VU Jaarverslag 2018: groei aantal studenten en flinke investeringen in kwaliteit onderwijs

De groei van het aantal studenten is in 2018 doorgezet. Met name het aantal bachelorstudenten nam toe.

03-07-2019 | 11:12

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de verbetering van de onderwijskwaliteit en heeft plannen klaarliggen om hier de komende jaren nog fors in te investeren als onderdeel van het Meerjaren Kwaliteitsplan Onderwijs. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat. Dit staat in het Jaarverslag 2018 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het aantal bachelorstudenten is flink gegroeid, ook ten opzichte van andere universiteiten. In totaal studeren er 24.400 studenten aan de VU, van wie 86 procent een Nederlandse vooropleiding heeft.

Kwaliteitsverbetering onderwijs

Afgelopen jaar heeft de VU 7,5 miljoen euro ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het kader van de studievoorschotmiddelen. Dat is ruim anderhalf miljoen euro meer dan dat via de Rijksbijdrage 2018 is ontvangen. Afgelopen jaar is in het Meerjaren Kwaliteitsplan Onderwijs vastgelegd hoe de studievoorschotmiddelen in te zetten. In totaal zal tot en met 2024 een bedrag van 77 miljoen euro aan studievoorschotmiddelen worden geïnvesteerd in intensiever en/of kleinschaliger onderwijs (31%), passende en goede onderwijsfaciliteiten (22%), verdere professionalisering van docenten (18%), studiesucces (14%), onderwijsdifferentiatie (8%) en meer en betere begeleiding van studenten (6%).

Positief resultaat

De VU heeft in 2018 een positief financieel resultaat van ruim 24 miljoen euro geboekt. Dit hoger dan begrote resultaat wordt voor een substantieel deel beïnvloed door eveneens hoger dan begrote extra Rijksbekostiging. Deze extra Rijksbekostiging komt voort uit de positieve ontwikkeling van het aantal studenten en een compensatie voor de stijging van de lonen op grond van de CAO. Het overgrote deel hiervan is in het lopende jaar ten gunste gekomen aan onderwijs en onderzoek, maar het was niet mogelijk om al deze middelen gedurende 2018 doelmatig aan te wenden. Het positieve resultaat heeft geleid tot een verruiming van de middelen voor onderwijs en onderzoek in 2019 en is meegenomen in de meerjarenbegroting en de investeringsbegroting. Daarnaast biedt het positieve resultaat ruimte voor het opvangen van mogelijke tegenvallers en risico’s zonder dat hiervoor direct maatregelen genomen hoeven worden die het primaire proces raken. 

Het jaarverslag 2018 is hier te downloaden.