Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Aanmeldingsprocedure en aanmeldingsformulier SKO

 

Stapwie
1. voordrachtportefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit
2. aanmeldformulierkandidaat
3. intakegesprekkandidaat en SKO-opleider
4. beslissing toelatingtoelatingscommissie-SKO

1.Voordracht (portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit) 

De aanmelding van kandidaten voor het SKO-traject vindt plaats op voordracht van de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van de betreffende faculteit. Deze voordracht is een voorwaarde voor deelname aan het SKO-traject. Deze voordracht e-mailen zij aan de toelatingscommissie: sko@vu.nl (conform de brief aan hen). Zij lichten diegenen die voorgedragen worden hierover in en wijzen hen erop dat zij zelf ook het aanmeldformulier op de website in dienen te vullen.

2.Aanmeldformulier invullen (kandidaat)

Naast de voordracht dienen kandidaten zelf het aanmeldformulier in te vullen (zie onderstaande knop naar het formulier). Hierna ontvangen kandidaten een e-mail met een kopie van het formulier ter bevestiging. Ook indien kandidaten een vorige ronde dit formulier al ingevuld hebben dienen zij dat deze ronde opnieuw in te vullen, zodat we over de meest recente gegevens beschikken. Kandidaten kunnen hier uiteraard informatie uit het voorgaande aanmeldformulier (waarvan een kopie per e-mail verstuurd is) voor benutten (kopiëren). Kandidaten die zowel zijn voorgedragen als zelf het aanmeldformulier ingevuld hebben worden uitgenodigd voor een intakegesprek. De beslissing over de definitieve toelating neemt de toelatingscommissie-SKO na dit intakegesprek.

NB: er geldt een presentieplicht. Van de zes plenaire SKO-dagen mag er maximaal een halve dag gemist worden om het SKO-certificaat te kunnen behalen. Het is daarom belangrijk om van tevoren aan de hand van het rooster na te gaan of alle data schikken, alvorens het aanmeldformulier in te vullen.

3.Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt er onder andere verkend in hoeverre er een match is tussen het project dat de kandidaat tijdens de SKO wil gaan uitvoeren, de mogelijkheden die de kandidaat hiertoe heeft vanuit zijn rol, de bijbehorende persoonlijke leervraag van de kandidaat en de inhoud van het SKO-programma. Een persoonlijke leervraag heeft betrekking op persoonlijke vaardigheden die een kandidaat nodig heeft bij het uitvoeren van zijn project. Tijdens het project wordt de kandidaat op deze vaardigheden gecoached. 

Het intake gesprek neemt drie kwartier in beslag. De kandidaat schrijft zich na uitnodiging zelf in op een tijdstip op de voorgestelde data in het rooster. Zie het tabblad  'contact en informatie' bij het kopje 'data en tijd bijeenkomsten', rooster voorjaar 2017.

4.Beslissing toelatingscommissie-SKO

Op basis van zowel de gegevens in het aanmeldformulier als het intakegesprek wordt de geschiktheid bepaald. Een belangrijk criterium hierbij is onder andere dat de kandidaat zowel een relevant SKO-project (passend bij de SKO-variant waar de kandidaat voor kiest) als een bijbehorende persoonlijke leervraag (gericht op vaardigheden die nodig zijn om het project uit te kunnen voeren) heeft. Na de intakegesprekken wordt door de toelatingscommissie-SKO bepaald of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de SKO. Na een positief oordeel van de toelatingscommisse-SKO over geschiktheid wordt de kandidaat bij voldoende plaats definitief toegelaten tot het SKO-traject. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, vindt een naar grootte van de faculteit gewogen loting plaats. Kandidaten die een vorige ronde geschikt zijn bevonden, maar uitgeloot waren, hebben recht op een voorrangsplek.

De kandidaat ontvangt per e-mail bericht over de beslissing.

Er zijn drie mogelijke uitslagen na het intakegesprek:

· De kandidaat is geschikt bevonden voor de SKO op basis van het aanmeldformulier en intakegesprek en er is voldoende plaats om deel te nemen of (bij meer aanmeldingen dan plaatsen) de kandidaat is ingeloot

· De kandidaat is geschikt bevonden voor de SKO op basis van het aanmeldformulier en intakegesprek, maar er is deze ronde geen plaats (de kandidaat is uitgeloot). Wij houden de kandidaat op de mailingslist en benaderen de kandidaat de volgende ronde (zodra het rooster bekend is) om interesse in deelname te peilen. De kandidaat komt in aanmerking voor een voorrangsplek. Indien de kandidaat deel wil/kan nemen kan het aanmeldformulier opnieuw ingevuld worden.

· Wij denken op basis van het aanmeldformulier en het intakegesprek dat het SKO-traject waar de kandidaat voor gekozen heeft op dit moment niet het juiste traject is. Voor zover mogelijk bespreken we onze inschatting al tijdens het intakegesprek met de kandidaat om gezamenlijk na te gaan welke andere mogelijkheden voor ontwikkeling er binnen de VU wellicht zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de kandidaat beter op zijn of haar plek is bij een van de andere opleidingsvarianten.