Identiteit van de VU; persoonlijk open en verantwoordelijk

Van oudsher hebben universiteiten de ambitie jonge mensen op te leiden die leiding en sturing gaan geven aan de maatschappij van morgen. In die traditie wil de Vrije Universiteit staan. Het doel is en blijft talent tot rijpheid brengen en mensen opleiden tot geëngageerde en gewetensvol opererende academici die voortdurend grenzen verkennen en weten te verleggen.

De onderwijsvisie van de VU sluit aan op haar academische cultuur die wordt gekarakteriseerd door drie kernwaarden, zoals verwoord in het Instellingsplan 2011-2015: persoonlijk, open en verantwoordelijk.

Het begrip persoonlijk krijgt invulling omdat in de dialoog tussen docent en student de identiteit van de docent en de student er toe doet. Deze persoonlijke noot kan op veel manieren een plaats in het onderwijs krijgen: via persoonlijke begeleiding bij het afstudeerproject, maar ook bij kleinschalige onderwijsvormen zoals werkcolleges en practica.

De academische gemeenschap van de VU kenmerkt zich door grote verscheidenheid qua achtergrond, etniciteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en leer- en levensstijl. De kracht van deze diversiteit ligt hierin dat deze rijke verscheidenheid niet latent en onbesproken blijft, maar juist zowel in het onderwijs als in het buiten-curriculaire academisch leven expliciet wordt uitgedaagd. De VU-kernwaarde open krijgt hiermee zijn specifieke invulling.

De VU wil haar studenten opleiden om in onze pluriforme samenleving verantwoordelijkheid te dragen. Die verantwoordelijkheid betreft niet alleen het succesvol doorlopen van de studieloopbaan en een adequate voorbereiding op een beroepspraktijk, maar evenzeer het leveren van een inhoudsvolle bijdrage aan de academische gemeenschap en de samenleving waarvan de universiteit deel uitmaakt. Hiermee komt de VU-kernwaarde verantwoordelijk tot zijn recht.