NWO - Talentprogramma

Vidi Laureaten

 

Wie Onderzoek FaculteitJaar
Jorien Vonk
Arctische permafrost gebieden dooien gestaag, waarbij organisch koolstof via rivieren en kusterosie vrijkomt. De bestemming van dit koolstof in de oceaan is niet bekend, maar afbraak hiervan kan klimaatopwarming versterken. Aardwetenschapper Jorien Vonk zal veldstudies combineren met geochemische analyses om koolstofafbraak op de route van permafrostdooi naar uiteindelijke sedimentopslag te kwantificeren.BETA
2019
Barbora Hola
Genocide, oorlog en staatrepressie gaan gepaard met massaal geweld, dat grote gevolgen heeft voor degenen die het rechtstreeks treft én voor toekomstige generaties. Criminoloog Barbora Holá onderzoekt hoe erfenissen van massaal geweld worden overgedragen op volgende generaties en welke rol ‘transitional justice’ mechanismen zoals strafrechtspleging en ambtelijke zuiveringen hierin spelen.RCH
2019
Julia Schaumburg
Econometrist Julia Schaumburg gaat nieuwe methoden ontwikkelen voor complexe economische beleidsvragen door twee moderne onderzoeksrichtingen samen te brengen: de geschiktheid van statistische machine-learning technieken om hoog-complexe patronen uit de data op te pikken, en de flexibiliteit van econometrische tijdreeksmodellen om zich aan te passen aan veranderende tijden van economische ontwikkeling. 
SBE
2019
Marianne Moyaert
Joodse - en Moslimminderheden in Nederland worden geconfronteerd met Islamofobie en antisemitisme terwijl (geseculariseerde) christelijke privileges gehandhaafd blijven. Marianne Moyaert onderzoekt en vergelijkt hoe Christelijk-Joodse en Christelijk-Islamitische stellen hiermee omgaan. De focus ligt op rituele en materiële praktijken omdat deze erg gevoelig liggen en de ongelijke machtsverhoudingen op scherp stellen.FRT
2019
Alan Gerber
tRNA's zijn kleine moleculen die essentieel zijn voor eiwitsynthese. Alan Gerber gaat de mechanismen bestuderen waarmee kankercellen deze moleculen gebruiken om te groeien. Inzicht in deze gebeurtenissen zal helpen bij het ontwikkelen van nieuwe therapieën tegen kanker. Amsterdam UMC, VUmc
2019
Betty Tijms
Sterke verbindingen tussen hersengebieden zijn belangrijk voor het denkvermogen. De ziekte van Alzheimer verstoort hersenverbindingen en veroorzaakt dementie. Echter, mensen met sterke hersenverbindingen vertonen een trager ziektebeloop. Betty Tijms gaat bestuderen welke biologische processen bijdragen aan sterke hersenverbindingen, om zo nieuwe manieren te vinden die de ziekte van Alzheimer kunnen vertragen.Amsterdam UMC, VUmc2019
Christiaan Vinkers
Veel mensen hebben jeugdtrauma meegemaakt en lopen risico op psychiatrische ziektes zoals depressie. Maar kunnen mensen herstellen van jeugdtrauma? Christiaan Vinkers onderzoekt waarom de gevolgen van jeugdtrauma zo langdurig en ernstig zijn, en of we met een ‘reset’ van het stress systeem deze vorm van depressie beter kunnen behandelen.Amsterdam UMC, VUmc2019
JaspervanVliet2019
Een steeds groter deel van het land wordt gebruikt als dorp of stad, maar we weten heel weinig over hoe en waar dit verandert. Jasper van Vliet gebruikt grootschalige satellietgegevens om deze processen in kaart te brengen, en daarmee computermodellen te ontwikkelen om te sturen naar duurzaam landgebruik.
BETA
2018
JorgEndrullis2019
Automaten zijn van cruciaal belang op diverse terreinen, zowel industrieel voor textverwerking, alsmede in de wiskunde voor getaltheorie. Automaten zijn de afgelopen decennia intensief bestudeerd, maar hun potentieel voor het transformeren van oneindige datastromen is nog grotendeels terra incognita. Jörg Endrullis probeert dit gebied te ontginnen.
BETA
2018
FranciscoBlasques 2019
Econometrische modellen geven een vereenvoudigde werkelijkheid weer van ingewikkelde economische relaties. De meeste statistische methoden in de econometrie zijn alleen betrouwbaar wanneer het model een perfecte beschrijving geeft van de werkelijkheid. Francisco Blasques onderzoekt nieuwe econometrische methoden die ook optimaal zijn in situaties wanneer het model niet perfect is.
SBE
2018
FrancescaRighetti2019
We ervaren vaak gelijktijdig positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van onze romantische partner, wat ‘ambivalentie’ wordt genoemd. Francesca Righetti onderzoekt het effect van ambivalentie op welzijn, relatie dynamiek en ontbinding van relaties. Een interventiemethode om ambivalentie van de negatieve effecten te ontdoen wordt ook getest in dit onderzoek.
FGB
2018
LindaDouw2019
Het brein kan worden gezien als een netwerk dat bestaat uit lagen, zoals het verkeersnetwerk bestaat uit zowel wegen als de auto’s daarop. Linda Douw onderzoekt of een nieuwe hersenlaaganalyse helpt bij het begrijpen en voorspellen van veelvoorkomende problemen met het denken bij herseninfarcten, multiple sclerose en hersentumoren. 
VUmc
2018
GijsKooij2019
Chronische ontstekingen ontstaan doordat het natuurlijke proces dat ontstekingen in toom houdt (resolutie) niet optimaal functioneert. Gijs Kooij wil uitvinden hoe dit komt om zo op een ‘lichaamseigen’ manier chronische ontstekingsziekten zoals multiple sclerosis aan te pakken.
VUmc
2018
Sander Veraverbeke
Sander Veraverbeke doet onderzoek naar bosbranden, met het Vidi-geld gaat hij bestuderen hoe bosbranden kansen creëren voor boomsoorten om noordwaarts op te rukken, en hoe dit het landschap en klimaat beïnvloedt. Hij zal onderzoek gaan doen in noordelijke regio’s zoals Alaska, Canada en Siberië. Vooral in Siberië (Rusland) zijn er relatief weinig metingen gedaan, dus die data zijn hard nodig.
BETA
2017
Rogier Min
Hersenen bestaan voor een belangrijk deel uit zouten en water, waarbij de precieze verdeling van deze ingrediënten essentieel is. Bij sommige hersenziekten is die verdeling verstoord, waardoor witte stof chronisch gezwollen is, met ernstige gevolgen. Rogier Min van VUmc – afdeling Neurologie wil in beeld brengen hoe deze zwelling ontstaat, en wat eraan gedaan kan worden.
VUmc
2017
Jasmin Blanchette
Jasmin Blanchette wil software ontwikkelen om wiskundigen te helpen om correcte bewijzen te schrijven. Blanchette en zijn collega’s zullen zich op getaltheorie richten, een wiskundetak die vooral gehele getallen betreft, en samenwerken met Nederlandse wiskundigen om te zorgen dat de software bruikbaar is en er een goed samenspel is met computer-algebrasystemen.
BETA
2017
Frances Handoko-de Man
Er zijn veel overeenkomsten tussen de klauw van een tijger en een aangepaste rechter hartkamer van patiënten met pulmonale arteriële hypertensie. Door hun unieke vorm zijn ze in staat hoge krachten te weerstaan. Frances Handoko-de Man gaat onderzoeken of rechter hartfalen behandeld kan worden door de vervorming van het hart te voorkomen.
VUmc
2017
Titus Galama
Onderzoek suggereert dat 85% van vroege sterfgevallen het gevolg is van gedrag, genetische predisposities en sociaal-economische omstandigheden. Het  project van econoom Titus Galama richt zich op deze vermeende grootste veroorzakers, gebruik makend van recente ontdekkingen in de genetica die het nu mogelijk maken veranderbare aspecten van omgeving te identificeren die beschermen tegen genetisch risico.
SBE
2017
Neil Olver
Neil Olver gaat bruikbare algoritmes voor netwerkoptimalisaties ontwikkelen. De omvang en invloed van allerlei netwerken, zoals communicatie-, verkeers-, en sociale netwerken nemen voortdurend toe. In al deze toepassingen zien we dezelfde mathematische problemen met betrekking tot efficiënt ontwerp en gebruik ervan. Het doel is om snellere, meer inzichtelijke algoritmes te ontwerpen die leiden tot betere oplossingen.
