Beleid

Op basis van het instellingsplan en de onderwijsvisie komt het VU beleid tot stand waarin wordt uitgewerkt hoe de VU de gestelde ambities wil bereiken. Er wordt binnen de VU zowel centraal als decentraal beleid ontwikkeld. Er wordt binnen de VU centraal beleid opgesteld als het nodig of pragmatisch is om de dingen VU-breed op dezelfde manier te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor specifieke punten uit het instellingsplan, als het vanuit wettelijk oogpunt gewenst is of als het efficiënter is dat faculteiten zaken op dezelfde manier regelen. Nadat het is vastgesteld, is het centrale beleid kaderstellend voor faculteiten en diensten.

Om het voor iedereen snel inzichtelijk te maken welke centrale kaders er gelden, is er een Handboek Onderwijskwaliteit opgesteld. In het Handboek Onderwijskwaliteit is al het centrale beleid op het gebied van het onderwijs samengebracht. Zo zijn er hoofdstukken over de onderwijsorganisatie, de onderwijsevaluatie, de professionalisering van docenten en het toetsbeleid. Elk hoofdstuk beschrijft kort het doel van het beleid en de taakverdeling. Daarna volgt een opsomming van de kwaliteitseisen waaraan faculteiten dienen te voldoen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. Dit zijn ‘good practices’ die in de loop van de tijd zijn verzameld en die niet verplicht zijn, maar wel kunnen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit.

Het beleid kan worden onderverdeeld in de volgende drie aandachtsgebieden: