NWO Vernieuwsingsimpuls Laureaten

Veni Laureaten

 

Wie Onderzoek FaculteitJaar
Laurens WitterLaurens Witter wil inzicht verkrijgen in hoe de hersenen bewegingen aansturen. De rol van communicatie tussen de grote en kleine hersenen zal in dit verband worden onderzocht.FALW2016
James WeedonJames Weedon onderzoekt met DNA-methoden hoe bladeren van verschillende plantensoorten worden afgebroken door uiteenlopende gemeenschappen van schimmels en bacteriën, en hoe de daardoor geproduceerde koolstofrijke moleculen accumuleren in de bodem. Het opslaan van koolstof uit de atmosfeer is belangrijk voor het tegengaan van klimaatopwarming.FALW2016
Maria TimsMaria Tims onderzoekt de voorwaarden waaronder job crafting gunstig is voor individu, team én organisatie. Bij job crafting nemen werknemers zelf het initiatief om hun baan zo vorm te geven dat deze beter bij hen past.FEWEB2016
Maartje van StralenMaartje van Stralen onderzoekt wat er voor zorgt dat mensen terugvallen in hun gewichtsverlies en hoe we deze terugval kunnen voorkomen.FALW2016
Natalia GoriounovaNatalia Goriounova onderzoekt wat menselijke hersencellen uniek maakt? Zijn menselijke hersencellen uniek in hoe ze met elkaar verbindingen maken en communiceren? En wat is de relatie tussen activiteit van deze cellen en ons cognitive vermogen?FALW2016
Susanna CommandeurSusanna Commandeur onderzoekt waarom de tuberculose bacterie vetten afkomstig van de gastheer op slaat als vetbolletjes. De aanwezigheid van dergelijke vetbolletjes is geassocieerd met antibioticaresistentie, een groot probleem in de strijd tegen tuberculose.VUmc2016
Pepijn BrandonPepijn Brandon onderzoekt de vooraanstaande rol die marinewerven in de achttiende en negentiende eeuw speelden bij de invoering van industriële productiemethoden. Ze maakten daarbij niet alleen gebruik van loonarbeiders, maar ook van dwangarbeiders en slaven. Dit werpt nieuw licht op de geschiedenis van industrieel kapitalisme.FGG2016
Steve van de WeijerSteve van de Weijer onderzoekt in hoeverre crimineel gedrag verklaard wordt door genetische dan wel omgevingsfactoren. Criminologen verklaren criminele carrières vaak aan de hand van levensgebeurtenissen zoals (ouderlijke) echtscheiding en werk. Genetische factoren kunnen echter zowel het crimineel gedrag als het vóórkomen van zulke omgevingsfactoren meebepalen.FRG2016
Benjamin FergusonBenjamin Ferguson gaat een theorie over ‘faire’ economische transacties die complementair is aan de mainstream economische wetenschap ontwikkelen. Deze nieuwe theorie stelt ons in staat te beoordelen wanneer lage lonen te rechtvaardigen zijn en wanneer er sprake is van economische uitbuiting.FGFGG2016
Benjamin Helmich ParisBenjamin Helmich-Paris onderzoekt hoe door een slimme combinatie van kwantummechanica met de relativiteitstheorie van Einstein ook voor moleculen met zware elementen snelle en betrouwbare computersimulaties kunnen worden uitgevoerd.FEW2016
Priyanka Rao-RuizPriyanka Rao-Ruiz onderzoekt de bijdrage van verschillende type neuronen in het ontstaan van geheugen op moleculair en cellulair niveau duiden.FALW2016
Hein van MarleHein van Marle onderzoekt post-traumatische stress stoornissen, een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij traumatische herinneringen de basis vormen voor nachtmerries en flashbacks. Hij onderzoekt of het manipuleren van trauma-gerelateerde herinneringen tijdens de slaap die volgt op behandeling, het behandeleffect vergroot.VUmc2016
Alexander SpeerAlexander Speer onderzoekt de opmerkelijke ondoorlaatbare celwand van de tbc-bacterie die er voor zorgt dat de meeste antibiotica geen toegang krijgen tot de cel. Hij onderzoekt essentiële transporteiwitten die mogelijk de achilleshiel van deze bacterie vormen.VUmc2016
Wieneke MokkinkWieneke Mokkink ontwikkelt richtlijnen om artsen/onderzoekers te helpen het beste instrument te kiezen. Er worden in klinisch onderzoek namelijk veel meetinstrumenten gebruikt van onvoldoende kwaliteit. Onderzoeksresultaten verkregen met zulke meetinstrumenten kunnen onbetrouwbaar en niet valide zijn.VUmc2016
Elsje van BergenKinderen verschillen enorm in hoe goed ze lezen. Een gedragsgeneticus gaat ontrafelen welk samenspel tussen genen en omgeving hier verantwoordelijk voor is. Geldt voor leesvaardigheid: zo ouder zo kind? En zo ja, komt dat dan door de genen die ouders doorgeven of de omgeving die ouders creëren?FGB2015
Anja Eleveld 2015Bijstandsgerechtigden die verplicht arbeid zonder loon verrichten zijn net als reguliere werknemers onderworpen aan het gezag van een leidinggevende, maar worden daarbij niet altijd beschermd door het reguliere arbeidsrecht. Dit project onderzoekt of en hoe het gezag van de leidinggevende kan worden ingeperkt door externe regels.RCH2015
Antske FokkensDe manier waarop informatie wordt weergegeven kan onze beeldvorming beïnvloeden. Onderzoekers gebruiken automatische tekstanalyse om te ontdekken hoe verschillende bronnen mensen beschrijven. Welke eigenschappen en daden worden vaak samen genoemd? Hoe kunnen wetenschappers van andere vakgebieden deze informatie gebruiken om beeldvorming te onderzoeken?FGW2015
Julia Schaumburg 2015De wereldwijde financiële crisis heeft monetaire interventies en een striktere financiële regulering uitgelokt. Maar is de impact van zulke maatregelen blijvend of lost deze snel op in het niets? En hebben ze de gewenste resultaten tot gevolg? Deze vragen worden onderzocht met behulp van nieuw ontwikkelde econometrische methoden.FEWEB          empty2015
Karin de Vries 2015Beschermt het recht vreemdelingen tegen ongelijke behandeling op grond van hun nationaliteit? Of zijn zij buitenstaanders voor wie het recht op gelijke behandeling niet geldt? In dit onderzoeksproject wordt onderzocht wat de rol van nationaliteit is in het non-discriminatierecht.RCH2015
 Anna BallesterosElektronische apparatuur, meubels en bouwmaterialen bevatten potentieel giftige en soms onbekende verontreinigingen waaraan we elke dag blootgesteld worden. Scheikundigen kunnen snellere en goedkopere analysemethoden ontwikkelen waarmee vragen omtrent de veiligheid van ons leefmilieu binnenshuis beantwoord kunnen worden.FALW2014
 Vere van KoppenWetenschap en beleid hebben hun pijlen altijd op jonge criminelen gericht. Waarschijnlijk zijn de meeste daders echter volwassen starters. Deze studie zal vaststellen hoeveel volwassen starters er eigenlijk zijn, wie zij zijn, en wat hun criminele carrières kan verklaren. Met deze kennis kunnen we betere interventies voor deze groep ontwikkelen.RCH2014
Bianca SuanetDe participatiesamenleving roept de vraag op of persoonlijke netwerken van ouderen in staat zijn voldoende mantelzorg te verlenen. In deze studie onderzoek ik hoe verandering in netwerktypen het informele en formele zorggebruik in de laatste twintig jaar hebben beïnvloed. Ik ga ook na welke categorieën van ouderen kwetsbaar zijn.FSW2014
Diego MiralisDe opwarming van de aarde zal naar verwachting hittegolven intenser maken en droogtes aanhoudender. Daarnaast zou droge grond een kritieke feedback in gang kunnen zetten die de droge en warme omstandigheden verder vergroot. Door middel van observaties zal deze klimaatfeedback onderzocht worden en de weergave hiervan in klimaatmodellen die voor voorspellingen gebruikt worden zal geëvalueerd worden.FALW2014
David LudwigHet onderzoeksproject houdt zich bezig met controversiële wetenschappelijke concepten zoals ‘psychische stoornis’, ‘intelligentie’ en ‘ras’. Wetenschappers kunnen mensen op verschillende manier indelen en dit project ontwikkelt een paradigma dat wetenschappelijke en ethische overwegingen bij het ontwikkelen van wetenschappelijke classificaties van mensen met elkaar in balans brengt.WIJS2014
Elseline HoekzemaZwangerschap gaat gepaard met extreme hormonale veranderingen. In dieren weten we dat dit een neurale reorganisatie teweeg brengt. We weten echter niet wat er gebeurt met de menselijke hersenen tijdens zwangerschap. In dit project wil ik onderzoeken wat de effecten zijn van zwangerschap op hersenstructuur en hersenactiviteit in mensen.VUmc2014
Saskia NijmeijerGlioblastoma is een onbehandelbare hersentumor. Twee receptoreiwitten komen verhoogd tot expressie in deze hersentumor. Ik ga onderzoeken hoe de biochemische werking van deze receptoreiwitten bijdraagt aan glioblastoma. Wanneer we vervolgens de werking van deze receptoreiwitten begrijpen en kunnen beïnvloeden, hebben we een aangrijpingspunt voor nieuwe medicijnen.FEW2014
Jacopo UrbaniKunnen computers internet gebruiken om te redeneren en moeilijke vragen te beantwoorden? Jacopo Urbani onderzoekt methodes om de moeilijkheid van redeneren te schatten en gebruikt de resultaten om internet intelligente antwoorden te laten vinden op moeilijke vragen. FEW2013 
Jan Willem WielandJan Willem Wieland gaat na in hoeverre verantwoordelijkheid en schuld afhangen van de informatie die we hebben, en in welke omstandigheden we eigenlijk meer informatie zouden moeten verzamelen.WIJS2013 
Neil OlverKernproblemen in netwerkdesigns – die voorkomen in verschillende omgevingen, van communicatie netwerken tot biologie – testen de grenzen van zelfs de snelste computers. Neil Olver onderzoekt efficiëntere manieren om deze problemen op te lossen.FEWEBempty 2013 
Anne-Kathrin Fett Paranoia en sociaal disfunctioneren worden gedreven door ongevoeligheid voor vanzelfsprekende sociale informatie. Anne-Kathrin Fett onderzoekt de hersenprocessen bij deze fout in het verwerken van sociale informatie.FPP2013 
Miroslav KlozLeven, op moleculair niveau, werkt als een groot aantal ingewikkelde nanomachines. Miroslav Kloz onderzoekt of gecontroleerde interactie van ultrashor (femtoseconde) laser puls in biologische monsters hun dynamiek in actie kan onthullen.FEW2013 
Omar Solinger Verandertrajecten in organisaties gaan meestal mis omdat de hakken in het zand gaan. Omar Solinger probeert reacties op verandering vroegtijdig te voorspellen met een nieuw longitudinaal meetsysteem (een app) en een scenario-benadering.FEWEB 2013 
Linda Douw Linda Douw onderzoekt de relatie tussen moleculaire markers in tumorweefsel en hersennetwerken in hersentumorpatienten.VUmc2013 
Lotte Gerritsen Lotte Gerritsen ontravelt waarom bepaalde mensen weerbaarder zijn voor de gevolgen van stress dan anderen, door veranderingen in het brein en genetica te onderzoeken.VUmc2013 
Bart de JongMedewerkers in werkteams verschillen vaak in hoeveel ze elkaar vertrouwen. Bart de Jong onderzoekt hoe deze "vertrouwensasymmetrieen" ontstaan en disfunctionele uitkomsten voor teams produceren.FEWEB 2013 
Marianne MoyaertMarianne Moyaert onderzoekt hoe het samen vieren met andersgelovigen de dialoog tussen godsdiensten stimuleert maar soms ook de grenzen tussengeloofsgemeenschappen versterkt. FGG 2013 
Christian BurgersChristian Burgers onderzoekt het gebruik, de kracht, en de verandering van figuratieve frames over tijd in complexe economische onderwerpen zoals fiscaal beleid.FSW2013 
Frances Handoko - de Man Frances Handoko – de Man onderzoekt de adaptieve en maladaptieve veranderingen van neurohormonale signaal moleculen in rechter hartfalen ten gevolge van Pulmonale Arteriele Hypertensie.VUmc2013 
Barbora Hola Barbora Hola vergelijkt de veroordeling van internationale misdaden door internationale en nationale rechtbanken.RCH2013 
 Om een object waar te nemen op de tast moeten de contactpunten tussen huid en object op de juiste manier gegroepeerd worden. Myrthe Plaisier onderzoekt hoe ons perceptuele systeem deze puzzel oplost.FBW2012 
 De meeste mensen lopen zonder moeite. Toch is lopen op twee benen instabiel. In dit project gebruikt Sjoerd Bruijn metingen van hersengolven tijdens lopen om te onderzoeken hoe de hersenen van stabiele en onstabiele mensen het lopen controleren.FBW2012 
 Klaas Giesbertz gaat berekeningsmethoden voor elektronen verbeteren. Berekeningen aan elektronen zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe nanotechnologie en medicijnen, maar zijn vaak nog niet goed genoeg.FEW2012
 Medische implantaten kunnen geinfecteerd raken, resulterend in mutilerende operaties om de implantaten te verwijderen. Joost Bruggeman richt zich op het ontwikkelen van slimme biomaterialen die van buiten het lichaam gestimuleerd kunnen worden om op te lossen en de infectie te controleren.VUmc2012
 Thomas Koelewijn gebruikt in zijn onderzoek pupilmetingen om vast te stellen in hoeverre het richten van aandacht zowel de verstaanbaarheid van spraak als de luisterinspanning beïnvloedt, en hoe deze processen worden beïnvloed door gehoorverlies.VUmc2012
Rogier Reijmers zal de bijdrage van heparan sulfaat proteoglycanen op stromale cellen in het functioneren van lymfeklieren bestuderen.VUmc2012
 Richard IJzerman gaat onderzoeken wat de effecten zijn van genen en omgeving op hersengebieden die betrokken zijn bij de regulatie van voedselinname en het ontstaan van obesitas.VUmc2012
 Wanneer mensen in een nauwe relatie andere dingen willen, moeten ze beslissen of ze hun eigenbelang volgen of zich opofferen. Francesca Righetti onderzoekt de gevolgen van deze beslissingen voor het welzijn van het individu en de relatie.FPP2012
 Ester Herlin Karnell onderzoekt de functie van ‘proportionaliteit’ als een juridisch balansmechanisme om goed bestuur te organiseren. De Europese Unie wil een gebied creëren van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid door wetgeving op het gebied van strafrecht, veiligheid en grenscontrole.RCHempty2012
 Amsterdamse jongeren met Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergronden geven samen vorm aan een nieuwe, Afro-Nederlandse identiteit. Marleen de Witte onderzoekt de vormgeving van Afrikaanse roots in media, cultuur en lifestyle.FSW2012
 Jessica Flahaut onderzoekt de evolutie van het oppervlak van Mars. Ze gebruikt daarbij unieke geologische gegevens in combinatie met studies naar plekken op Mars die lijken op de aarde, met de nadruk op waterrijke mineralen.FALW2012
Filipe Branco dos Santos Gebruikmakend van wiskundige modellen en ruim duizend generaties evolutie-experimenten in het laboratorium, verkent Filipe Branco dos Santos de wijze waarop veranderende omgevingsfactoren het Leven zelf vormgeven.  FALW2011 
Peter Kamminga Peter Kamminga onderzoekt empirisch het verband tussen de gebruikte juridische contracten en de efficiëntie in de uitvoering van infrastructurele werken zoals de Noord-Zuid lijn.RCH 2011 
 Diego MilloSommige bacteriën kunnen elektriciteit van afval genereren en het, via proteïnen, direct aan elektroden leveren. Diego Millo bestudeert deze proteïnen om het proces te optimaliseren.FEW 2011 
 Sanne AbelnOm inzicht te krijgen in het samenklonteren van eiwitten zoals dat bij de ziekte van Azheimer en Parkinson gebeurt, ontwikkelt Sanne Abeln een nieuwe onderzoeksstrategie die computersimulaties en experimenten combineert.FEW 2011 
 Michel van den OeverBij ex-drugsverslaafden wordt terugval vaak veroorzaakt door omgevingsfactoren die herinneren aan drugsgebruik. Michel van den Oever gaat met laserlicht neuronen aan- en uitzetten om de betrokken hersennetwerken te achterhalen.FALW 2011 
 Clayton HickeyVerandert beloning hoe je ziet? Clayton Hickey onderzoekt hoe informatie over beloning en resultaat de manier waarop de hersenen visuele input verwerken verandert.FPP 2011 
 Stefan EngelsStefan Engels onderzocht aan de hand van insecten en andere fossieltjes hoe sterk de invloed van zonnevlekken is op zowel temperatuur als neerslag.FALW 2011 
 Alexei Sharpanskykh emptyAlexei Sharpanskykh ontwikkelt nieuwe wiskundige en computationele technieken voor veiligheidsanalyse van moderne organisaties, zoals de luchtverkeersleiding. FEW 2011 
 Wouter van AtteveldtWouter van Atteveldt doet grootschalig onderzoek naar de uitspraken van politici in de media. Bepalen politici het politieke debat of is hun invloed beperkt tot het leveren van oneliners die in het heersend discours passen?FSW 2011 
 Conny WunschConny Wunsch beschouwt zowel de gewenste als ongewenste effecten van arbeidsmarktbeleid. Beide zijn belangrijk voor het ontwikkelen van kosten-effectieve beleidinterventies.FEWEB 2011 
 Bart van OortBart van Oort ontwikkelt een nieuwe microscoop om te bestuderen hoe planten de distributie van zonneenergie organiseren, met bijzondere aandacht voor groei-omstandigheden.FEW 2011 
 Philip WardOverstromingsrisico neemt steeds verder toe. Is dit het gevolg van klimaatverandering of speelt klimaatvariabiliteit, zoals El Niño, een grotere rol? Als eerste ter wereld bestudeert Philip Ward deze vraag op mondiale schaal.FALW2011 
 Juan IlarreguiMultiple Sclerose is een ziekte waarbij het immuunsysteem de hersenen aantast. Juan Ilarregui gaat met behulp van twee eiwitten een therapie ontwikkelen die de schadelijke immuuncellen afremt, zodat het ziekteproces wordt vertraagd. VUmc 2011 
 Thomas Pollet Thomas Pollet onderzoekt of het Napoleon complex een feit of mythe is. Zijn kleinere mannen meer agressief en dominant dan hun langere tegenhangers?FPP2010
emptyHoe gaan mensen om met een kleine kans op grote gevolgen? Met economische experimenten en vragenlijsten onderzoekt Wouter Botzen hoe verzekeringen het treffen van maatregelen die natuurrampschade beperken kunnen stimuleren.FALW2010
Mattijs de GrootVoor een effectieve behandeling van kanker is het belangrijk de tumoren in een vroeg stadium te kunnen zien. Mattijs de Groot ontwikkelt een techniek die kleine tumoren met behulp van fluorescentieendoscopie driedimensionaal in beeld brengt.FEW2010
Iddo HellerIddo Heller onderzoekt hoe ons DNA razendsnel en accuraat wordt gekopieerd door moleculaire motoren, om te begrijpen hoe ons lichaam kopieerfouten voorkomt die kunnen leiden tot ziekte en veroudering.FEW2010
Jorg EndrullisComputersystemen en hun programma's dringen steeds meer door in ons dagelijks leven. Jörg Endrullis ontwikkelt methoden voor het automatisch bewijzen van correctheid van programma's om hun veiligheid te garanderen en hun kwaliteit te verhogen.FEW2010 
Sandra van VlietBinnendringende micro-organismen, tumor- en lichaamscellen hebben elk een andere opmaak van suikers op hun oppervlak. Sandra van Vliet bekijkt hoe onze immuuncellen die suikers gebruiken om te bepalen welke categorie cel het is.VUmc2010
Eleftheria PappaEleftheria Pappa onderzoekt het proces van de vorming van culturele identiteit en de interculturele contacten tussen de Feniciërs en de inheemse bevolking in het westelijke Middellandse Zeegebied in de Vroege IJzertijd.LET2010
Markus HeydenreichMarkus Heydenreich gebruikte tijdens zijn verblijf aan de VU wiskundige modellen om abrupte veranderingen in natuurkundige systemen te verklaren.FEW2010
Jamie PetersVerslaafden associëren omgevingsfactoren vaak met verslavende stoffen. Deze hardnekkige associatie probeert Jamie Peters te doorbreken met behulp van farmaceutische en moleculaire hulpmiddelen.FALW 2010
Rudi BereraRudi Berera doet onderzoek naar moleculaire mechanismen die de basis vormen van fotosynthetische organismen. Deze organismen hebben expliciete strategieën ontwikkeld om de juiste hoeveelheid licht door te laten.Terwijl licht het levenssap is van fotosynthese, is te veel licht dodelijk.FEW2010
Tjeerd BoonstraTjeerd Boonstra onderzoekt hoe hersenactiviteit zichzelf reorganiseert om veranderingen in onze bewegingsaansturing mogelijk te maken.FBWempty2010
Marie van DijkMarie van Dijk onderzoekt de functie van het molecuul geassocieerd met het zwangerschapsgebonden HELLP-syndroom, om zo een laboratoriumtest te ontwikkelen voor vroege detectie van deze ziekte.VUmc2010
Elisa GiovannettiElisa Giovannetti onderzoekt hoe verschillende soorten kwaadaardige cellen en fundamentele moleculaire mechanismen verantwoordelijk zijn voor de farmacologische resistentie van alvleesklierkanker.VUmc2010 
emptyWendy Janssens onderzoekt hoe de combinatie van microkrediet en een ziektekostenverzekering voor ondernemers in Tanzania de effectiviteit van beide programma’s beïnvloedt.FEWEB2010
Ank de JongeAnk de Jonge onderzoekt de invloed van geplande plaats van bevalling en hulpverlener (verloskundige of gynaecoloog) op complicaties bij vrouwen en hun bevallingservaringen.VUmc2010
Marleen de MoorMarleen de Moor onderzoekt of een ongezonde leefstijl (weinig sporten, veel drinken) meer depressie veroorzaakt, of dat depressie juist leidt tot een ongezondere leefstijl. Hiervoor ontwikkelt zij nieuwe methodes die oorzaak en gevolg beter kunnen onderscheiden.FPP2010
Paul NicuPaul Nicu ontwikkelt snellere en nauwkeurigere quantummechanische algoritmes voor het gebruik in de farmaceutische industrie.FEW2010 
Kristine SteenberghKristine Steenbergh onderzoekt de rol van het vroegmoderne Engelse theater in de ideevorming over het effect van emoties op een publiek, in de context van de opkomende publieke sfeer in die periode. LET2010
Adriana ZekveldAdriana Zekveld onderzoekt de relatie tussen luisterinspanning en de vergroting van de pupillen van het oog door de pupil response te vergelijken met de hersenactiviteit tijdens het luisteren.VUmcempty2010
Katja TolstajaKatja Tolstaja onderzoekt theologische en socio-politieke implicaties van de nieuwe religieuze fenomenen en transformaties van de traditionele geloofsuitingen binnen de Russisch Orthodoxe Kerk.FGG 2009 
Chris de GraafChris de Graaf ontwikkelt nieuwe computermodellen voor geneesmiddelenonderzoek die tegelijkertijd voordelige interacties met gewenste eiwitten en onvoordelige interacties met ongewenste eiwitten kunnen voorspellen.
FEW 2009 
Melvyn RoerdinkBewegingen worden vaak afgestemd op externe ritmen, zoals het in de maat lopen op muziek. Melvyn Roerdink onderzoekt hoe ritmen optimaal benut kunnen worden om aangedaan bewegen te verbeteren.FBW2009 
Jeroen de RidderJeroen de Ridder analyseert en evalueert vanuit wetenschapsfilosofisch oogpunt wat de commercialisering van wetenschap voor kansen en bedreigingen oplevert voor het delen en verspreiden van wetenschappelijke kennis.WIJS 2009
Daan GeerkeDaan Geerke ontwikkelt verbeterde modellen voor algemeen gebruik in computersimulatie-studies aan moleculair-biologische en farmacochemische systemen.FEW  2009 
Jeroen GeurtsenJeroen Geurtsen onderzoekt de aanmaak van het polysaccharide kapsel door tuberculose bacteriën.VUmc 2009 
Pamala WiepkingPamala Wiepking onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU waarom mensen in sommige landen vrijgeviger zijn dan mensen in andere landen. Komt dat door verschillen in inkomen of sociale waarden?FSW 2009 
Stefan WitteStefan Witte ontwikkelt een Rontgen-microscoop. Met dit apparaat kan de structuur van hersencellen extreem nauwkeurig in kaart worden gebracht.FEW2009
Christiaan de KockemptyChristiaan de Kock onderzoekt de rol van verschillende hersencellen bij het verwerken van zintuiginformatie.FALW 2008 
Philip Verhagen onderzoekt de verwachtingskaarten van archeologen door de sociale en culturele factoren te modelleren die invloed hebben gehad op bewoning en landgebruik in het verleden.LET2008
Artem Belopolsky emptyArtem Belopolsky onderzoekt hoe de hersenen van losse oogbewegingen een coherent beeld vormen van de omgeving.FPP2008
Sophie van der SluisemptySophie van der Sluis ontwikkelt nieuwe methodes om het detecteren van genen voor psychologische eigenschappen te vergemakkelijken. FALW2008
Dirk SmitemptyHersencellen maken onderling verbindingen aan en ongewenste verbindingen verdwijnen. Dirk Smit onderzoekt of hier een patroon achter zit.  FPP2008
Maaike GrootemptyMaaike Groot onderzoekt de veranderingen bij plaatselijke boerengemeenschappen waar extra voedselproductie niet alleen de agrarische economie veranderde, maar ook de maatschappij. LET2008
Michiel PegtelMichiel Pegtel onderzoekt de vraag of cellen van het afweermechanisme met elkaar communiceren door pakketjes met genetische informatie uit te wisselen.VUmc2008
Wieske van ZoestemptyVisuele informatie verandert als een functie van tijd. Wieske van Zoest onderzocht de invloed van deze dynamiek op de perceptie, selectie en acties van mensen.FPP2008
emptyBarbara Vis bestudeert de invloed van het risico (het verlies van stemmen) dat politici bereid zijn te nemen op welvaartstaathervorming. FSW2008
De spier is opgebouwd uit een vernuftig raderwerk van ontelbare eiwitten. Coen Ottenheijm bestudeert hoe één afwijkend eiwit, nebuline, dit gehele raderwerk doet vastlopen. VUmc2008
Juan Garcia VallejoemptyJuan Garcia Vallejo onderzoekt o.a. de moleculaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor veranderingen aan de verwonding-geassocieerde glycosylation.FALW2008
Marije MartijnIn het Neoplatonisme is de schoonheid van wetenschappelijke verklaringen een teken van hun waarheid. Marije Martijn onderzoekt uit welke eigenschappen die schoonheid bestaat.  WIJS 2008 
Marco LangbroekemptyMarco Langbroek onderzoekt specifiek Neandertaler-eigen gedrag, omdat dit gedrag de Neandertaler definieert. FALW2007
Klaudia KuiperemptyKlaudia Kuiper onderzoekt de verschillende manieren waarop ouderdom van geologische gebeurtenissen kan worden bepaald door deze technieken met elkaar te vergelijken.FALW2007
emptyJeroen Koelemeij gebruikt extreem koude moleculen in een ionenval om een antwoord te vinden op actuele vragen als 'wat speelt zich af in gaswolken tussen de sterren?'FEW2007
Moumita DasMoumita Das onderzoekt hoe het gedrag van het cytoskelet afhangt van zijn architectuur en de elasticiteit van de componenten. FEW2007
Rosa BuloRosa Bulo ontwikkelt een flexibele rekenmethode om chemische reacties die gebruik maken van het milieuvriendelijke oplosmiddel water. FEW2007
Bob RinkemptyBob Rink onderzoekt met wiskundige technieken hoe golven in een-dimensionale vaste stoffen eruit zien, hoe ze elkaar beïnvloeden en of ze voor altijd blijven bestaan.FEW 2007 
Sara LombardoSara Lombardo onderzoekt zgn. automorfe Lie algebra's, onlangs ontdekte algebraïsche structuren, als wiskundig gereedschap voor het vinden van oplossingen. FEW2007
Meta van FaassenemptyMeta van Faassen onderzocht aan de VU hoe langzame deeltjes DNA kunnen breken door het ontwikkelen van een nieuwe theoretische methode. FEW2007
Christel MiddeldorpChristel Middeldorp onderzoekt of bij angst en depressie dezelfde genen van belang zijn bij kinderen en volwassenen, rekening houdend met de invloed van de omgeving.FPP2007
Wouter HenkelmanemptyWouter Henkelman publiceert 2500 kleitabletten geschreven in Elamitisch spijkerschrift, wat een inzicht zal geven in de sociaal-economische geschiedenis van het Perzische rijk.LET2007
Wouter VeraartemptyWouter Veraart onderzoekt wat er moet gebeuren als er sprake is van extreem onrecht dat meer dan veertig jaar oud is. Heeft het recht dan nog een functie?RCH2007
Ed EringaEd Eringa bestudeert door middel van manipulatie van een nieuw type vet of dit suikerziekte veroorzaak.VUmc2007
Edith HoubenEdith Houben bestudeert het eiwittransportsysteem van de bacterie die tuberculose veroorzaakt om achter “het succes” van deze ziekteverwekker te komen.VUmc2007
Odile van den HeuvelOdile van den Heuvel onderzoekt de hersenen door een magnetisch veld te manipuleren. Hierna zijn dwanggedachten mogelijk voor even het gevoel de baas.VUmc2007
Gerben MeyenGerben Meynen onderzoekt en evalueert de rol van de psychiatrie in de filosofie van de vrije wil en gebruikt hierbij de huidige kennis van psychiatrische stoornissen.WIJS2007
Leeg portretemptyMartijn Blaauw ontwikkelde aan de VU een nieuwe visie op ‘kennis’ waarbij ‘kennis’ in verschillende contexten verschillende dingen kan betekenen.WIJS2007
Guido van der WerfemptyGuido van der Werf onderzoekt ontbossing in de tropen en het verbranden van biomassa en probeert zo meer duidelijkheid te scheppen in de oorzaken van ontbossing.FALW2006
Mirjam PijnappelsemptyMirjam Pijnappels wil ouderen die een hoog risico hebben om te vallen herkennen en trainen door met fysieke maten te bepalen of zij onvoldoende met obstakels en balansverstoringen kunnen omgaan.FBW2006
Federica PasquottoemptyFederica Pasquotto ontwikkelt een wiskundige methode om het bestaan van periodieke bewegingen van fysische objecten te bestuderen.FEW2006
Jacqueline VinkJacqueline Vink onderzoekt welke (erfelijke) factoren rookgedrag en nicotineverslaving beïnvloeden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de gezondheid.FPP2006
Ruud ToonenRuud Toonen onderzoekt met nieuwe optische technieken het celmembraam om het mechanisme te ontrafelen waarmee zenuwcellen in dit domein signalen kunnen zenden en ontvangen.FALW2005
Joost DessingemptyJoost Dessing onderzocht aan de VU hoe het brein, op basis van wat we zien en voelen, 'berekent' hoe arm- en handspieren worden aangestuurd om een naderende bal te onderscheppen.FBW 2005 
Manolis PapagiannakisManolis Papagiannakis ontwikkelde tijdens zijn verblijf aan de VU experimentele methoden om een nieuw type zonnecel te karakteriseren die afkomstig is uit vereniging van biologische en solid-state principes.FEW2005
Rick BethlememptyRick Bethlem creërt een molecuulfontein waarin moleculen worden afgeremd, gekoeld en 10-50 cm gelanceerd voordat ze door de zwaartekracht weer terugvallen.FEW2005
Remus Dame emptyRemus Dame onderzocht aan de VU de structuur van chromatine en het samenspel tussen chromatinestructuur en genactiviteit in bacteriën en archaea.FEW2005
Chris OostenbrinkemptyChris Oostenbrink onderzoekt met behulp van computersimulaties de bewegingen van eiwitten en voorspelt een efficiënte werking van hun interacties.FEW2005
Henry VischerHenry Vischer onderzoekt de rol van een viraal communicatie-eiwit in het ontregelen van het functioneren van geïnfecteerde cellen.FEW2005
emptyFederico Camia onderzoekt de wiskunde en de natuurkunde achter het fenomeen van geometrische patronen in een met twee kleuren willekeurig gekleurde honingraadstructuur.FEW2005
Aico van VuurenemptyAico van Vuuren onderzoekt de evolutie van de distributie van bedrijfgrootte op de arbeidsmarktFEWEB2005
Charles BosemptyCharles Bos combineert econometrische modellen voor niet-waargenomen kenmerken met hoog-frequente datareeksen op financieel gebied.FEWEB2005
Leeg portretMarcel Janson heeft aangetoond hoe het inwendige skelet van een gistcel wordt gevormd, namelijk doordat bepaalde eiwitten de draden van het skelet op symmetrische wijze langs elkaar schuiven.FEW2005
emptyMartijn Meeter verwerkt de kennis over neurotransmitters als dopamine en serotonine in computermodellen van het brein, om te ontdekken wat hun rol is in gedrag en in hersenziektesFPP2005
Antoon Cornelis MientjesAntoon Mientjes bestudeerde aan de VU de veranderingen van landschappen in Italië en het Middellandse Zeegebied tijdens de moderne tijd.LET2005
Nelleke MoseremptyNelleke Moser onderzoekt vroegmoderne verzamelhandschriften en gedrukte bloemlezingen om de relatie tussen handschrift en gedrukte tekst aan te tonen.LET2005
Alette SmeulersemptyAlette Smeulers deed tijdens haar verblijf aan VU empirisch onderzoek naar daders van internationale misdrijven zoals genocide en oorlogsmisdrijven en de wijze waarop zij strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden.RCH2005
Leeg portretJenny van der Steen onderzoekt zorgverbetering en het verlichten van lijden bij mensen die sterven terwijl ze dement zijn.VUmc2005
Leeg portretMarian Llamas-Lorente analyseert een nieuw zintuig van ziekteverwekkende bacteriën waarmee ze hun gastheer waarnemen en een infectie veroorzaken.VUmc2005
Klaus Linkenkaer-HansenemptyKlaus Linkenkaer-Hansen onderzoekt de complexe dynamiek van neurale oscillaties en hoe deze samenhangt met het cognitief functioneren van gezonde en zieke mensen.FALW2005
Harry van ZantenemptyHarry van Zanten bestudeerde tijdens zijn verblijf aan de VU modellen voor telecommunicatienetwerken en legt een verband met trillingen van snaren omdat beide signalen van verschillende frequentie bevatten.FEW2004
Leeg portretBas Kleijn onderzocht tijdens zijn verblijf aan de VU de Bayesiaanse semi-parametriek, dat de voordelen van een eenvoudig en een realistisch model met elkaar combineert.FEW2004
Meike BartelsemptyMeike Bartels onderzoekt met een grote tweeling-familiestudie individuele verschillen in geluk, welbevinden en fysieke gezondheid.FPP2004
Leeg portretemptyEsther Pascual bestudeerde tijdens haar verblijf aan de VU het strategisch gebruik van citaten in Nederlandse en Amerikaanse strafrechtszaken.LET2004
emptyElies van Sliedregt - 1Elies van Sliedregt haar onderzoekinteresse ligt op het gebied internationaal, Europees en vergelijkend strafrecht.RCH2004
Anna van RietschotenErfelijke eigenschappen (genen) in de menselijke cel bestaan uit paren, maar voor een goede afweer wordt vaak slechts één exemplaar gebruikt. Anna van Rietschoten onderzoekt hoe dit komt.VUmc2004
Charlotte TeunissenemptyCharlotte Teunissen doet onderzoek naar biomarkers voor de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose: de vroegste stadia van deze ziekten zijn waarschijnlijk te detecteren met behulp van lichaamsvloeistoffen. Zulke vroege detectie maakt preventieve behandeling mogelijk.VUmc2004
Dirk-Jan Scheffers Dirk-Jan Scheffers onderzocht aan de VU de manier waarop bacteriën groeien en zich delen.FALW2003
Leeg portretemptyRob van Dam onderzocht aan de VU hoe een gebrek aan vitamine D het ontstaan van type 2 diabetes kan bevorderen en of het slikken van vitamine D de kans op diabetes kan verkleinen.FALW2003
Albert MenkveldemptyAlbert Menkveld onderzoekt financiering en bedrijfskunde van de financiële sector. In 2007 won hij de Pierson-medaille voor zijn onderzoek naar financiële markten.FEWEB2003
Leeg portret Anne-Rigt Poortman onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU de waarde van oude bagage op de huwelijksmarkt.FSW2003
Hilde Bras onderzocht aan de VU het leven van broers en zussen in het 19de eeuwse Nederland.FSW 2003
Leeg portret Monika Schmid onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU hoe, waar en wanneer er moedertaalverlies optreedt bij immigranten.  LET2003
Leeg portret Arjan Braam onderzocht tijdens zijn verblijf aan de VU het godsbeeld van ouderen in samenhang met psychische klachten.VUmc2003
Heidi de WitHet onderzoek van Heidi de Wit gaat over de communicatie tussen zenuwcellen. Fouten in de communicatie kunnen leiden tot tal van neurologische en psychiatrische aandoeningen.FALW2002
Juliette LegleremptyJuliette Legler analyseert de zebravis als bijdrage in de zoektocht naar een hulpmiddel dat snel uitwijst of bepaalde stoffen giftig zijn.FALW2002
Jan Bouwe van den BergemptyJan Bouwe van den Berg ontwikkelt wiskundige methoden om de niet-lineaire differentiaalvergelijkingen achter patroonvorming te begrijpen.FEW2002
Arjen SiegmannArjen Siegmann geeft een gedragswetenschappelijke analyse van financieringsvraagstukken.FEWEB2002
Chris OliversemptyChristian Olivers onderzoekt, door analyse van oogbewegingen en MRI-metingen, of visuele aandacht, werkgeheugen en bewustzin volgens dezelfde regels werken.FPP2002
Leeg portretemptyEsther van Leeuwen onderzoekt welke factoren bijdragen aan succesvol samenwerken van groepen en hoe deze factoren gestimuleerd kunnen worden.FPP2002
Sander NieuwenhuisSander Nieuwenhuis onderzocht tijdens zijn verblijf aan de VU aan de hand van afbeeldingstechnieken van de hersenen hoe mensen beslissingen nemen.FPP2002
Leeg portret Dorothée Sturkenboom deed tijdens haar verblijf aan de VU onderzoek naar de beeldvorming over de Nederlander als handelaar.LET2002
Leeg portretemptyElisabetta Manunza plaatst in haar onderzoek vraagtekens bij de economische en wettelijke hypothesen waarop het voorschrift van Europese aanbestedingen is gebaseerd.RCH2002
Leeg portretemptyMirjam van Veen onderzoekt waarom Calvijn een pennenstrijd voerde tegen de Libertijnen en verduidelijkt hun identiteit.FGG2002
Leeg portret A.J. Engering onderzocht aan de VU de rol die dendritische cellen spelen bij afweermechanismes in het immuunsysteem.VUmc2002
Jolanda van der Velden analyseert systematisch het radarwerk van eiwitten waardoor het hart kan pompen.VUmc2002
Marjolein van Egmond Marjolein van Egmond zoekt naar een specifieke wegwijzer voor bloedcellen waardoor die tumoren met specifieke antigenen makkelijker kunnen vinden en vernietigen.VUmc2002
Leeg portret Serge Rombouts zocht tijdens zijn verblijf aan de VU naar een gemakkelijke manier om Alzheimer in een vroeg stadium op te kunnen sporen.VUmc2002
Arianna BettiemptyArianna Betti herschrijft Tarski's revolutie in de semantiek door het meenemen van axiomatische ontwikkelingen van Bolzano tot de Poolse school van logica.WIJS2002