SBE
2017
Joline Beulens
Diabetespatiënten hebben een tweemaal verhoogd cardiovasculair risico. Joline Beulens zal aantonen dat vaatverkalking van de middenlaag een onontdekte risicofactor is bij diabetes, leidend tot verstijving van de vaten en het hart. Zij zal behandelingsopties identificeren om vaatverkalking tegen te gaan.
VUmc
2017
Nathan Marchant
Nathan Marchant gaat onderzoeken hoe het verslaafde brein de controle verliest. Alcoholverslaving is een hersenstoornis die gepaard gaat met verlies van controle over het gedrag. Marchant en zijn collega's willen met behulp van moderne technieken de hersencircuits opsporen die verantwoordelijk zijn voor dwangmatig alcoholgebruik en het grote risico op terugval. De onderzoekers gebruiken hiervoor een nieuw diermodel dat de blijvende drang naar alcohol ondanks de zeer negatieve gevolgen beschrijft.
VUmc
2017
Iddo Heller
Veel levende wezens zijn in staat om vrieskou te overleven, soms tot wel -70 C! Zij kunnen dit dankzij antivries-eiwitten, maar hoe die werken is onbekend. Het onderzoek van Iddo Heller bestudeert het werkingsmechanisme van antivries-eiwitten op de nanoschaal.
BETA
2016
Dimitris Dalakoglou
Sinds de uitbraak van de schuldencrisis in 2008 is een kloof aan het ontstaan tussen onze infrastructurele behoeften en dat waar de staat en de markt aan kunnen voldoen. Het Infra-Demos-project van Dimitris Dalakoglou onderzoekt hoe de samenleving deze kloof dicht middels nieuwe vormen van civiele participatie en technologische innovaties.
FSW
2016
Odile van den Heuvel
Odile van den Heuvel zal onderzoeken hoe verstoorde hersenontwikkeling leidt tot mentale ziekten, en omgekeerd, hoe chronisch verstoorde gedragingen de hersenen doen veranderen. Zij zal testen hoe magnetische hersenstimulatie bijdraagt aan het trainen van gezond gedrag in chronische patiënten.
VUmc
2016
Sjoerd Bruijn
Hoe mensen stabiel kunnen lopen is grotendeels onbegrepen. De hypothese van het project van Sjoerd Bruijn is dat stabiel lopen slechts in specifieke delen van de loopcyclus een actieve controle vereist. Om dit te onderzoeken zullen methoden worden ontwikkeld die antwoord  kunnen geven op de vraag hoe ons brein deze controle uitoefent.
FGB
2016
Judith Bosmans
Judith Bosmans gaat onderzoeken hoe de maatschappij geld voor gezondheidszorg zo goed mogelijk kan uitgeven. Om deze vraag te beantwoorden hebben beleidsmakers informatie nodig over de kosteneffectiviteit van zorg in de dagelijkse praktijk. Dit project zal geavanceerde methoden ontwikkelen en evalueren die hiervoor nodig zijn.
BETA
2016
Dim Coumou
Stagnerend weer in de zomer kan de samenleving grote schade berokkenen. Het project van Dim Coumou verbetert ons begrip van de onderliggende processen van zulke extremen, inclusief de rol van klimaatverandering, gebruikmakende van „machine learning“ methoden en de meest hoogwaardige klimaatmodellen.
BETA
2016
Christiaan Burgers
Christian Burgers doet onderzoek naar Politieke satire, wat vaak controversieel is wanneer het wordt gebruikt om politici aan te vallen. Hij wil in kaart brengen hoe, in verschillende media, taalgebruik in satire verschilt van ‘reguliere’ genres zoals nieuws, en hoe deze verschillen in media en taalgebruik de publieke perceptie over het betreffende onderwerp sturen.
FSW
2016
Martijn van den AssemMartijn van den Assem gaat onderzoeken hoe mensen beslissingen nemen als er veel geld op het spel staat. Hij gaat spelshows gebruiken om economisch gedrag te analyseren.SBE
2015
Reinier BoonReinier Boon bestudeert de veroudering van het hart, de grootste risico factor voor hart- en vaatziekten. Hij gaat bestuderen hoe zogeheten niet-coderend RNA (ook wel ‘Junk’ RNA genoemd) bijdraagt aan veroudering van het hart.VUmc2015
Sander DahmenSander Dahmen bestudeert diophantische vergelijkingen dit zijn vergelijkingen waarin de coëfficiënten en onbekenden gehele getallen moeten zijn. Momenteel spelen deze vergelijkingen een centrale rol in de moderne getaltheorie en algebraïsche meetkunde.BETA
2015
Michel van den OeverMichel van den Oever bestudeert terugval naar alcoholmisbruik wat vaak veroorzaakt door omgevingsfactoren die herinneringen aan de plezierige effecten van alcohol oproepen. Hij gaat met nieuwe geavanceerde technieken bestuderen hoe een alcohol-herinnering door kleine populaties van zenuwcellen in de hersenen wordt vastgelegd.BETA
2015
Philip WardPhilip Ward onderzoekt het gelijktijdig optreden van overstromingen vanuit zowel rivieren als de zee (bijvoorbeeld Thailand 2011) en de verwoestende impact die dit op bewoners van delta’s en riviermondingen heeft.BETA
2015
wouer BotzenIn het onderzoek van Wouter Botzen worden verzekeringen ontwikkelt die een betaalbare en brede dekking bieden voor overstromingsschade en tevens polishouders prikkels geven om risico’s te reduceren. Een geïntegreerd overstromingsrisico- en verzekeringsmodel evalueert  oplossingsrichtingen voor overstromingsverzekeringen. Experimenten en vragenlijststudies onderzoeken voorbereidingsgedrag van individuen ten aanzien van overstromingen en hoe verzekeringen dit gedrag kunnen sturen.BETA
2014
Jeroen de RidderZijn liberale democratieën goed in het produceren van kennis? Jeroen de Ridder gaat na hoe vrij en open debat tussen diverse standpunten idealiter zou moeten leiden tot kennis. Vervolgens onderzoekt hij of dit ideaal stand kan houden wanneer je verdisconteert dat burgers diepgaande meningsverschillen hebben en slechts beperkt rationeel zijn.FGW2014
Nadia DominiciDe eerste stap van een kind is klein maar het is een grote sprong voor zijn of haar ontwikkeling. Nadia Dominici bestudeert in dit project spontane veranderingen in hersen- en spieractiviteit tijdens het ontwikkelen van loopvaardigheden. De resultaten worden rechtstreeks geïntegreerd in de revalidatie van kinderen met cerebrale parese.FGB2014
 Mirjam PijnappelsIn ons dagelijks bewegen stemmen we ons gedrag af op wat ons lichaam kan. In dit project wordt onderzocht of ouderen vaker vallen omdat zij zichzelf overschatten of onderschatten. Een verkeerde inschatting zou tot een hoog valrisico of tot inactiviteit kunnen leiden.FGB2013
 Kristin Kleber Het Oud-Perzische Rijk (550-330 v.Chr.) was het eerste 'wereldrijk' met vele culturen, dat zich uitstrekte van Griekenland tot het huidige Afghanistan. De bestudering van het belastingstelsel helpt ons de stabiliteit van dit rijk te verklaren.FGW
2013
 Ivan InfanteInexpensive and high-performance solar devices that convert light into electricity efficiently are of crucial importance for society. Quantum dot solar cells are cheap, flexible and reliable devices that are expected to play a major role in future solar technologies. In this project, my group will develop and apply versatile computational tools to speed-up the development of this emerging technology.BETA
2013
Ed EringaEd Eringa onderzoekt hoe opstapeling van vet rondom bloedvaten bijdraagt aan de ontwikkeling van diabetes en de vaatziekten die ermee gepaard gaan.VUmc2012 
Edith Houben Edith Houben onderzoekt hoe de tuberculosebacterie belangrijke virulentiefactoren over zijn bijzondere celwand transporteert.VUmc2012
Rosa BuloOm bij te dragen aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame grondstoffen zoals hout, ontwikkelt Rosa Bulo computer programmas die inzichten bieden in de complexe onderliggende reactie mechanismen.BETA
2012 
Daan GeerkeCytochrome P450 enzymen spelen vaak een belangrijke rol bij bijwerkingen of falen van medicijnen en kandidaat-medicijnen. Daan Geerke ontwikkelt  computermethoden om de omzetting van medicijnen door deze enzymen te voorspellen.BETA
2012 
Chris SlootwegChris Slootweg onderzoekt of een combinatie van goedkope elementen, zoals stikstof en aluminium, ook toegepast kan worden als katalysator in de chemische industrie.BETA
2012 
Wouter RoosHet onderzoek van Wouter Roos richt zich op cellulaire en (supra)moleculaire biofysica en hiervoor gebruikt hij o.a. geavanceerde licht- en tastmicroscopie technieken.BETA
2012 
Klaudia KuiperKlaudia Kuiper ontwikkelt een nauwkeurige tijdschaal om te bepalen of koolafzettingen tijdens het Paleoceen samenhangen met astronomisch gestuurde klimaats­veranderingen.BETA
2012 
Om de biologische etiologie van gedrag te kunnen beschrijven, zal Sophie van der Sluis nieuwe genetische analyse-methodes ontwikkelen, waarin de complexiteit en dynamiek van gedrag tot uiting komen.BETA
2012 
In hersenziekten als autisme, schizofrenie en Alzheimer gaan zenuwverbindingen verloren. Joris de Wit onderzoekt hoe adhesie moleculen de stabiliteit van zenuwverbindingen reguleren, om zo beter inzicht in deze ziekten te verkrijgen.VUmc2011 
Traditioneel worden marktvormen binnen de economie als gegeven verondersteld. Makoto Watanabe verklaart hoe verschillende marktvormen ontstaan als reactie op fricties en imperfecties en wat de prijzen ons leren over hoe goed markten functioneren.SBE
2011
Frank Bruggeman onderzoekt hoe spontane veranderingen in de moleculaire make-up van individuele bacteriën bijdragen aan microbiële overlevingsstrategieën in dynamische omgevingen.  BETA 
2011 
 In zijn onderzoek gaat Martijn Huisman op zoek naar de kenmerken van mensen die succesvol oud worden, ondanks dat zij te kampen hebben gehad met een grote sociaaleconomische achterstand.VUmc/
FSW
2011 
Coen Ottenheijm onderzoekt de functie van het gigantisch grote spiereiwit nebuline in normale en in zieke spierenVUmc2011 
Het onderzoek van Philipp Pattberg richt zich op de evaluatie en hervorming van de structuur van het huidige internationale milieubeleid.BETA
2011 
Barbara Vis bestudeert zogenaamde riskante politiek, met name waarom sommige politieke actoren hoge electorale risico’s nemen en andere niet.FSW2011 
Vivi Heine richt zich op de ontwikkeling van een stamceltherapie voor kinderen met een witte stofziekte in de hersenen.VUmc2011 
Philip Verhagen past ruimtelijk dynamisch modelleren toe voor het reconstrueren en verklaren van de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het Nederlandse deel van de Romeinse limes.FGW
2011 
Jeroen Koelemeij ontwikkelt de bouwstenen voor 'SuperGPS' via het telecom-glasvezelnet.BETA
2011 
Faustina Doufikar-Aerts verricht multilinguistisch, diachronisch en multidisciplinair onderzoek naar de literaire, religieuze en artistieke verhaaltraditie over Alexander de Grote in het Islamitisch cultuurgebied.  FRT
2010 
Huub Maas onderzoekt in welke mate spieren elkaar mechanisch beïnvloeden, wat ons zenuwstelsel hiermee doet, en hoe dit de controle over lichaamsbewegingen beïnvloed.FGB2010
Thomas Wurdinger onderzoekt hoe hersentumoren het brein manipuleren door genetisch materiaal uit te scheiden.VUmc2010
Steven Knoop onderzoekt de fundamentele eigenschappen van zeer grote en zeer zwak gebonden trimeren in een mengsel van helium- and rubidiumatomen.BETA
2010
