Tien VU-teams van wetenschappers ‘Gewaardeerd’ voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! – ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet.

22-04-2021 | 9:00

Grote bijdrage Vrije Universiteit Amsterdam
Elk team ontvangt € 10.000. De volgende VU-wetenschappers zijn gehonoreerd voor hun onderzoek:
Hoogleraar Toxicologie Majorie van Duursen (BETA) vertaalt wetenschappelijke kennis en maakt de leek bewust van de gezondheids- en milieurisico's van chemische stoffen inclusief plastics.

Hoogleraar Moleculaire Neurodegeneratie Wiep Scheper (BETA) legt uit wat er gebeurt in de hersenen van mensen met dementie en waarom fundamenteel onderzoek essentieel is om een oplossing te vinden voor de ziekte.

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Sander Begeer wil met het Nederlands Autisme Register autisme beter begrijpen en mensen met autisme beter ondersteunen.

Het Nederlands Tweelingen Register (FGB) onder leiding van penvoerder Natascha Stroo van communiceert over onderzoeksprojecten in tweelingfamilies en maakt bevindingen aan NTR-deelnemers en het grote publiek bekend

Filosoof en jurist Martijn Stronks (RCH) probeert met www.verblijfblog.nl de kwaliteit van berichtgeving over migratierechtelijke thema’s te verhogen door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden.

Hoogleraar Theologie Gijsbert van den Brink (FRT) gaat in gesprek met religieuze groepen die kritisch staan t.o.v. algemeen aanvaarde resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evolutie, klimaatverandering).

Hoogleraar Antropologie van Middelen Marjo de Theije (FSW) faciliteert en maakt onderzoek naar sociale en ecologische crises toegankelijk, om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke discussies over mondiaal burgerschap.

Hoogleraar Mediapsychologie Elly Konijn (FSW) houdt zich bezig met het ontwikkelen van sociale robots die een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren, met name voor oudere mensen.

Fysioloog Josine de Winter (GNK) zet zich in om jongeren te infomeren over aangeboren en erfelijke hart- en skeletspierziekten.

Hoogleraar ‘Preventie in de mondzorg Dagmar Else Slot van ACTA doet onderzoek naar hoe je je mond fris en gezond houdt door preventie en therapie van parodontale aandoeningen te vertalen naar gebruik in de dagelijkse mondzorgpraktijk.

Netwerk en kennisdeling
Om de opbrengst van de eenmalige impuls uit het fonds te optimaliseren, de inzichten uit het fonds direct toe te kunnen passen en gebruik te maken van ervaring die op de verschillende faculteiten in het land met allerlei vormen van wetenschapscommunicatie wordt opgedaan, wordt er een aanvullend programma georganiseerd rondom het thema ‘wetenschapscommunicatie door wetenschappers’. In 2021 en 2022 volgt een uitgebreid programma van activiteiten op het gebied van kennisdeling, training in public engagement, een impactonderzoek door het Athena Instituut van de VU, een slotbijeenkomst en een eindrapportage met handreiking aan kennisinstellingen om wetenschapscommunicatie door wetenschappers te waarderen en te faciliteren. Dit programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de KNAW in samenwerking met Samenweten.

Over het fonds
Gewaardeerd! is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatieprojecten uitgevoerd door een groep wetenschappers. Er zijn 96 aanvragen ingediend, afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten in Nederland. Hiervan zijn er 91 gehonoreerd. Op de website van de KNAW is een overzicht te vinden van alle toekenningen. Het fonds Gewaardeerd! past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Het fonds is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de KNAW.