Onderwijskwaliteit

Het uitgangspunt voor het systeem van kwaliteitszorg onderwijs binnen de VU is dat onderwijskwaliteit zowel wordt geleverd door te presteren als door te verbeteren. Presteren door te voldoen aan prestatiecriteria, die zijn afgeleid van de onderwijsvisie en het onderwijsbeleid van de VU. Verbeteren door continu op alle lagen in de organisatie te werken aan de kwaliteit van het onderwijs, met de prestatiecriteria als toetssteen. Het onderwijsbeleid op de VU is vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit. Verbeteringen worden gemonitord binnen de planning & control cyclus.

Visie

De visie op de kwaliteit van het onderwijs van de VU is uitgewerkt in het instellingsplan en de onderwijsvisie. Het instellingsplan beschrijft wat de VU in de komende vier jaar wil bereiken. De visie op het onderwijs is beschreven in de Onderwijsvisie Vrije Universiteit.

Verbeterbeleid

Het zicht op resultaten geeft aan in hoeverre de doelen voortkomend uit de visie en het beleid worden behaald. Vervolgens is belangrijk wat met dat inzicht wordt gedaan en hoe dat leidt tot daadwerkelijke verbeteringen.

Beleid

Op basis van het instellingsplan en de onderwijsvisie komt het VU beleid tot stand waarin wordt uitgewerkt hoe de VU de gestelde ambities wil bereiken.

Organisatie

De organisatie- en beslissingsstructuur wordt beschreven in het besturingsmodel van de VU dat aangeeft hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld, hoe de besluitvorming plaatsvindt en hoe er wordt gestuurd op het bereiken van doelen.

Resultaten

Vanuit de visie op de kwaliteit van onderwijs volgen de doelen die daarbij gesteld zijn en welk beleid wordt gevoerd om die doelen te realiseren. Door zicht te hebben op de resultaten, weet de VU of de doelen zijn behaald.