ULO voor zij-instromers

Informatie voor scholen

De zij-instroom biedt scholen perspectief. Staat er nu bijvoorbeeld een onbevoegde docent voor de klas? En is het de bedoeling dat deze leraar les kan blijven geven, maar wel met een eerstegraads lesbevoegdheid? Dan is het zij-instroomtraject de manier om deze enthousiaste en gedreven leraar voor het docententeam te behouden. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) beschrijft de voorwaarden waarop scholen een leraar zonder bevoegdheid mogen benoemen of in dienst nemen. Deze regels veranderen. Het ministerie gaat sterker inzetten op de noodzaak van bevoegde leraren. Een speciaal traject zorgt dat zij-instromers wel gelijk voor de klas mogen staan. Als school bied je deze leraar de gelegenheid om in deeltijd en binnen maximaal twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen.

Subsidies voor zij-instroom
Subsidies en speciale trajecten maken het extra aantrekkelijk voor scholen om een zij-instromer in dienst te nemen.  Het ministerie ziet zij-instroming als kans om het tekort aan vakdocenten met een academische opleiding op te lossen.
Kijk voor alle informatie over de regelgeving, programma’s en verschillende subsidietrajecten ook op www.wordleraarinhetvo.nl.

Let op: de regels rond aanvragen van de zij-instroomsubsidie zijn veranderd. Zie de website van DUO over subsidies zij-instroom vo.
Deze wijziging houdt in dat u de subsidie zij-instroom kunt aanvragen tot 15 oktober. Bij de aanvraag moet de scholingsovereenkomst worden meegestuurd, de aanvraag kan daarom pas gedaan worden na de start van het scholingstraject. Het assessment wordt vergoed wanneer de kandidaat geschikt wordt bevonden en wanneer daadwerkelijk met het traject zij-instroom wordt begonnen. De subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer pas later begonnen wordt met het traject, of wanneer het subsidieplafond voor het lopend jaar al bereikt is. In dat geval kunt u direct per januari een subsidieaanvraag indienen.

Om u in de gelegenheid te stellen om de subsidieaanvraag voor 15 oktober in te dienen, doen wij ons best om u de scholingsovereenkomst zo spoedig mogelijk na het assessment toe te sturen. Het assessment wordt, zoals dat nu ook al het geval is, na afname aan u gefactureerd en zal dus door de school moeten worden voorgefinancierd.
De toegekende subsidie (maximaal 20.000,- euro) kan worden benut voor de bekostiging van:

  • Assessment 
  • Scholingstraject 
  • Begeleiding op school door bevoegd docent 
  • Lesvrijstelling voor kandidaat.
Hierin zijn dus geen wijzigingen.

Schoolopleider over de ULO voor zij-instromers

"In samenspraak met verschillende schoolopleiders heeft de VU het curriculum van de ULO onlangs vernieuwd. Wij zijn gevraagd om mee te denken. Dit heeft geresulteerd in een programma waarbij de aansluiting met de praktijk nog beter gewaarborgd is. De opleiding is nu concentrisch, maar wel in drie delen. De studenten leggen na elk deel een kleine, middelgrote of grote proeve van bekwaamheid af. Kwaliteit sorteert zich nu al in een vroeg stadium uit.”

- Janny Oosterhuis, coördinerend schoolopleider Jac. P. Thijsse College, Castricum