Audits rond opleidingen

Alle opleidingen van de VU worden eens in de zes jaar geaccrediteerd door de NVAO. In voorbereiding op de accreditatie schrijft de opleiding een kritische reflectie. De afdeling Onderwijs en Kwaliteitszorg (OKZ) geeft opleidingen advies over de kritische reflectie, organiseert proefaudits en helpt bij het voorbereiden van de visitaties. Opleidingsdirecteuren verwerken de uitkomsten van opleidingsaccreditaties in hun jaarverslag en geven in het jaarplan aan hoe zij de genoemde verbeterpunten oppakken. De opvolging van punten die uit de accreditatie voortkomen wordt daarmee ondergebracht in de reguliere planning- en controlcyclus.

De VU is vanaf 2014 gestart met het instellingsbreed uitvoeren van zogenaamde ‘midterm reviews’ in het kader van opleidingsaccreditaties. Halverwege de externe zesjarige cyclus vindt dan een tussentoets plaats. Een commissie met daarin tenminste externe domeindeskundigheid en interne procesdeskundigheid bezoekt de opleiding en brengt daarover verslag uit aan de opleidingsdirecteur en de decaan. De commissie verslaat zowel de verbetermogelijkheden, als de indruk over de mate waarin de opleiding er in is geslaagd de aanbevelingen uit het visitatierapport van de voorafgaande accreditatie te realiseren.

Voor nieuwe opleidingen dient een faculteit eerst een intentieverklaring in die moet worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Overleg VU (decanen en College van Bestuur). Vervolgens bereidt de faculteit in samenwerking met het CvB de macrodoelmatigheidsaanvraag voor en bij positief resultaat volgt het voorstel tot accreditatie dat wordt voorgelegd aan de NVAO. De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) is verantwoordelijk voor het toezicht op de onderwijskwaliteit op de VU. De STOK adviseert het CvB over elke aanvraag voor een nieuwe bachelor- of masteropleiding voordat die wordt voorgelegd aan de NVAO.

Op het niveau van de instelling wordt tweemaal per jaar een accreditatieportret opgesteld. Het rapport bevat een overzicht van alle scores van de meest recente opleidingsaccreditaties.