Coronavirus: Vanaf 15 juni weer onderwijsactiviteiten op de VU campus

Lees hier de laatste update van maandag 25 mei.

25-05-2020 | 18:00

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

- Veelgestelde vragen
- Contactpunten
- Thuiswerken
- Thuis studeren
- Updates: archief
- Werken en corona 
- Tentamens met online proctoring

-------------

UPDATE: MAANDAG 25 MEI - 12.00 UUR

Studentenuitwisseling aankomend semester
Het CvB heeft de procedure voor studentenuitwisseling in het aankomende semester vastgesteld. Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en onze studenten hiervoor te beschermen, is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze procedure leidend. Samen met de partneruniversiteit zal twee maanden voor de start van het semesteronderwijs per partneruniversiteit besloten worden om de (online) uitwisseling met de betreffende universiteit te annuleren wanneer:
(1) het land een negatief reisadvies heeft (coronagerelateerd geel, oranje of rood) EN
(2) de partner geen online onderwijs aanbiedt in het eerste semester 2020-2021 of dat dit nog niet bekend is op genoemde datum.
Meer informatie vind je op VUnet.

-------------  

UPDATE: WOENSDAG 20 MEI - 18.00 UUR

We mogen vanaf 15 juni weer meer onderwijs geven en onderzoek doen op onze campus. Dat is een mooie ontwikkeling, naast het lopende online onderwijs. We gaan starten met locatiegebonden onderwijs zoals practica en locatiegebonden onderzoek. Dit nieuws zorgt ervoor dat een deel van onze studenten en onderzoekers weer naar de campus kunnen om aan de slag te gaan.

Voor het onderwijs op locatie worden de collegetijden verschoven, waardoor studenten niet hoeven te reizen in de ochtend- en middagspits. Dit is gedaan om de drukte op straat en in het openbaar vervoer te beperken, zodat afstand houden mogelijk blijft en het virus zo min mogelijk de kans krijgt om weer verder te verspreiden. 

We gaan starten met het geven van locatiegebonden onderwijs tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Studenten die met het openbaar vervoer naar de VU moeten komen, hoeven hun reis dan pas na de ochtendspits te beginnen. Het onderwijs mag volgens landelijke richtlijnen eindigen vóór 15 uur of ná 20 uur. Dit om ervoor te zorgen dat ook de terugreis met het openbaar vervoer niet in de spits valt. In uitzonderlijke gevallen, kan er ook na 20.00 uur locatiegebonden onderwijs gegeven worden. Studenten die weer onderwijs kunnen volgen op de campus, worden de komende tijd via Canvas geïnformeerd.
 
Werken op de campus
De nieuwe ruimte die we als universiteit krijgen, willen we zorgvuldig inzetten. We hebben besloten om in eerste instantie de focus te leggen op locatiegebonden werkzaamheden, met name onderwijs en onderzoek. Naast deze activiteiten blijven we wel zoveel mogelijk thuiswerken.

Binnen de geboden ruimte werken we op dit moment aan scenario’s waarbij naast de locatiegebonden activiteiten, ook andere activiteiten gefaseerd en in beperkte mate kunnen worden opgestart. Want we begrijpen dat iedereen graag terug wil naar de VU en we zijn ervan overtuigd dat er binnen de beperkingen zeker mogelijkheden zijn. Het invullen van een anderhalve meter-universiteit is echter een enorme logistieke puzzel. We verwachten dat vanaf 2 juni weer meer mensen aan de slag kunnen op de campus. Komende week wordt dit verder uitgewerkt en zullen leidinggevenden worden geïnformeerd.

On campus, als het kan. Online, omdat het kan
Voor het geven van onderwijs verwachten we voor een langere periode een ‘hybride’ vorm: online, en waar dat kan en mag, op de campus. Hoe dat er in de dagelijkse praktijk uit gaat zien vanaf 1 september, is nog een complexe puzzel. Veel zal ook afhangen van de verwachte drukte in het openbaar vervoer.

Waar we zeker van zijn, is dat studenten ook tijdens de coronacrisis goed onderwijs van de VU kunnen verwachten waar ze volwaardig aan mee kunnen doen. On campus, als het kan. Online, omdat het kan. Ook als onderwijs op de campus stapsgewijs verder wordt opgestart en er studenten zijn die nog niet naar de campus kunnen of mogen komen, worden alternatieve online mogelijkheden geboden. Voor locatiegebonden onderwijs is een online alternatief helaas niet mogelijk.

Docenten, onderwijsmedewerkers en ook studenten ontvangen per mail verdere berichtgeving over de uitwerking van het onderwijs in de zomerperiode en in de periode van het komende collegejaar.  

-------------

UPDATE: VRIJDAG 15 MEI - 16.30 UUR

Van bachelor naar (pre)master: voorwaarden voor instroom vandaag bekend

Om te voorkomen dat studenten door de huidige coronacrisis vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleidingen, is op de VU per masteropleiding en premasterprogramma onderzocht hoe voor komend collegejaar een ‘zachte knip’ mogelijk gemaakt kan worden. Dat betekent dat per opleiding is gekeken hoe studenten die vanwege coronamaatregelen nog één of enkele vakken missen, onder bepaalde voorwaarden, volgend jaar wel kunnen starten met hun (pre)master op de VU. De missende vak(ken) moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, dus uiterlijk 1 september 2021.

Enkele masteropleidingen met meerdere instroommomenten hebben ervoor gekozen te verwijzen naar een volgend instroommoment in het collegejaar 2020-2021. Bij een aantal andere masteropleidingen bleek een ‘zachte knip’ uiteindelijk helaas niet haalbaar.

Studenten vinden uiterlijk vandaag op de betreffende opleidingspagina’s op masters.vu.nl de precieze voorwaarden terug die nodig zijn om te mogen starten met een master of premasterprogramma op de VU.

Internationale studenten

  • Alle EER-studenten worden onder dezelfde voorwaarden toegelaten. Het afronden van een bachelor in het land van herkomst en de start van een intensieve opleiding aan de VU is slecht werkbaar. We raden het daarom af.
  • Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden, blijft de ‘harde knip’ gelden. Neem voor vragen contact op met het International Office: [email protected].

-------------

UPDATE: MAANDAG 11 MEI - 12.00 UUR 

Tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei heeft het kabinet een getrapte versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd – alles met de waarschuwing ‘als het kan’. De verruimingen bieden vooral op het persoonlijk vlak het nodige perspectief, omdat we weer wat meer naar buiten mogen en de lagere en middelbare scholen weer open gaan.

Voor het hoger onderwijs is aangegeven dat versoepeling van de maatregelen nader wordt onderzocht. Mogelijk dat vanaf 15 juni een verruiming gaat gelden. Dat zal dan ook gepaard gaan met nog wel beperkende maatregelen in OV en op de campus. We zijn in voorbereiding daarop aan het onderzoeken wat er mogelijk is binnen deze nieuwe normen voor het werken en studeren op de campus.

Wat betekenen de nieuwe richtlijnen die het kabinet bekend maakte op dit moment voor jou als student of medewerker?

Locatiegebonden onderwijs
Voor het hoger onderwijs blijven de geldende beperkingen tot 15 juni van kracht. Voor die datum zal het kabinet meer duidelijkheid geven over het mogelijk verruimen van de maatregelen. 

We werken aan nieuwe richtlijnen waarbij het onderwijs dat op de campus gegeven moet worden (zoals practica), weer kan worden opgestart. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dat direct melden. Onderwijs dat niet locatiegebonden is, zal conform de eerder ingezette lijn voor onderwijsblokken 5 en 6 in ieder geval tot 29 juni online worden aangeboden. 

Thuiswerken
Thuiswerken blijft, ondanks de verruimingen, vooralsnog de norm.  Een uitzondering geldt voor medewerkers die betrokken zijn bij vitale processen op de campus. Op dit moment werken we aan nieuwe richtlijnen waarbij ook onderwijs en onderzoek dat locatiegebonden is weer kan worden opgestart zodra dit is toegestaan. De verwachting is dat er over een langere periode een ‘hybride situatie’ zal bestaan waarbij thuiswerken gecombineerd zal worden met beperkt gebruik van de campus.

Thuis studeren
Ook voor studenten geldt dat studeren voorlopig nog thuis moeten gebeuren. Voor studenten die niet de gelegenheid hebben om thuis te studeren of tentamens te maken, hebben we werkplekken op de campus gecreëerd. Dit zijn specifiek daarvoor aangewezen studieplekken. Meer informatie lees je op VUnet. De studievoorzieningen in de Universiteitsbibliotheek zijn nog gesloten. De UB biedt haar diensten wel online aan. Het is daarbij ook mogelijk om boeken toegestuurd te krijgen. 

-------------

UPDATE: VRIJDAG 8 MEI - 14.00 UUR 

Tentamens met online proctoring bij de VU tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zullen er aan de VU tentamens worden afgenomen met online toezicht, oftewel online proctoring. Dit gebeurt alleen als de Examencommissie heeft geconstateerd dat er echt geen andere toetsvorm mogelijk is. 

We willen er voor zorgen dat studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen. Nu reguliere tentamens op de VU niet mogelijk zijn, zoeken we naar alternatieven om toetsen door te laten gaan. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende maatregelen tegen fraude kunnen worden genomen, omdat we willen instaan voor de kwaliteit en waarde van onze diploma’s. Na overleg met de examencommissies en na zorgvuldige afweging van de zorgen van studenten over privacy, is er besloten online proctoring in te zetten bij tentamens die niet te vervangen zijn door een alternatieve toetsvorm als een paper of openboektentamen. 

Ervaring met online proctoring
Op de VU hebben we al enige ervaring opgedaan met online proctoring in het kader van een Europees Project. Tot nu hebben we gewerkt met ProctorExam, een Nederlands proctoring-bedrijf. We hebben besloten om per 1 mei ook een contract met Proctorio af te sluiten, zodat ook grotere groepen kunnen deelnemen aan geproctorde toetsen. 

Zorgen over online toezicht
We begrijpen de zorgen van onze studenten over online proctoring. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden niet (goed) in staat zijn thuis aan een online tentamen deel te nemen, kunnen zich via dit aanmeldformulier aanmelden voor een tentamenplek op de VU-campus. Ook zijn studenten niet verplicht deel te nemen aan een online tentamen. Ze kunnen ervoor kiezen te wachten tot er weer toetsen op de campus mogelijk zijn. Zij moeten dan wel wachten tot de eerstvolgende fysieke tentamenmogelijkheid. Wanneer die plaatsvindt, kunnen we gezien de huidige omstandigheden nog niet aangeven.

Alle studenten hebben een mail ontvangen waarin dit wordt uitgelegd, met daarin ook informatie over hoe wij omgaan met online proctoring, privacy en fraude. Lees meer over het maken van tentamens met online proctoring bij de VU.

-------------

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er speciale contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer Rijksoverheid 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351.

Reizen naar het buitenland
Dienstreizen en reizen in het kader van studie, stage en onderzoek naar het buitenland worden door de VU worden in de huidige situatie als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd. Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office ([email protected]). Iedereen wordt geadviseerd de specifieke Q&A voor reizen van en naar het buitenland te raadplegen.

Wat kunnen mensen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand