Voorbereiding verdediging Proefschrift

Promotiedatum

Wanneer het manuscript is goedgekeurd door de leescommissie en formulier II door uw bestuurssecretariaat naar Bureau Pedel is gestuurd en door hen is geregistreerd, ontvangt u een bevestigings email. Vanaf dat moment kunt u contact opnemen met Bureau Pedel voor het plaatsen van een optie voor een datum voor de verdediging van uw proefschrift. Zodra er een definitieve datum is vastgelegd , ontvangt u per email de informatie die van belang is voor de voorbereiding van uw verdediging. De voorwaarden omtrent het aan te leveren proefschrift kunt ook op deze pagina lezen.

Het gedrukte proefschrift aanleveren

Uiterlijk 5 weken voor uw promotiedatum dient u 5 exemplaren van uw proefschrift bij Bureau Pedel te hebben afgeleverd. Mocht dat door omstandigheden onmogelijk zijn, dan behoudt de Pedel zich het recht voor de promotie naar een nader overeen te komen datum te verschuiven. De pedel draagt zorg voor de levering van een exemplaar van het proefschrift ten behoeve van de faculteit en de bibliotheek. De promovendus/a voorziet de leden van de leescommissie van een exemplaar.

Titelpagina proefschrift

Voordat het proefschrift wordt gedrukt, behoeft de titelpagina de goedkeuring van de rector magnificus. Daartoe moet u de titelpagina uploaden in Hora Finita. Na goedkeuring door de rector magnificus ontvangt u ter bevestiging een email. De titelpagina moet zijn opgemaakt overeenkomstig het tekstvoorbeeld. Let daarbij vooral op de hoofdletters, leestekens enzovoort. Op de achterzijde van de titelpagina moet u de promotor(en) en de eventuele copromotor(en) vermelden. Er mag niets anders dan de voorgeschreven tekst op deze pagina staan. Zie ook het Promotiereglement artikel 19. Indien u het proefschrift laat drukken zonder dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gebeurt dit voor eigen risico.

Samenvatting toevoegen

Een proefschrift bevat altijd een samenvatting in de taal van het proefschrift alsmede een samenvatting én een vertaling van de titel in het Engels. Promotiereglement artikel 18 is van toepassing.

Het proefschrift digitaal publiceren

Elk proefschrift dat aan de Vrije Universiteit wordt verdedigd, wordt, na verkregen instemming van de promovendus/a -op basis van een licentieovereenkomst- gepubliceerd op het internet. Is om auteursrechtelijke redenen publicatie op het internet niet mogelijk, dan wordt de digitale openbaarmaking beperkt tot de omslag, de titelpagina, de inhoudsopgave en de samenvatting van het proefschrift in het Nederlands (indien aanwezig) en in het Engels. Het proefschrift wordt getoond in het proefschriftoverzicht (DARE) op de site van de Universiteitsbibliotheek VU (UBVU) en is via dit overzicht digitaal op te vragen en te printen.
De verplichte licentieovereekomst behoort ten minste 6 weken voor de promotiedatum in tweevoud in het bezit te zijn van UBVU.

Het proefschrift uploaden

U kunt uw proefschrift digitaal aanleveren met behulp van uw promotie-ID. Deze persoonlijke code ontvangt u per email zodra uw promotiedatum definitief is. Ga voor het uploaden van uw proefschrift naar www.ubvu.vu.nl/UploadDissertation en volg de aanwijzingen. De UBVU verwacht de digitale versie van uw proefschrift uiterlijk 6 weken voor de promotiedatum om de publicatie op het internet te kunnen voorbereiden. Meer informatie over het digitaal aanleveren van uw proefschrift vindt u op de website van de Universiteitsbibliotheek.