VU School of Governance

Banner Governance for Society


Organisaties en professionals in de (semi-)publieke sector staan voor vragen als: hoe moeten organisaties en samenleving worden bestuurd om de huidige complexe en continu veranderende maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en op te lossen? Welke besturingsvormen, wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden en manieren van leidinggeven zijn hiervoor nodig? Wat betekent dit voor publieke, private en not-for-profit organisaties en hun onderlinge en interne samenwerking? En wat betekent dit voor u als professional?

Om antwoord op deze vraagstukken te vinden is het van belang om deze vanuit een breder perspectief te bekijken. Daarom biedt de VU School of Governance verdiepende, multidisciplinaire opleidingen waarmee u leert complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken aan te pakken.
De VU School of Governance is het VU platform waar wetenschap en samenleving samenkomen; waar actuele governance vraagstukken worden onderzocht en opgepakt, door praktijk en academische kennis samen te brengen en te integreren tot nieuwe inzichten waarvan professionals in de praktijk gebruik kunnen maken. De opleidingen zijn ontwikkeld en worden aangeboden door de VU Academie voor Sociale Wetenschappen (Faculteit der Sociale Wetenschappen), VU Law Academy (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en het Zijlstra Center (School of Business and Economics). Inzichten en (praktijk)onderzoek worden vanuit meerdere wetenschappen gecombineerd, zodat u vanuit een brede visie uw competenties ontwikkelt en de vraagstukken binnen uw organisatie kunt aanpakken.    
 

Multidisciplinaire opleidingen voor professionals in de (semi-)publieke sector

Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
2021 - Voor professionals werkzaam bij gemeenten en lokale organisaties, de politie, het OM en/of de Belastingdienst, die aan de aanpak van lokale ondermijning werken
Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking. Deze opleiding leert je over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe je de noodzakelijke samenwerking kunt organiseren.
Opleiding MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
n.t.b. - Juridische professionals middelbaar beroepsonderwijs 
Met de Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid versterk jij, als (juridische) professional werkzaam in- en voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), je persoonlijk leiderschap. Deze leergang legt een basis voor het bouwen van een netwerk voor professionals waar vanuit gewerkt kan worden aan een sterker mbo. 
Opleiding Bouwen aan veilige wijken
7 Oktober 2020 - ervaren professionals bij politie, gemeente, hulpverlening of maatschappelijke organisatie en betrokken bij de aanpak van lokale problemen
Binnen wijken spelen problemen op het snijvlak van openbare orde, zorg en sociale samenhang. Denk aan personen met verward gedrag, daklozen, verslaafden, conflicten tussen buren en problematische jongeren. De politie, gemeente en het zorgdomein hebben hierin een belangrijke taak en werken daarbij samen met vele publieke en private partijen. Bouwen aan veilige, sociale en veerkrachtige wijken lukt niet zonder goede netwerken op lokaal niveau. 
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Najaar 2020 - Voor ervaren professionals bij gemeenten en bij organisaties die met gemeenten samenwerken
Uit onderzoek blijkt dat gemeenten burgers vaak vanuit wantrouwen benaderen en dat een interne reflex is om meer regels te maken en meer controle in te bouwen. Dat kan heel anders. Organisaties waarbinnen professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan, functioneren effectiever en ‘responsiever’. In deze opleiding leer je hoe je minder vanuit regels en controle en meer vanuit vertrouwen leiding kunt geven of organiseren, en hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen werksituatie.
Opleiding De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
Najaar 2020 - Voor gemeentejuristen
Gemeentejuristen moeten niet alleen de bestuursrechtelijke leerstukken beheersen, maar ook op een effectieve manier om kunnen gaan met politici, bestuurders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In deze leergang word je getraind in de toepassing van jouw juridisch instrumentarium binnen de bestuurlijke en politieke omgeving. Juridische inzichten en sociaalwetenschappelijke inzichten worden hierbij met elkaar verbonden, waardoor je over een dieper inzicht in je organisatie gaat beschikken en je handelingsrepertoire vergroot.

Korting

Alumni van de VU en oud-deelnemers van opleidingen van de VU Academie voor Sociale Wetenschappen, VU Law Academy en het Zijlstra Center ontvangen een korting van €100,- bij het volgen van een School of Governance opleiding. 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden met betrekking tot de opleidingen van de School of Governance.