Bachelorbeleid

Het bachelorbeleid begint eigenlijk al voordat een student aan het eerste studiejaar begint met een aantal maatregelen die erop gericht zijn de aankomende student snel op de juiste plek te krijgen. Aankomende studenten vullen een matchingsvragenlijst in. Deze vragenlijst geeft de studenten inzicht in zichzelf als student en biedt hen een reflectie op hun studiekeuze. Daarna biedt de VU die studenten een opleidingsspecifieke matchingsactiviteit aan, die de aspirant student een realistische ervaring biedt met de studiepraktijk. Student en opleiding kunnen zo concreet ervaren of er een goede match is.

Meer informatie over matching op Toelating en inschrijving.

Om de kwaliteit van het bacheloronderwijs te verbeteren wordt de opzet van het onderwijs vernieuwd. De eisen waaraan iedere bacheloropleiding dient te voldoen, zijn beschreven in een richtlijn. Alle bacheloropleidingen kennen een modulaire opbouw. Elke opleiding heeft een keuzeruimte van 30 EC en alle opleidingen beschikken over een academische kern van tenminste 24 EC. De academische kern onderstreept het belang dat de VU hecht aan het academische karakter van het bacheloronderwijs.

Het onderwijsprogramma is zo ingericht dat de actieve participatie van studenten wordt bevorderd om daarmee het studiesucces te verbeteren. Alle vakken hebben in principe een omvang van 6 EC en kennen een niveauaanduiding; inleidend, verdiepend of gevorderd waarmee leerlijnen inzichtelijk worden gemaakt. Studenten hebben minimaal 12 contacturen per week, in het eerste jaar zijn dat er 14. De toetsing van de student is afgerond bij het einde van het vak en voldoet aan de eisen van het toetsbeleid.

In het kader van de studentbegeleiding kent elke opleiding een introductie en beschikt over een tutor- en/of mentorsysteem in het eerste jaar. Sinds het studiejaar 2011-2012 is VU breed een BSA ingevoerd. De invoering van het BSA heeft een positieve invloed gehad op de behaalde studiepunten in het eerste jaar.

De VU heeft oog voor de grote diversiteit van haar studentenpopulatie. Voor eerstegeneratiestudenten wordt jaarlijks een academische introductiecursus gegeven in de vorm van een Summercourse, er is een uitwisselingsprogramma met de University of California Los Angeles (UCLA) en het studentenplatform dialoog@vu brengt studenten met een verschillende culturele achtergrond actief bij elkaar. Diversiteitsbeleid houdt ook in dat ruimte wordt geboden aan studenten met ambitie en extra kwaliteiten om meer uit hun studie te halen. De VU heeft daartoe samen met de UvA een honoursprogramma ontwikkeld.

Studenten bereiden zich in de bachelorfase voor op de masterfase die meer internationaal georiënteerd is, en op een arbeidsmarkt die internationale competenties vraagt. De VU biedt studenten daarom de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland. Bachelorstudenten die niet naar het buitenland gaan volgen in elk geval een Engelstalig vak in een internationale community en/of van buitenlandse docenten.