Vinod Subramaniam gaat nationale adviescommissie diversiteit en inclusie leiden

Minister Van Engelshoven van OCW heeft rector magnificus Vinod Subramaniam van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd tot voorzitter van de nationale adviescommissie diversiteit en inclusie.

01-09-2020 | 10:10

De adviescommissie gaat de minister adviseren om inclusiviteit, diversiteit en een veiliger leer- en werkomgeving in het onderzoek en wetenschappelijk onderwijs te bevorderen. Ook zal de commissie de doelen en streefcijfers die de minister heeft beschreven in het eveneens vandaag gepresenteerde ‘Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het onderwijs en onderzoek’ gaan monitoren. 

In het actieplan staat onder andere dat er nieuwe streefcijfers komen voor het aantal vrouwelijke hoogleraren aan universiteiten voor 2025. De KNAW komt met een advies over preventie van ongewenst gedrag en intimidatie in het onderwijs en onderzoek. En NWO stelt vanaf 2021 €12,5 miljoen euro beschikbaar voor een impulsprogramma gericht op Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse achtergrond en vluchtelingen.

De vijf ambities voor 2025 uit het actieplan luiden als volgt:
- Diversiteit en inclusie beter verankeren in bestaande instrumenten. Bijvoorbeeld diversiteit meenemen in de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en accreditaties.
- Betere en bredere monitoring van diversiteit in het onderwijs en onderzoek, waarbij ook sociale veiligheid en inclusie worden meegenomen.
- Een awardsysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken.
- Diversiteitsplannen van instellingen bundelen en ondersteunen, zodat er meer samenwerking plaats kan vinden.
- Een nationaal kenniscentrum voor diversiteit en inclusie oprichten. Dit kenniscentrum zal kennis en expertise ontwikkelen, bundelen en delen.

De minister wil dat met dit actieplan het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksveld samen met de overheid een volgende stap zet op het gebied van diversiteit en inclusie.