Getuige de recente crisis werken financiële markten werken niet altijd feilloos. Waar gaat het mis? Albert Menkveld reconstrueert de handel in 2007 en 2008 om antwoorden te vinden.SBE
2010
Toby Kiers onderzoekt de evolutie en het onderhoud van de coöperatie tussen planten en hun symbiotische partners zoals bacteriën en schimmels.BETA
2010
Jolanda van der Velden onderzoekt hoe mutaties in het erfelijk materiaal van de hartspier leiden tot hartfalen.VUmc2010
Jenny van der Steen onderzoekt effecten van behandelingen van longonsteking bij mensen met dementie.VUmc2010
Hilde Bras onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU het effect van familierelaties en - praktijken op het dalend geboortecijfer in Europa tussen 1850 en 2010.FSW2010 
Elies van Sliedregt brengt met haar onderzoek in kaart tot op welke hoogte het ‘gewone’, nationale recht van toepassing is op internationale misdrijven. RCH 2009
Gareth Davies onderzoekt de interactie tussen internationale handel, milieu en mensenrechten, en nationale soevereiniteit.RCH 2009 
Paola Gori-Giorgi ontwikkelt nieuwe theoretische en rekenkundige methodes om te berekenen hoe elektronen zich verhouden tot moleculen en solids.BETA
2009 
Het onderzoek van Didier Roche heeft tot doel het risico van (toekomstige) abrupte schommelingen in een veranderend klimaat in te schatten.BETA
2009 
Federico Camia onderzoekt wiskundige modellen van fysische systemen waarin toeval en zelfgelijkvormigheid met elkaar in verband staan.BETA
2009 
 Raoul Frese gaat het fotosynthetische proces op nanometer schaal onderzoeken en nabouwen in biologische zonnecellen. BETA
2009 
Juliette Legler onderzoekt of de blootstelling aan chemische contaminanten tijdens de vroege ontwikkeling leidt tot obesitas op latere leeftijd, door gebruik te maken van een zebravismodel.BETA
2009 
Martijn Meeter onderzoekt hoe een nieuwe stimulus grote invloed kan hebben in het brein, door veel meer neurale activiteit te generen dan bekende stimuli, de aandacht te trekken en beter in het geheugen te worden opgeslagen.FGB2009 
Rhiannon Meredith onderzoekt het effect van afwijkende synapses bij mentale retardatie op het functioneren van individuele hersencellen en netwerken van hersencellen.BETA
2009 
Remus Dame onderzocht de structuur van chromatine en het samenspel tussen chromatinestructuur en genactiviteit in bacteriën en archaea.BETA
2008
Anton Vonk Noordegraaf onderzoekt de oorzaak van pulmonale hypertensie, dat leidt tot een bloeddrukstijging in de longslagader en daardoor tot hartfalen.VUmc2008
Pol van Lier onderzoekt hoe de genetische kwetsbaarheid van kinderen die antisociaal verdrag vertonen samenvalt met problematische omgevingsinvloeden.FGB2008
Rick Bethlem creërt een molecuulfontein waarin moleculen worden afgeremd, gekoeld en 10-50 cm gelanceerd voordat ze door de zwaartekracht weer terugvallen.BETA
2007
Harry van Zanten ontwikkelde tijdens zijn verblijf aan de VU een wiskundige theorie waarin het mogelijk is binnen de moderne statistische praktijjk prestaties van verschillende methodes te vergelijken.BETA
2007
Lydia Krabbendam onderzoekt het ontstaan van vertrouwen, en de keerzijde daarvan, paranoia, in intermenselijke relaties.FGB2007
Marjolein van Egmond onderzoekt de rol die immunoglobuline A en de bijbehorende receptor FcalphaRI spelen in mucosale immuniteit.VUmc2007
Huib Mansvelder onderzoekt welke nicotine-receptoren en cellulaire processen betrokken zijn bij de stimulatie door nicotine van het denkvermogen van neuro-psychiatrische patiënten.BETA
2006
Wim van Westrenen doet onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van de maan.BETA
2006
Christian Olivers onderzoekt, door analyse van oogbewegingen en MRI-metingen, of visuele aandacht, werkgeheugen en bewustzin volgens dezelfde regels werken.FGB2006
