Verbeterbeleid

Het kwaliteitsbeleid van de VU is gebaseerd op de gedachte dat onderwijskwaliteit zowel wordt geleverd door te presteren als door te verbeteren. Presteren betekent het beleid uitvoeren en voldoen aan de gestelde prestatie- en kwaliteitscriteria, zoals vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit. Het verbeteren vindt plaats door continu op alle lagen in de organisatie de behaalde resultaten te bespreken aan de hand van managementinformatie, afspraken te maken voor verbetering, die afspraken uit te voeren en de voortgang daarvan te volgen in de planning- & controlcyclus. Er worden drie niveaus onderscheiden: de cyclus op opleidingsniveau, de cyclus op het niveau van faculteiten en diensten en de cyclus op instellingsniveau. Op elk van de drie niveaus kent de VU in ieder geval een interne jaarcyclus en een externe zesjarencyclus.

De cyclus op opleidingsniveau
Docenten voeren in de bachelor- en masteropleidingen het onderwijs uit en behalen daarmee de onderwijsresultaten. Binnen de interne jaarcyclus rapporteren opleidingen over de uitvoering en over de resultaten, en maken plannen voor de verbetering. De decaan keurt opleidingsjaarplannen goed en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Binnen de externe zesjarige cyclus worden opleidingen eens in de zes jaar na een externe visitatie op basis van een besluit van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) opnieuw geaccrediteerd. Vanaf 2014 vindt halverwege deze externe cyclus standaard intern een midterm-review plaats op de behandeling van de adviezen uit de vorige visitatie en op de kwaliteit van de afstudeerwerkstukken.

De cyclus op facultair en dienstniveau
De aandacht voor het onderwijs van decanen en dienstdirecteuren is met name gericht op het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs. Binnen de interne jaarcyclus rapporteren faculteiten over de uitvoering van hun onderwijstaken, en maken plannen voor de verbetering ervan. Het CvB keurt plannen goed en houdt toezicht. Naast de jaarcyclus vindt er vanaf 2014 eens per drie jaar ook een interne beoordeling plaats van de onderwijskwaliteitszorg. Deze interne driejarige cyclus volgt een zodanig ritme dat telkens twee interne beoordelingen plaatsvinden tussen de zesjaarlijks terugkerende externe instellingsbeoordelingen in, bijvoorbeeld in jaar t+2 en jaar t+5. De interne driejarige cyclus heeft de vorm van een audit op facultair en dienstniveau.

De cyclus op instellingsniveau
Binnen de interne jaarcyclus stuurt het CvB op instellingsniveau het onderwijsbeleid aan (zoals vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit) op basis van het Instellingsplan en het bijbehorende uitvoeringsplan, rapporteert over de aansturing, en maakt plannen voor de verbetering van de aansturing. De Raad van Toezicht (RvT) keurt plannen goed en houdt toezicht. In de externe zesjarige cyclus op instellingsniveau wordt de kwaliteitszorg van de instelling beoordeeld. De instelling wordt als geheel opnieuw geaccrediteerd op basis van een besluit van de NVAO na een visitatie door een externe auditcommissie.

Onderwijskwaliteitszorg