Archief: updates Coronavirus

De VU informeert haar medewerkers en studenten continu over de meest recente ontwikkelingen rond de uitbraak en verspreiding van het coronavirus. Hieronder zijn de (meeste) updates die zijn verschenen op vu.nl terug te vinden.

LET OP: deze updates kunnen verouderde informatie bevatten. Lees de meest actuele informatie op vu.nl/coronavirus.

In thuisquarantaine als je uit het buitenland komt? 
Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus neemt weer toe en een aantal landen of bepaalde delen van landen hebben recent een oranje reisadvies (vakantiereizen afgeraden, alleen noodzakelijke reizen) of rood reisadvies (reizen afgeraden) gekregen. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie.

Reis je naar Nederland vanuit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies dan adviseert de Nederlandse overheid je dringend om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt voor iedereen die Nederland binnenkomt, of je nu terugkomt van vakantie of als buitenlandse medewerker voor het eerst naar Nederland komt. Dit is ook van toepassing voor studenten die aan de VU studeren of in september starten met een studie. Meer informatie over thuisquarantaine is hier te vinden. 

De VU verwacht dat studenten en medewerkers dit dringende advies van de Rijksoverheid volgen en in thuisquarantaine gaan. Het is niet de bedoeling om tijdens de thuisquarantaine naar de campus te komen. Ook als je geen klachten hebt, of negatief getest bent op COVID-19. De VU verwacht van medewerkers dat ze in deze situatie, mits er niet daadwerkelijk sprake is van ziekte, vanuit huis werken. Bij ziekte gelden uiteraard de gebruikelijke regels en meld je je als medewerker ziek bij je leidinggevende.

Van medewerkers en studenten verwachten we dat zij altijd de basisregels van de Rijksoverheid volgen, ook in het buitenland. Blijf bij klachten thuis en maak een afspraak voor een test. 

Afspraken over reizen van en naar de VU-campus
Amsterdamse onderwijsinstellingen, waaronder de VU, hebben samen met de gemeente en vervoersbedrijven een akkoord bereikt over het reizen van studenten van en naar de onderwijsinstellingen. Dit was een voorwaarde voor de versoepelingen van de coronamaatregelen die op 24 juni door het kabinet zijn aangekondigd en in gaan op 1 augustus. De roosters worden zo ingericht dat studenten gespreid naar de onderwijsinstellingen kunnen reizen. Alle instellingen hebben een gelijkwaardig aandeel gekregen in het akkoord dat binnenkort wordt ondertekend en geldig zal zijn tot 31 december 2020.

Wat betekent dit voor het onderwijs op de VU?
Met het regionale akkoord kunnen studenten vanaf september ook beperkt in de spits reizen. De lesroosters worden verder zo gespreid over de dag en de week, zodat zoveel mogelijk studenten buiten de spits met het openbaar vervoer reizen. De VU kan hiermee de beschikbare capaciteit op de campus, met de 1,5 meterregel, optimaal gebruiken. Het onderwijs op de VU-campus zal bijvoorbeeld nu in de ochtend om 9:00 of 10:00 uur starten. Aan de roosters wordt op dit moment hard gewerkt en zullen binnenkort te vinden zijn op rooster.vu.nl.

Korte afstanden met de fiets of te voet
Er is ook gekeken naar alle verschillende vormen van vervoer van en naar de VU: te voet, fiets, bus-tram-metro, trein en auto. Studenten die relatief dicht bij de VU wonen, worden gevraagd om te voet of met de fiets te komen waardoor meer ruimte in de bus, tram en trein is voor mensen die verder weg wonen.

Monitoring afspraken.
De betrokken partijen zullen de afspraken blijven monitoren en hierover in hierover in gesprek blijven. Zowel te veel drukte als bij extra ruimte kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen van de afspraken.

Tot eind 2020 ‘hybride’ onderwijs aan de VU 
Vanwege de beperkte ruimte op de VU door de coronamaatregelen zal tot eind 2020 het onderwijs online worden gegeven, en daar waar kan en mag, op de campus.

Door ons onderwijs ‘hybride’ te organiseren, maken we op de campus ruimte voor (locatiegebonden) onderwijsactiviteiten en ontmoeting. Het fysieke contact tussen studenten onderling en met docenten is cruciaal voor de persoonlijke en academische ontwikkeling, want studeren aan de VU doe je samen.

Eerste semester van collegejaar 2020/2021 
Alle hoorcolleges worden gedurende het gehele eerste semester (sept. t/m jan.) online gegeven. Voor alle andere onderwijsvormen, zoals werkcolleges, en tentamens wordt er per periode bekeken wat mogelijk is.

Voor periode 1 (sept./okt) en periode 2 (nov./dec.) is dit inmiddels bekend:

 • Alle hoorcolleges worden online gegeven
 • Alle tentamens worden op afstand afgenomen
 • Alle andere onderwijsvormen: online, en daar waar het kan en mag, op de campus

Een beslissing voor het onderwijs in periode 3 (januari) volgt in oktober.

Als studenten vakken volgen die op de campus gegeven worden, maar zij zelf nog niet naar de VU kunnen of mogen komen, dan worden er (online) alternatieven aangeboden. Helaas is er voor locatiegebonden onderwijs, zoals practica, geen online alternatief mogelijk.

Vanaf 20 juli kunnen studenten zich intekenen voor het onderwijs in periode 1 en laten de roosters zien welke onderwijsactiviteiten weer op de campus plaatsvinden. Omdat we de campus vanwege de coronamaatregelen beperkt kunnen gebruiken, zal dit gespreid zijn en voornamelijk gaan om practica en werkgroepen. Het kan daarom zo zijn dat studenten pas in oktober of nog later op de campus komen voor het volgen van onderwijs. Als er in de roosters geen locatie staat weergeven, dan wordt het onderwijs online aangeboden.

Vanaf 1 september zijn er drie mogelijkheden om te promoveren op de VU Amsterdam. 