Catrin Finkenauer onderzoekt hoe mensen voorspellen hoe hun partner denkt en zich voelt en of het uitmaakt als partners elkaar niet goed kunnen inschatten.  FGB2005
Danielle Posthuma bedenkt een nieuwe methode waarmee het samenspel van genen en omgeving in het vormen van menselijke eigenschappen in kaart kan worden gebracht.FGB2005
Sander Nieuwenhuis onderzocht tijdens zijn verblijf aan de VU het effect van noradrenaline, een stof die informatieverwerking versnelt, op de menselijke cognitie.FGB2005
Brenda Penninx onderzoekt of mensen met depressie en angstklachten vatbaarder zijn voor hart- en vaatziekten en wat de rol van de twee stress-systemen van het lichaam hierbij is.VUmc2005
Ronald Boellaard ontwikkelt methoden om veranderingen in of verstoringen van chemische interacties tussen hersencellen bij hersen- of psychiatrische aandoeningen nauwkeurig te meten.VUmc 2005
Andreas Daffertshofer onderzoekt hoe de wisselwerking tussen hersenen en spieren ervoor zorgt dat mensen (ritmisch) kunnen bewegen.FGB2004
Davide Iannuzzi ontwikkelt een nieuwe technologie op het gebied van verkleinde apparaten: de 'fiber-top' technologie.BETA
2004
Martine Smit onderzoekt de rol van virale receptoreiwitten in relatie tot vasculaire aandoeningen.BETA
2004
 Jos van Ommeren onderzoekt de effecten van bedrijfsgedrag op woonwerkverkeer.SBE
2004
Pieter Gautier onderzoekt of singles in de stad succesvoller zijn in het vinden van een geschikte partner en baan.SBE
2004
Manon van der Heijden onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU het proces in de Middeleeuwen waarbij de band tussen burger en stad minder vanzelfsprekend werd vanwege de groei van publieke diensten in de stad.FGW
2004
Gajja Salomons zoekt een behandeling om een nieuw gendefect, dat een geestelijke handicap veroorzaakt, te herstellen.VUmc2004
Tanja de Gruijl ontwerpt genetisch aangepaste verkoudheidsvirussen die denditische cellen infecteren waarmee de alarmfunctie van het afweersysteem bij kankerpatiënten hersteld kan worden.VUmc2004
Jacintha Ellers poogt aan te tonen hoe soorten zich evolueren en zich afscheiden aan de hand van de sprongsgewijze evolutie van de springstaart.BETA
2003
John Kennis onderzoekt hoe eiwitten informatie opnemen, hanteren en doorgeven door lichtpulsjes toe te dienen.BETA
2003
 Helga de Vries onderzoekt hoe sommige cellen van het immuunsysteem in staat zijn om de bloed-hersenbarrière te doordringen en welke vaatveranderingen dit tot gevolg heeft.VUmc2003
 Joke den Haan onderzoekt hoe een speciale afweercel, de dendritische cel, witte bloedcelellen aanzet tot agressie of tolerantie. VUmc2003
 Theo Geijtenbeek zocht tijdens zijn verblijf aan de VU nieuwe middelen in de strijd tegen infecties door antistoffen te maken die de interactie van virussen met specifieke afweercellen blokkeren.VUmc2003
Ernst-Otto Onnasch doorzoekt het oeuvre van Immanuel Kant om 'het systeem van de rede', dat door hem werd gebruikt, in kaart te brengen.FGW
2003
Rob van der Vorst onderzoek Dynamische systemen en Partiële differentiaalvergelijkingen via topologische en meetkundige methode om inzicht te krijgen in de structuur van deze systemen. BETA
2002 
Joyeeta Gupta onderzocht tijdens haar verblijf aan de VU de verandering van transparantie bij milieuvraagstukken in een internationale context.BETA
2002
Eli Brenner onderzoekt hoe de mens verschillende soorten visuele informatie over dezelfde eigenschap combineert.FGB2002
Jeroen Smeets onderzoekt hoe we verschillende soorten informatie combineren bij het maken van doelgerichte bewegingen.FGB2002
Erwin Peterman meet de prestaties van individuele moleculaire motoreiwiten die celprosessen in beweging zetten.BETA
2002
Marloes Groot bestudeert twee enzymen die actief worden door licht en daardoor tot op de femtoseconde nauwkeurig in kaart zijn te brengen.BETA
2002