Examencommissies

De examencommissie heeft een cruciale en ook wettelijke taak bij de kwaliteitsbewaking van de opleiding. De examencommissie heeft hierin een toetsende taak: zij toetst het niveau van de opleiding op het niveau van de individuele student en borgt de kwaliteit van tentamens.

Met de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), via de Wet versterking besturing, per 1 september 2010, heeft de examencommissie meer inhoudelijke taken gekregen. Bovendien zijn ‘onafhankelijkheid en deskundigheid’ gedefinieerd als de belangrijkste eigenschappen waarover een examencommissie moet beschikken. Deze eigenschappen hebben betrekking op zowel de plaats van de examencommissie in de organisatie, de benoeming en samenstelling van de leden van de examencommissie als de taken en bevoegdheden van de examencommissie.

Voor de instelling en werking van de examencommissie heeft de VU een Handreiking Examencommissies en een model Regels en richtlijnen examencommissie.