 1. Fysiek: met - naast de commissie - maximaal 30 gasten in de zaal (receptie voor maximaal 40 gasten mogelijk binnen de VU)
 2. Hybride: commissieleden kunnen online deelnemen aan de fysieke promotie in de aula (receptie voor maximaal 40 gasten mogelijk binnen de VU)
 3. Online: de hele promotieplechtigheid is online

Voor oraties en afscheidsredes geldt dat er altijd een livestream beschikbaar is via ons YouTube kanaal. Er mogen maximaal 75 gasten in de zaal inclusief cortège. Een receptie na afloop binnen het hoofdgebouw van de VU is niet mogelijk.

Voor meer informatie kun je terecht op VUnet.

 OV-beperkingen per 1 augustus van de baan 

Het kabinet heeft op woensdagavond 24 juni nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Een van de belangrijkste verruimingen is dat vanaf 1 augustus alle reisbeperkingen voor studenten vervallen. Hierdoor ontstaan er meer tijdvakken waarbinnen fysiek onderwijs en ontmoeting op onze campus mogelijk wordt. We hebben hard gewerkt om de opheffing van de reisbeperking voor studenten voor elkaar te krijgen en zijn tevreden dat onze roep om meer fysiek contact tussen studenten onderling en met docenten door het kabinet is gehoord.

De regels van het RIVM (o.a. 1,5 meter afstand houden) en de uitwerking daarvan in onze eigen campusprotocollen blijven van kracht, waardoor de ruimte op de campus ook na 1 augustus nog steeds beperkt zal zijn. Daarom worden alle hoorcolleges in het eerste semester van het nieuwe collegejaar online gegeven en vinden ook werkgroepen voornamelijk online plaats. Dit geldt ook voor het afnemen van tentamens. Dit doen we om de spaarzame ruimte op de campus te gebruiken voor locatiegebonden onderzoek en onderwijs en daarnaast kleinschalige (onderwijs)activiteiten, met een focus op ontmoeten, samenwerken en samen studeren. Dit is belangrijk voor onze huidige studenten en nog meer voor de aankomende studenten die hun weg nog moeten gaan vinden.

Onderwijs op de campus 
Onderwijs blijft in periode 1 van het eerste semester voor het merendeel van de studenten online, maar door de OV-verruiming ontstaan er nu meer mogelijkheden om het belangrijke fysieke contact tussen studenten en hun docenten mogelijk te maken. We gaan het zo proberen te organiseren dat iedere student in het eerste semester weer naar de VU kan komen. Dit zal voor de meeste studenten vanaf periode 2 merkbaar worden, omdat de roosters voor periode 1 inmiddels nagenoeg zijn uitgewerkt. In periode 2 gaan we werken met gespreide tijden en een aangepast onderwijsprogramma om de campus zo goed mogelijk te kunnen gebruiken binnen de 1,5 meter-regel. Daarnaast vragen we ook van iedereen die binnen een redelijke afstand van de VU woont om te voet of met de fiets te komen. Hierdoor zal er een beetje meer ruimte in de bus, tram of trein zijn voor diegenen die van een grotere afstand moeten komen. 

Bijeenkomsten op de campus 
Het kabinet heeft ook versoepelingen aangekondigd voor bijeenkomsten. Een maximum op het aantal bezoekers is komen te vervallen, maar de 1,5 meter-regel blijft gelden. Met ingang van het nieuwe collegejaar worden promoties weer op de campus gepland. Tot die tijd zullen ze online worden georganiseerd. Op dit moment onderzoeken we of er ook voor andere bijeenkomsten op de VU-campus ruimte kan worden gecreëerd.

In gesprek met vervoerders 
De VU voert momenteel intensief overleg met o.a. GVB, NS en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio. Ook de nieuwe versoepelingen en hoe wij daar invulling aan gaan geven, zijn onderwerp van gesprek. Er worden binnen de versoepelingen nog aanvullende afspraken gemaakt met deze partners. Zodra de afspraken zijn vastgelegd, maken we deze zo snel mogelijk bekend.

Reizen naar het buitenland

Vanaf 15 juni jl. is reizen naar het buitenland weer beperkt toegestaan. Er mag alleen worden afgereisd naar gebieden die een groen of geel reisadvies hebben op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanwege het coronavirus zijn er echter nog vele onzekerheden die kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen, met mogelijk een vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het advies is dan ook om altijd voor vertrek de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te checken en bij een geel reisadvies alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. 

Studenten en onderzoekers die bij een geel reisadvies toch naar het buitenland willen, overleggen dit eerst met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren vanwege nieuwe coronamaatregelen, worden niet vanuit centrale middelen vergoed. Voor uitwisselingsprogramma’s voor studenten blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden.

Contact
Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office ([email protected]). Op VUnet staat meer informatie over reisbeleid van de VU.

Door de coronacrisis volgen studenten van de VU al wekenlang hun onderwijs online. Voor veel locatiegebonden onderwijs, zoals practica, was een online alternatief niet mogelijk of een enorme puzzel. We zijn daarom heel blij dat vanaf deze week voor dit type onderwijs, studenten van onder andere de Bètafaculteit weer naar onze campus mogen komen.  

Labvaardigheden leer je op locatie
Dankzij de creativiteit en inventiviteit van docenten, hebben studenten in sommige gevallen hun practicum onderwijs wel thuis kunnen volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het practicum Bio-Analytische Chemie van de opleidingen Medische Natuurwetenschappen en Farmaceutische Wetenschappen, dat wordt gegeven door VU-docenten Oscar van Linden en Jeroen Kool. “Een analytisch practicum bestaat voor een groot deel uit het analyseren, verwerken en opschrijven van data die gemeten is met analytische apparatuur. Normaal gesproken wordt deze data gemeten door de studenten op de labs. Met behulp van een Excel-script hebben wij nu zelf bruikbare data gegenereerd, waar vervolgens de studenten mee aan de slag zijn gegaan, nadat ze alle colleges die bij het practicum horen gevolgd hebben”, vertellen Van Linden en Kool.

Het is bewonderenswaardig dat het practicum onderwijs in een aantal gevallen online doorgang heeft gevonden. Voor studenten is het volgen van practicum onderwijs op locatie echter essentieel om de algemene analytische en technische labvaardigheden onder de knie te krijgen en de bijbehorende veiligheidsaspecten te leren. De komende tijd zijn deze studenten per dag in groepjes van vijf aanwezig op een labzaal en werken zij individueel, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden.

Studeren doe je samen
We verwachten dat het onderwijs van de VU voor een langere periode een ‘hybride’ vorm zal kennen: online, en waar dat kan en mag, op de campus. Dit hangt niet alleen af van de ruimte die de campus biedt, maar ook de mogelijkheden in het openbaar vervoer spelen een belangrijke rol. We voeren op dit moment constructieve gesprekken waarin wij pleiten voor meer ruimte voor studenten in het OV. Fysieke ontmoeting op de campus is namelijk cruciaal voor ons onderwijs, want studeren doe je samen.

Studentenuitwisseling aankomend semester 
Het College van Bestuur heeft de procedure voor studentenuitwisseling in het aankomende semester vastgesteld. Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en onze studenten hiervoor te beschermen, is het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in deze procedure leidend. Samen met de partneruniversiteit zal twee maanden voor de start van het semesteronderwijs per partneruniversiteit besloten worden om de (online) uitwisseling met de betreffende universiteit te annuleren wanneer: 

 1. Het land een negatief reisadvies heeft (coronagerelateerd geel, oranje of rood), EN 
 2. De partner geen online onderwijs aanbiedt in het eerste semester 2020-2021 of dat dit nog niet bekend is op genoemde datum. 

Meer informatie vind je op VUnet.

We mogen vanaf 15 juni weer meer onderwijs geven en onderzoek doen op onze campus. Dat is een mooie ontwikkeling, naast het lopende online onderwijs. We gaan starten met locatiegebonden onderwijs zoals practica en locatiegebonden onderzoek. Dit nieuws zorgt ervoor dat een deel van onze studenten en onderzoekers weer naar de campus kunnen om aan de slag te gaan.

Voor het onderwijs op locatie worden de collegetijden verschoven, waardoor studenten niet hoeven te reizen in de ochtend- en middagspits. Dit is gedaan om de drukte op straat en in het openbaar vervoer te beperken, zodat afstand houden mogelijk blijft en het virus zo min mogelijk de kans krijgt om weer verder te verspreiden. 

We gaan starten met het geven van locatiegebonden onderwijs tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Studenten die met het openbaar vervoer naar de VU moeten komen, hoeven hun reis dan pas na de ochtendspits te beginnen. Het onderwijs mag volgens landelijke richtlijnen eindigen vóór 15 uur of ná 20 uur. Dit om ervoor te zorgen dat ook de terugreis met het openbaar vervoer niet in de spits valt. In uitzonderlijke gevallen, kan er ook na 20.00 uur locatiegebonden onderwijs gegeven worden. Studenten die weer onderwijs kunnen volgen op de campus, worden de komende tijd via Canvas geïnformeerd.
 
Werken op de campus
De nieuwe ruimte die we als universiteit krijgen, willen we zorgvuldig inzetten. We hebben besloten om in eerste instantie de focus te leggen op locatiegebonden werkzaamheden, met name onderwijs en onderzoek. Naast deze activiteiten blijven we wel zoveel mogelijk thuiswerken.

Binnen de geboden ruimte werken we op dit moment aan scenario’s waarbij naast de locatiegebonden activiteiten, ook andere activiteiten gefaseerd en in beperkte mate kunnen worden opgestart. Want we begrijpen dat iedereen graag terug wil naar de VU en we zijn ervan overtuigd dat er binnen de beperkingen zeker mogelijkheden zijn. Het invullen van een anderhalve meter-universiteit is echter een enorme logistieke puzzel. We verwachten dat vanaf 2 juni weer meer mensen aan de slag kunnen op de campus. Komende week wordt dit verder uitgewerkt en zullen leidinggevenden worden geïnformeerd.

On campus, als het kan. Online, omdat het kan
Voor het geven van onderwijs verwachten we voor een langere periode een ‘hybride’ vorm: online, en waar dat kan en mag, op de campus. Hoe dat er in de dagelijkse praktijk uit gaat zien vanaf 1 september, is nog een complexe puzzel. Veel zal ook afhangen van de verwachte drukte in het openbaar vervoer.

Waar we zeker van zijn, is dat studenten ook tijdens de coronacrisis goed onderwijs van de VU kunnen verwachten waar ze volwaardig aan mee kunnen doen. On campus, als het kan. Online, omdat het kan. Ook als onderwijs op de campus stapsgewijs verder wordt opgestart en er studenten zijn die nog niet naar de campus kunnen of mogen komen, worden alternatieve online mogelijkheden geboden. Voor locatiegebonden onderwijs is een online alternatief helaas niet mogelijk.

Docenten, onderwijsmedewerkers en ook studenten ontvangen per mail verdere berichtgeving over de uitwerking van het onderwijs in de zomerperiode en in de periode van het komende collegejaar. 

Van bachelor naar (pre)master: voorwaarden voor instroom vandaag bekend 

Om te voorkomen dat studenten door de huidige coronacrisis vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleidingen, is op de VU per masteropleiding en premasterprogramma onderzocht hoe voor komend collegejaar een ‘zachte knip’ mogelijk gemaakt kan worden. Dat betekent dat per opleiding is gekeken hoe studenten die vanwege coronamaatregelen nog één of enkele vakken missen, onder bepaalde voorwaarden, volgend jaar wel kunnen starten met hun (pre)master op de VU. De missende vak(ken) moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, dus uiterlijk 1 september 2021.

Enkele masteropleidingen met meerdere instroommomenten hebben ervoor gekozen te verwijzen naar een volgend instroommoment in het collegejaar 2020-2021. Bij een aantal andere masteropleidingen bleek een ‘zachte knip’ uiteindelijk helaas niet haalbaar. 

Studenten vinden uiterlijk vandaag op de betreffende opleidingspagina’s op masters.vu.nl de precieze voorwaarden terug die nodig zijn om te mogen starten met een master of premasterprogramma op de VU. 

Internationale studenten

 • Alle EER-studenten worden onder dezelfde voorwaarden toegelaten. Het afronden van een bachelor in het land van herkomst en de start van een intensieve opleiding aan de VU is slecht werkbaar. We raden het daarom af.
 • Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden, blijft de ‘harde knip’ gelden. Neem voor vragen contact op met het International Office: [email protected].

Tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei heeft het kabinet een getrapte versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd – alles met de waarschuwing ‘als het kan’. De verruimingen bieden vooral op het persoonlijk vlak het nodige perspectief, omdat we weer wat meer naar buiten mogen en de lagere en middelbare scholen weer open gaan.

Voor het hoger onderwijs is aangegeven dat versoepeling van de maatregelen nader wordt onderzocht. Mogelijk dat vanaf 15 juni een verruiming gaat gelden. Dat zal dan ook gepaard gaan met nog wel beperkende maatregelen in OV en op de campus. We zijn in voorbereiding daarop aan het onderzoeken wat er mogelijk is binnen deze nieuwe normen voor het werken en studeren op de campus.

Wat betekenen de nieuwe richtlijnen die het kabinet bekend maakte op dit moment voor jou als student of medewerker?

Locatiegebonden onderwijs
Voor het hoger onderwijs blijven de geldende beperkingen tot 15 juni van kracht. Voor die datum zal het kabinet meer duidelijkheid geven over het mogelijk verruimen van de maatregelen. 

We werken aan nieuwe richtlijnen waarbij het onderwijs dat op de campus gegeven moet worden (zoals practica), weer kan worden opgestart. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dat direct melden. Onderwijs dat niet locatiegebonden is, zal conform de eerder ingezette lijn voor onderwijsblokken 5 en 6 in ieder geval tot 29 juni online worden aangeboden. 

Thuiswerken
Thuiswerken blijft, ondanks de verruimingen, vooralsnog de norm.  Een uitzondering geldt voor medewerkers die betrokken zijn bij vitale processen op de campus. Op dit moment werken we aan nieuwe richtlijnen waarbij ook onderwijs en onderzoek dat locatiegebonden is weer kan worden opgestart zodra dit is toegestaan. De verwachting is dat er over een langere periode een ‘hybride situatie’ zal bestaan waarbij thuiswerken gecombineerd zal worden met beperkt gebruik van de campus.

Thuis studeren
Ook voor studenten geldt dat studeren voorlopig nog thuis moeten gebeuren. Voor studenten die niet de gelegenheid hebben om thuis te studeren of tentamens te maken, hebben we werkplekken op de campus gecreëerd. Dit zijn specifiek daarvoor aangewezen studieplekken. Meer informatie lees je op VUnet. De studievoorzieningen in de Universiteitsbibliotheek zijn nog gesloten. De UB biedt haar diensten wel online aan. Het is daarbij ook mogelijk om boeken toegestuurd te krijgen.

Tentamens met online proctoring bij de VU tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zullen er aan de VU tentamens worden afgenomen met online toezicht, oftewel online proctoring. Dit gebeurt alleen als de Examencommissie heeft geconstateerd dat er echt geen andere toetsvorm mogelijk is. 

We willen er voor zorgen dat studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen. Nu reguliere tentamens op de VU niet mogelijk zijn, zoeken we naar alternatieven om toetsen door te laten gaan. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende maatregelen tegen fraude kunnen worden genomen, omdat we willen instaan voor de kwaliteit en waarde van onze diploma’s. Na overleg met de examencommissies en na zorgvuldige afweging van de zorgen van studenten over privacy, is er besloten online proctoring in te zetten bij tentamens die niet te vervangen zijn door een alternatieve toetsvorm als een paper of openboektentamen. 

Ervaring met online proctoring 
Op de VU hebben we al enige ervaring opgedaan met online proctoring in het kader van een Europees Project. Tot nu hebben we gewerkt met ProctorExam, een Nederlands proctoring-bedrijf. We hebben besloten om per 1 mei ook een contract met Proctorio af te sluiten, zodat ook grotere groepen kunnen deelnemen aan geproctorde toetsen. 

Zorgen over online toezicht 
We begrijpen de zorgen van onze studenten over online proctoring. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden niet (goed) in staat zijn thuis aan een online tentamen deel te nemen, kunnen zich via dit aanmeldformulier aanmelden voor een tentamenplek op de VU-campus. Ook zijn studenten niet verplicht deel te nemen aan een online tentamen. Ze kunnen ervoor kiezen te wachten tot er weer toetsen op de campus mogelijk zijn. Zij moeten dan wel wachten tot de eerstvolgende fysieke tentamenmogelijkheid. Wanneer die plaatsvindt, kunnen we gezien de huidige omstandigheden nog niet aangeven.

Alle studenten hebben een mail ontvangen waarin dit wordt uitgelegd, met daarin ook informatie over hoe wij omgaan met online proctoring, privacy en fraude. Lees meer over het maken van tentamens met online proctoring bij de VU.

Op de VU vinden op dit moment alle onderwijsactiviteiten tot aan het einde van het semester (29 juni) online plaats. Maar hoe ziet dit er na de zomer uit? Dat is een vraag waar de VU zich nu over buigt. We gaan er in ieder geval voor zorgen dat studenten ook in het nieuwe collegejaar het onderwijs krijgen waar ze op mogen rekenen. Maar het blijft onzeker in hoeverre we de campus kunnen gebruiken. Tegelijk willen we ook perspectief bieden op de langere termijn.

On campus als het kan, online omdat het kan
De kabinetsmaatregelen en RIVM-voorschriften blijven voor de VU centraal staan. Daarom worden door de Nederlandse universiteiten verschillende scenario’s voor het geven en volgen van onderwijs uitgedacht. On campus, als het kan. Maar ook: online, omdat het kan.

De VU onderzoekt op dit moment hoe vanuit bovenstaande uitgangspunt het onderwijs in de komende maanden georganiseerd kan worden. De landelijke persconferenties met (eventuele) nieuwe besluiten rondom de coronacrisis, zijn daarbij belangrijke momenten. Na 15 mei kunnen we je meer vertellen over hoe ons onderwijs er in de zomerperiode (na 29 juni) en in het collegejaar 2020-2021 uit gaat zien.

Van bachelor naar master: informatie over doorstroom

Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter zorgt de coronacrisis er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.

Om te voorkomen dat studenten door de coronamaatregelen vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding, wordt op de VU per masteropleiding onderzocht hoe een ‘zachte knip’ mogelijk gemaakt kan worden. Dit betekent dat studenten die vanwege de coronacrisis nog één of enkele vakken missen, onder bepaalde voorwaarden, tóch volgend jaar kunnen starten met hun master op de VU. De missende vak(ken) moeten tijdens het collegejaar 2020-2021 alsnog worden afgerond, dus uiterlijk 1 september 2021.

Per opleiding wordt bepaald wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten. Je vindt uiterlijk 15 mei de specifieke voorwaarden voor de instroom voor jouw master op de betreffende opleidingspagina op masters.vu.nl.

We adviseren studenten met klem er alles aan te doen om hun bachelor of premaster dit collegejaar af te ronden. Het is qua studielast erg moeilijk om missende vakken tijdens een al intensief masterjaar af te ronden. Heb je hier advies bij nodig? Neem dan contact op met de studieadviseur van jouw faculteit.

Bovenstaande ‘zachte knip’ geldt alleen voor studenten die in collegejaar 2020-2021 starten met een masteropleiding of premasterprogramma.

Geldt de ‘zachte knip’ voor alle opleidingen?
Masteropleidingen met meerdere instroommomenten kunnen ervoor kiezen de ‘harde knip’ te behouden en te verwijzen naar een volgend instroommoment in het collegejaar 2020-2021. Vanwege de meerdere instroommomenten, blijft de vertraging om te starten met één van deze opleidingen voor studenten beperkt.

Ook kunnen er opleidingen zijn die een uitzondering maken en de ‘harde knip’ blijven hanteren, omdat de ‘zachte knip’ niet haalbaar blijkt te zijn. Uiterlijk 15 mei staan de specifieke voorwaarden voor de masterinstroom op de betreffende opleidingspagina’s op masters.vu.nl.

Ik doe nu een hbo-bachelor en wil in september starten met een premasterprogramma. Kan ik starten als ik door de coronacrisis mijn hbo-bachelor niet volledig heb afgerond?
Ja, ook hier geldt dat studenten met beperkte studievertraging door de coronacrisis wel in september mogen starten met het premasterprogramma. Per premasterprogramma wordt vastgesteld wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten. Uiterlijk 15 mei staan de specifieke voorwaarden voor de masterinstroom op de betreffende opleidingspagina’s op masters.vu.nl.

Ik moet mijn bachelor in het buitenland nog afronden. Kan ik in september starten met een master aan de VU?

 • Alle EER-studenten worden onder dezelfde voorwaarden toegelaten. Het afronden van een bachelor in het land van herkomst en de start van een intensieve opleiding aan de VU is slecht werkbaar. We raden het daarom af.
 • Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden, blijft de ‘harde knip’ gelden. Neem voor vragen contact op met het International Office: [email protected].

Dinsdagavond 21 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat een groot deel van de eerder getroffen maatregelen verlengd zullen worden tot en met 19 mei. Een aantal regels wordt versoepeld, waaronder de regelingen voor kinderopvang en basisscholen. Deze zullen vanaf 11 mei langzaam weer opengaan. Het kabinet heeft ook besloten dat alle evenementen tot 1 september moeten worden geannuleerd.

Daarmee verandert er met betrekking tot de eerder genomen maatregelen voor de VU voorlopig niets. Alle medewerkers die niet betrokken zijn bij vitale processen werken tot 1 juni thuis en tot 29 juni wordt er online onderwijs gegeven. 

De Nederlandse universiteiten gaan wel, in overleg met het ministerie van OCW, ter voorbereiding van nieuwe kabinetsbesluitvorming voorstellen uitwerken voor het hervatten van (in eerste instantie) kleinschalige, fysieke onderwijs- en tentamenactiviteiten waarvoor geen online alternatieven zijn. De verwachting is dat deze voorstellen kunnen worden meegenomen in de besluitvorming van het kabinet op 13 mei. 

Geen evenementen op de VU tot 1 september 
Alle evenementen die gepland stonden tot 1 september op de VU zijn geannuleerd of krijgen in enkele gevallen een online uitvoering. We zijn momenteel aan het bekijken hoe de introductiedagen en de opening van het academisch jaar in een alternatieve vorm door kunnen gaan en in een andere vorm ook prachtige evenementen worden.  

Thuiswerken en studeren 
HRM heeft voor alle medewerkers tips verzameld om zo goed mogelijk thuis te kunnen werken. Meer informatie, antwoorden op veelgestelde vragen en tips over thuiswerken vind je op VUnet en op deze pagina

Voor studenten is er ook een speciaal ingerichte pagina met meer informatie en tips om deze periode door te komen en zo goed mogelijk thuis te kunnen studeren. 

Blijf op de hoogte 
We updaten www.vu.nl/coronavirus regelmatig met nieuwe informatie. Volg deze pagina om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Mochten er veranderingen zijn in het beleid, dan houden we jullie op de hoogte via deze pagina en onze (social media) kanalen.

Je kunt ons op social media volgen via TwitterFacebook en Instagram.

Doorstroom van Bachelor naar Master: uiterlijk 15 mei duidelijkheid 
Voor een deel van de derdejaars bachelorstudenten en schakelstudenten is er nu nog onduidelijkheid over de doorstroom van bachelor naar master. Normaal gesproken is er sprake van een zogenaamde ‘harde knip’, wat betekent dat deze studenten pas aan hun master kunnen beginnen op het moment dat ze hun bachelor hebben afgerond. Omdat er nu echter sprake is van bijzondere omstandigheden, willen universiteiten een oplossing aan deze studenten aanbieden en studievertraging als gevolg van de coronamaatregelen zoveel mogelijk minimaliseren.

De aansluiting tussen bachelor en master loopt per opleiding én universiteit uiteen. Daarom is een standaard ‘one size fits all’-oplossing helaas niet mogelijk. Om toch zoveel mogelijk helderheid te geven, zullen alle universiteiten vóór 15 mei per wo-masteropleiding aan aankomende studenten duidelijkheid bieden over de voorwaarden voor instroom voor het studiejaar 2020-2021. De VU is nu bezig om deze richtlijnen uit te werken en zal de betrokkenen hierover op korte termijn informeren via de opleidingen en afdelingen.

Er is nieuwe informatie beschikbaar voor studenten over het studeren thuis en voor medewerkers die elkaar willen helpen. 

Studeren & Corona 
Nu de VU dicht is tot 1 juni kun je niet meer studeren op de studieplekken, bibliotheek of op andere plekken op de campus. Studeren doe je nu dus thuis en dat is misschien anders dan je gewend bent. Om je daarmee te helpen heeft de VU een pagina op VUnet ingericht met informatie om je te helpen met het studeren thuis. Op de pagina staan bijvoorbeeld tips over je werkplek en hoe je daar zo goed mogelijk kan studeren.

Mocht je door de coronacrisis in de problemen komen met je studie dan kun je op de pagina de contactgegevens vinden van de studiebegeleiders van jouw opleiding. Zij kunnen jou helpen als dat nodig is. Ook staat er op deze pagina informatie over regelingen met betrekking tot financiële zaken, huisvesting en je bijbaan. 

VU Support: help je VU-collega’s in deze uitzonderlijke periode 
Sinds we met zijn allen thuiswerken, is de werkdruk voor sommige medewerkers flink opgelopen en voor anderen juist afgenomen. Om elkaar in deze ongebruikelijke situatie te ondersteunen, start de VU Managementpool samen met HRM, Arbo & Milieu een tijdelijk initiatief: VU Support. 

Via VU Support inventariseren we waar er binnen de VU op dit moment behoefte is aan tijdelijke extra capaciteit, en waar er mogelijk capaciteit over is. Vervolgens wordt gekeken of vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden. Lees verder op VUnet.

Videoboodschap Mirjam van Praag 
Na een aantal weken thuis werken en studeren ziet voorzitter van het College van Bestuur Mirjam van Praag dat we doorgaan. De VU draait en innoveert, maar dat is niet makkelijk. “Ik ben zo blij met jullie veerkracht en de vindingrijkheid waarmee jullie doorgaan. Dit is voor veel mensen ongelooflijk zwaar. Vinod, Marcel en ik waarderen jullie inzet en warmte enorm.”  

Bekijk hier de gehele videoboodschap.

IT ondersteuning thuiswerken 
IT heeft hard gewerkt aan IT ondersteuning voor medewerkers thuis. Op de VUnet-pagina Thuiswerkvoorzieningen IT staat beschreven welke typen thuiswerksets je kunt bestellen en wat de voorwaarden zijn. Ook vind je daar de link naar het bestelformulier.

Veelgestelde vragen en antwoorden 
De veelgestelde vragen en antwoorden worden continu geactualiseerd. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op met een van de contactpunten.

Verlenging coronavirusmaatregelen Rijksoverheid 

Zoals minister-president Rutte gisteren heeft aangekondigd, zijn de huidige maatregelen vanuit de Rijksoverheid tot en met minimaal 28 april verlengd. Verder blijft het verbod op planbare en vergunningsplichtige bijeenkomsten tot 1 juni staan. Voor het onderwijs, de medewerkers en de studenten van de VU verandert er voor nu niks en blijven de onderstaande maatregelen gelden:

 • Tot 1 juni vinden er geen activiteiten plaats op de campus en werken medewerkers thuis.
 • Tot 29 juni volgen studenten het onderwijs alleen online en worden tentamens digitaal afgenomen.

De verlenging van de maatregelen van de Rijksoverheid heeft als doel om het coronavirus onder controle te krijgen en de volksgezondheid te beschermen. De maatregelen hebben ook gevolgen voor het dagelijks leven. Het betekent bijvoorbeeld dat medewerkers met kinderen langer thuisonderwijs moeten geven en we alleen voor het hoognodige naar buiten mogen. Ook studenten voelen deze maatregelen: studeren zoals iedereen gewend is kan voorlopig niet en sociale levens moeten anders ingevuld worden.

De VU staat voor je klaar
Als universiteit willen we er voor iedereen zijn, juist in deze tijden staat het welzijn van onze medewerkers en studenten voorop.

De VU is nog steeds voor iedereen beschikbaar, zij het op een iets andere manier dan we gewend zijn. Als medewerker kun je contact opnemen met je leidinggevende als je zit met vragen, jouw welzijn – of juist die van een collega – en of je zorgen maakt over je privésituatie. Als student kun je contact opnemen met de studieadviseurs, studentendecanen en zitten ook de studentenpsychologen zoals altijd voor je klaar.

Thuiswerken 
Het thuiswerken kan voor iedereen verschillende vragen en moeilijkheden oproepen. Zit je bijvoorbeeld wel goed achter je bureau? Hoe kom je aan de juiste software? Om deze en andere vragen te beantwoorden is de pagina www.vu.nl/thuiswerken in het leven geroepen. Hier vind je tips, trucs, en veelgestelde vragen over het thuiswerken.

Iedereen werkt hard om alles voor elkaar te krijgen en dat is niet altijd makkelijk. Dat zien we en waarderen we enorm. We zien mooie initiatieven ontstaan, collega’s die elkaar een hart onder de riem steken en studenten die elkaar virtueel opzoeken. Als we één ding hebben geleerd de afgelopen tijd, is het dat we uitzonderlijk veerkrachtig zijn en vooral heel menselijk. Daar zijn wij als VU trots op. Met hulp van, en met elkaar komen we een heel eind.

Bijna dagelijks verschijnen er ook op www.vu.nl/coronavirus updates over de laatste stand van zaken. Daarnaast vind je hier ook links naar de FAQ voor medewerkers én studenten, en de juiste contactpunten.

Vragen over je studie of wil je even praten? De VU is gewoon bereikbaar!
Hoewel de fysieke campus niet meer open is, staat de VU nog steeds voor je klaar. Juist nu. Zo zijn de studieadviseurs van jouw faculteit nog gewoon te bereiken voor alle vragen over jouw studie.

Studievoortgang 
Maak je je zorgen over je studievoortgang? Heb je vragen over welk effect deze periode kan hebben op je studie? Of zit je met andere vragen waar je zelf niet uitkomt? De studieadviseurs zijn zowel telefonisch als per mail te bereiken. Op VUnet vind je de juiste gegevens voor jouw opleiding.

We weten dat deze tijd ook voor veel onduidelijkheid en onrust kan zorgen. Heb je meer behoefte om met iemand te praten? Ook de studentenpsychologen zijn er voor je. Je kunt ze het beste bereiken op [email protected] of via VUnet.

Veiligheid 
Maak je je acuut zorgen over je eigen veiligheid of iemand die je kent van de VU? Meld je dan bij het meldpunt sociale veiligheid.

Tips en adviezen voor thuiswerken 
De pagina vu.nl/thuiswerken is bijgewerkt met nog meer tips en adviezen voor thuiswerken.

Software beschikbaar voor medewerkers en studenten 
De pagina download.vu.nl met software voor studenten en medewerkers, is nu ook toegankelijk vanuit huis.

Veel gestelde vragen en antwoorden 
De pagina met veel gestelde vragen en antwoorden wordt continu geactualiseerd. Achter elke geactualiseerde vraag staat: NIEUW. 

VU Amsterdam Summer School 2020 is geannuleerd 
De VU heeft besloten om de editie van de VU Amsterdam Summer School van dit jaar te annuleren. Meer informatie is te vinden op vu.nl/summerschool.

Tot 1 juni geen activiteiten op de VU-campus 
De VU heeft besloten dat er tot 1 juni geen activiteiten zullen plaatsvinden op de campus. Dat betekent dat alle medewerkers in niet-vitale beroepen tot 1 juni thuis zullen werken en dat studiefaciliteiten tot die tijd niet beschikbaar zijn voor studenten. Met dit besluit wil de VU duidelijkheid scheppen en rust creëren in de vele data die er vanuit de overheid en het onderwijs circuleren.

Studenten: De eerdere aankondiging dat alle colleges en tentamens tot en met 29 juni online worden gegeven, blijft nog steeds van kracht.

Op dit moment gelden de maatregelen van de overheid tot en met 6 april en voor planbare en vergunningsplichtige bijeenkomsten tot 1 juni. Minister-president Rutte heeft aangekondigd dat er op dinsdag 31 maart opnieuw gekeken gaat worden naar de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Mocht dit aanleiding geven om de maatregelen op de VU te wijzigen, dan maken we dit via deze pagina en andere kanalen bekend.  

Promoties 
Tot 1 juni zijn er geen fysieke promoties aan de VU. Promoties tot 1 juni zullen online plaats vinden. Promovendi en andere betrokkenen ontvangen daarover later bericht van de Pedel.

Diploma-uitreikingen 
Tot 1 juni zijn er geen diploma-uitreikingen en ook geen ophaalmomenten. Het studiesecretariaat van je faculteit zal je informeren over de vervolgstappen.

Online college en tentamens tot 29 juni  
In overleg met de andere universiteiten heeft de VU besloten om het onderwijs en de tentamens online voort te zetten tot 29 juni. 

Voor onderwijs en tentamens waar dit niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij practica of vaardigheidstrainingen, wordt gezocht naar oplossingen om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nieuw overheidsbeleid vóór 29 juni activiteiten zoals practica op de campus weer mogelijk maken, dan zullen we deze weer opstarten en de studenten hierover informeren. 

Door de omstandigheden komt er veel creativiteit, flexibiliteit en bereidheid bij studenten en medewerkers naar boven. Heel mooi om te zien! Deel vooral jullie ervaringen en help elkaar. 

Informatie over online onderwijs via Canvas 
Studenten worden via Canvas op de hoogte gehouden door hun docenten over hoe het online onderwijs eruit gaat zien. Mocht je nu nog geen informatie over je vakken hebben, dan zullen docenten dit zo snel mogelijk laten weten. 

Voor de docenten is er een Canvaspagina ingericht met informatie over de mogelijkheden voor online onderwijs. Tevens zijn er facultaire contactpersonen beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en is er dagelijks een online spreekuur van 12:00 tot 13:00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op de Canvaspagina

Verlenging maatregelen 
De maatregelen van de overheid voor het hoger onderwijs gelden op dit moment nog tot 6 april. Deze maatregelen gelden ook voor het werken en onderzoek op de VU campus. Over een mogelijke verlenging van deze datum komt binnenkort meer duidelijkheid. Mocht het overheidsbeleid in de komende periode wijzigen, dan informeren wij iedereen via vu.nl/coronavirus over de gevolgen van de wijzigingen voor de activiteiten op de VU.

In deze bizarre tijden steekt VU-voorzitter Mirjam van Praag alle medewerkers en studenten een hart onder de riem. Maar er ontstaat volgens Van Praag ook iets moois. “Ik bewonder jullie creativiteit en bevlogenheid voor het vinden van oplossingen voor samen werken, samen studeren en het verzorgen van colleges en tentamens op afstand”. De VU-campus is digitaal geworden!

Je kunt hier haar videoboodschap bekijken. 

Organisatie onderwijs tot aan de zomer
Naast de tentamens die deze week nog worden afgenomen, wordt er ook gekeken naar het resterende onderwijs tot aan het einde van dit collegejaar. We verwachten na morgenmiddag duidelijkheid te kunnen geven over de organisatie van het onderwijs in blok 5 een 6.

Tips voor thuiswerken
Thuiswerken voor een lange periode is voor velen van ons niet leuk, handig of praktisch. Thuiswerken, met of zonder huisgenoten en kinderen om je heen, vraagt om een nieuw ritme en dat brengt uitdagingen met zich mee. Naast je VU-werkplek, mis je in deze periode ook het dagelijkse contact met collega’s. Menselijk contact is erg belangrijk in je werk. En dat kan gelukkig in deze tijd ook heel gemakkelijk digitaal. Kijk voor tips op vu.nl/thuiswerken.

