Internationalisering, nationale positie en regionale verankering

In toenemende mate leidt het Nederlands hoger onderwijs op voor posities op de internationale arbeidsmarkt. De VU besteedt daarom veel aandacht aan internationalisering. Er is een mogelijkheid om een half jaar gedurende de bachelorfase te studeren aan een niet-Nederlandse universiteit. Dit is een goede investering, maar in feite ontoereikend om degelijk op een internationale werkomgeving te worden voorbereid. Daarom streeft de VU naar verdere internationalisering van haar opleidingen. Om te beginnen in de masteropleidingen en, waar mogelijk en realistisch, ook in de bacheloropleidingen.

Via gerichte internationalisation at home, creëert de VU in de collegezaal en op de campus een internationale ambiance, die een toekomstige werkomgeving van vele afgestudeerden zo goed mogelijk benadert. Engelstalig onderwijs is daartoe noodzakelijk. Momenteel wordt het merendeel van de masteropleidingen aan de VU Engelstalig aangeboden.

Met haar internationaliseringbeleid levert de VU als kennisinstelling een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Amsterdamse regio tot een economisch centrum van Europese allure. Dit wordt nog versterkt door een nauwere samenwerking tussen de beide Amsterdamse universiteiten. In gezamenlijkheid bieden VU en Universiteit van Amsterdam (UvA) de Amsterdamse regio en het in Amsterdam gevestigde internationale bedrijfsleven een veel betere propositie dan in afzonderlijkheid.

De VU heeft haar onderwijs- en onderzoekactiviteiten grotendeels geconcentreerd op een compacte campus. Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor studenten om hun curriculum te verrijken met onderdelen vanuit andere disciplines, onder meer door middel van universiteitsbrede minoren. Bovendien draagt de VU-campus bij aan de intensivering van contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en staf.