Continue vernieuwing van het onderwijs

De VU hanteert geen centraal voorgeschreven pedagogisch didactisch concept. De globale notie van Community of Learners met als drie pijlers: mono en multidisciplinaire kennisverwerving en ontwikkeling, participatie en koppeling van onderwijs aan onderzoek, biedt faculteiten zowel kader als ruimte om daarbinnen eigen keuzes te maken.

Voor voortdurende vernieuwing van het onderwijs, zowel qua inhoud als qua uitvoering, zijn docenten en opleidingsdirecteuren als eersten verantwoordelijk. Daartoe is verbinding met de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen onontbeerlijk. De VU is van mening dat de koppeling van onderwijs en onderzoek cruciaal blijft voor het universitair onderwijs. De VU selecteert haar wetenschappelijk personeel op de bekwaamheid onderwijs en onderzoek in combinatie uit te voeren. Hierbij is het van grote betekenis dat beide activiteiten inspirerend en motiverend op elkaar inwerken. Om studenten van meet af aan te doordringen van het wetenschappelijk karakter van hun opleiding worden reeds in het eerste jaar van de studie docenten met grote onderzoeksaffiniteit in het onderwijs ingezet.

De VU verwacht veel van de inzet van ICT in het onderwijs: verrijking van de leer- en toetsomgeving, variatie in onderwijsvormen, efficiëntere terugkoppeling naar de student, aansluiting bij de actualiteit, betere aansluiting bij de leefwereld en de verwachtingen van studenten, verbetering van de informatievoorziening rond het onderwijs, adequate begeleiding van studenten, betere bekendheid met beroepssoftware en de mogelijkheid om onderwijs onafhankelijk van plaats en tijd te volgen.