Bindend studieadvies  
Als gevolg van het coronavirus wordt het bindend studieadvies (BSA) dit studiejaar (2019-2020) voor alle studenten aan de VU uitgesteld naar het studiejaar 2020-2021. Dit houdt in dat studenten die onvoldoende punten hebben behaald uitstel van het BSA krijgen tot het einde van het studiejaar 2020-2021. Studenten hoeven dit collegejaar geen aanvraag voor uitstel BSA in te dienen. Studenten die wel voldoende punten hebben behaald krijgen zoals gebruikelijk een positief BSA.

Online onderwijs en alternatieve vormen van tentamens
De faculteiten en diensten hebben afgelopen dagen hard gewerkt om online onderwijs aan te kunnen bieden en onderzocht welke alternatieve vormen van tentamens mogelijk zijn. Docenten geven op Canvas een update voor hun vak. Vandaag, na 15.00 uur, is deze informatie te vinden op de cursuspagina’s.

Het is nog niet voor elk vak duidelijk hoe het onderwijs wordt gegeven in de komende tijd. Dat wordt in dat geval ook gemeld. Als de informatie nog niet op Canvas is te vinden, volgt het binnenkort. Blijf Canvas goed in de gaten houden.

Spullen ophalen op de VU
We ontvangen vragen of medewerkers nog naar de VU mogen komen om spullen op te halen, dat kan en mag op vertoon van je VU-pas. De VU blijft verder alleen open voor vitale processen en alle andere medewerkers moeten thuis werken. Blijf de veel gestelde vragen en antwoorden volgen. Deze zullen continu worden geactualiseerd.

Beste medewerkers en studenten,

Vandaag heeft het kabinet besloten om onder meer alle scholen, horeca en kinderopvangverblijven te sluiten tot en met 6 april om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. De Vrije Universiteit Amsterdam gaat vanaf nu ook dicht, op de vitale processen na.

Wat betekent dit voor VU-medewerkers?
We roepen medewerkers op om niet naar de VU te komen en thuis te werken. Op VUnet vind je hierover meer informatie.

Docenten
Aan docenten hebben we reeds gevraagd om alternatieve mogelijkheden te vinden om hun onderwijs te continueren. Met elkaar werken we hier met man en macht aan. Om de overstap naar onderwijs op afstand te faciliteren is er een Canvaspagina ingericht met compacte informatie over de mogelijkheden van online onderwijs. Deze zal zich komende week verder vullen met mogelijkheden. We blijven hier vol continu aan werken.

Promovendi
Promoties aan de VU worden uitgesteld. De pedel neemt contact op met promovendi en hun promotoren. Als dit tot onoverkomelijke problemen leidt, wordt er in overleg naar een passende oplossing gezocht.

Vitale processen
Medewerkers die werkzaam zijn in vitale processen op de campus, zoals de energievoorziening, beveiliging en technische systemen, hygiëne, bedrijfsnoodorganisatie, blijven aan het werk, mogelijk in een weekend- en vakantiebezetting. Hierover worden met de betreffende teams nadere afspraken gemaakt.

We begrijpen dat onze medewerkers met schoolgaande kinderen of kinderen die normaalgesproken naar de kinderopvang gaan, vanaf morgen in een lastig parket komen. Overleg s.v.p. met je leidinggevende over de manier waarop jij je werk zo goed mogelijk kan voortzetten.

Wat betekent dit voor VU-studenten?
Het (fysieke) onderwijs en de tentamens die gepland stonden op de VU campus en externe locaties zijn reeds geannuleerd. Ook studeren en gebruik maken van de voorzieningen zoals de UB op de VU kan tot en met 6 april niet.

Onderwijs
Het onderwijs wordt tot en met 6 april zo veel mogelijk online aangeboden. Houd de Canvaspagina van de vakken die je volgt in de gaten. Daar kun je teruglezen of en hoe het onderwijs op afstand wordt voortgezet. Voor vakken die niet online worden aangeboden, zoeken we naar een andere oplossing.

(Her)Tentamens
De (her)tentamens die gepland staan van 16 maart tot en met vrijdag 20 maart, gaan niet door. Voor de tentamens in de week van 23 maart tot en met 27 maart of daarna, wordt op dit moment gekeken naar alternatieve manieren om de tentamens (op afstand) af te nemen. Hierover zullen opleidingen op dinsdag 17 maart via Canvas duidelijkheid verschaffen. Voor hertentamens die vanwege het coronavirus niet gemaakt kunnen worden, wordt binnen dit academische jaar nog een andere gelegenheid gepland.

Stages
Studenten die op dit moment stagelopen op de VU of op een externe werkplek, dienen thuis te blijven. De komende tijd wordt er gekeken naar passende oplossingen.

Werken of studeren in het buitenland
We roepen studenten en medewerkers die op dit moment in het buitenland zitten voor werk of studie, op om direct terug te keren. Reizen in het kader van studie, stage en onderzoek naar het buitenland worden op dit moment als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd.

Communicatie
Via www.vu.nl/coronavirus houden we jullie de komende tijd met updates op de hoogte. Ook zullen hier de antwoorden op veelgestelde vragen zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe situatie. Indien er dringende informatie is die iedereen moet weten, sturen we een e-mail.

Nederland beleeft ongekende tijden. En als universiteit zetten we alle zeilen bij om de komende weken het onderwijs door te laten gaan en thuiswerken zo goed mogelijk te faciliteren. Op onze beurt doen we aan jullie de dringende oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en je te houden aan de maatregelen van de Rijksoverheid.

Aan medewerkers, studenten, maar ook studieverenigingen en studentenverenigingen vragen we om zich ook in hun activiteiten buiten de VU te houden aan deze richtlijnen. Neem de oproep serieus: blijf thuis en zorg voor voldoende sociale afstand.

Tot slot: let een beetje op elkaar. We’re in it together.

Met vriendelijke groeten,

College van Bestuur