met die van Tilburg en Maastricht – uit boven de andere faculteiten wat betreft vernieuwing met en concretisering van de plannen. Dit heeft zich vertaald in een hogere bijdrage.

Het budget is onderdeel van de 10 miljoen euro die Den Haag vorig jaar beschikbaar stelde aan de sociale en geesteswetenschappen (SSH) op voorwaarde dat er domein- en sectorplannen zouden worden opgesteld. Het SSH-domein heeft ervoor gekozen om 6 miljoen euro gericht te investeren in de sector Rechtsgeleerdheid en daarnaast de focus te leggen op domeinbrede samenwerking rond digitalisering.

Vervolgens kregen de tien juridische faculteiten de opdracht om gezamenlijk de onderzoeksprioriteiten vast te stellen. In het eind 2018 verschenen Sectorplan Rechtsgeleerdheid, onderdeel van het SSH-sectorbeeld Samen sterker, zijn zes speerpunten gedefinieerd: aanwas van jonge onderzoekers, diversiteit, Empirical Legal Studies, Digital Legal Studies, conflictoplossende instituties, transformatieve werking van globalisering in het recht en herijking van publieke belangen in private verhoudingen.

De juridische faculteit van de VU zet in op de drie eerstgenoemde speerpunten. Concreet betekent dit dat het extra geld grotendeels zal worden besteed aan promotietrajecten met een ELS-component (13 promovendi in 6 jaar) en UD-research tenure tracks met 0,5 fte onderzoekstijd voor pas gepromoveerde talentvolle onderzoekers (8 tracks in 6 jaar). Daarnaast zal onder meer een Leerstoel Methoden van empirisch-juridisch onderzoek worden ingesteld en een ELS-helpdesk worden ingericht.

Willem Bouwens, decaan van de faculteit, reageert verheugd op het besluit: ”Het is prachtig nieuws dat we op basis van ons ambitieuze bestedingsplan meer geld toegezegd hebben gekregen dan we hebben aangevraagd. De sectormiddelen bieden een uitgelezen kans om Empirical Legal Studies verder op de kaart te zetten.”