Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Senior Teaching Qualification in English<< Terug naar cursusoverzicht wetenschappelijk onderwijs

Joint programme VU-UvA: één route naar de SKO

De VU en de UvA hebben de krachten gebundeld en een gelijkwaardige en afgestemd SKO-programma voor beide universiteiten (door)ontwikkeld, met gelijkwaardige certificaten. Met deze samenwerking lopen de VUen UvA landelijk voorop met het oog op wederzijdse afstemming en erkenning van de SKO. De Nederlandstalige programma's zijn interfacultair binnen een universiteit. Het Engelstalige programma dat in 2017 start is interuniversitair enis toegangelijk voor deelnemers van de VU en de UvA.

Bij het doorontwikkelde SKO-programma dat vanaf 2017 verzorgd wordt is er één route naar de SKO. De twee verschillende trajecten die in het verleden bestonden: de SKO onderwijskundig Leiderschap (SKO-L) en de SKO onderwijskundig specialist (SKO-S), die qua inhoudelijke accenten verschilden, maar tot hetzelfde certificaat leidden, zijn geïntergreerd tot één programma. Dit programma is uitgebreid met é'n opleidingsdag zodat de accenten uit de SKO-L en SKO-S in het nieuwe programma volledig tot hun recht komen.

Doelgroep
Bent of wordt u senior docent? Met het traject gericht op het behalen van de Senior kwalificatie onderwijs(SKO) kunt u zich verder ontwikkelen op het gebied van coördinerende en managementtaken binnen het onderwijs. Ook biedt de SKO u de mogelijkheid om u (vak)didactisch en onderwijskundig verder te ontwikkelen, en met individuele coachgesprekken maakt daarnaast uw persoonlijke ontwikkeling onderdeel uit van de SKO-traject. U bent een potentiële gegadigde voor de SKO als u door uw omgeving (faculteit/afdeling/sectie) wordt gezien als ‘trekker’ binnen de opleiding. U neemt verantwoordelijkheid en valt op in kunde en gedrevenheid in het onderwijs. Op basis van deze kwaliteiten wordt u vanuit uw faculteit voorgedragen om mee te doen aan de SKO.

In de indeling volgens het Onderwijsraamwerk van de VU is de SKO bestemd voor medewerkers van ACTA, VU en VUmc in de UFO-profielen docent 1 en 2, UD, UHD en HL. Dit kan gaan om medewerkers die een of meer van de onderstaande rollen, posities en/of functies (gaan) vervullen in het universitair onderwijs:

  • coördinator van een groter samenhangend geheel van onderwijsonderdelen
  • onderwijscoördinator op afdelings- of facultair niveau
  • lid of voorzitter van bijvoorbeeld opleidingscommissie en curriculumcommissie
  • begeleider van junior collega’s
  • onderwijsdirecteur
  • opleidingsdirecteur

Ook kan het onderwijsgevenden betreffen die zich inhoudelijk verder willen ontwikkelen op het gebied van curriculumverbeteringen.

Het SKO-programma van de Vrije Universiteit van Amsterdam kan ook gevolgd worden door senior docenten van andere universiteiten die aan bovenstaande beschrijving voldoen.

Naast de SKO biedt het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen ook de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) aan. Deze is bedoeld voor personen die verkeren in de positie om invloed uit te oefenen op facultair niveau. Dat betekent dat zij verantwoordelijkheid dragen voor een opleiding of een groter geheel binnen een faculteit. Concreet gaat het om opleidingsdirecteuren, onderwijs-portefeuillehouders, afdelingshoofden of om docenten die naar zo´n positie kunnen toegroeien. De leergang bouwt voort op de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie of aantoonbaar functioneren op SKO-niveau vormt dan ook een van de toelatingsvoorwaarden voor het traject. Deelname vindt plaats op voordracht van de decaan van de faculteit. Meer informatie over dit traject vindt up de pagina van de LOL.

Doel
Het doel van het SKO-programma is om (potentiële) senior docenten te bekrachtigen in de verschillende rollen die zij uitvoeren. Hiermee krijgt wetenschappelijk personeel de mogelijkheid zich op een onderwijsloopbaan te richten. Dit kan (al of niet indirect) positieve invloed hebben op studierendementen en de effectiviteit van het onderwijsmanagement.

In het SKO-opleidingstraject wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden waarover onderwijsgevenden in het bezit van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO) beschikken. Bij de BKO gaat het erom dat de docent academisch onderwijs ontwikkelt en dit zodanig uitvoert dat het leren van studenten optimaal wordt bevorderd. De SKO richt zich op senior docenten die een spilpositie vervullen in het onderwijs aan de VU. Senior docenten zijn degenen die ― vanuit het midden van de onderwijsorganisatie ― niet zozeer de grote lijnen van het beleid uitzetten, maar verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke invulling en aansturing van het onderwijsbeleid. Zij verbinden de beleidslaag met de uitvoerende laag en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan de onderwijskwaliteit aan de VU. Ook kan het gaan om onderwijsgevenden die zich speciaal toeleggen op het gedegen voorbereiden en invoeren van verbetering in het curriculum.