Educatieve Module

Inhoud van de studie

De educatieve module wordt aangeboden in het eerste semester van het derde studiejaar (vanaf de startweek in augustus t/m januari). Het is een opleiding van 30 EC. De educatieve module is een voltijds opleiding. Het is niet mogelijk om naast de educatieve module andere vakken te volgen. Het programma van de student bestaat uit twee componenten die een samenhangend geheel vormen: het schoolgedeelte en het instituutsgedeelte. De kernpraktijken die aan de orde komen tijdens de colleges op het instituut, worden toegepast en getoetst aan de praktijk in de school en vormen zo tezamen een geïntegreerd geheel.

De praktijk start aan het begin van de opleiding, de helft van de studielast (15 EC) wordt aan de praktijk besteed. In totaal maakt de student 120 klassencontacturen op school, hieronder vallen 60 door de student te verzorgen lesuren. Dit betekent dat per week minimaal 4 dagdelen op de opleidingsschool worden doorgebracht. 
 
De module is onderverdeeld in twee fasen:

Fase I bestaat uit twee modules Didactiek 1 en Praktijk 1, waarbij na acht weken aan de hand van een Startproef en Praktijkbeoordeling 1 wordt beoordeeld (studieadvies) of het zinvol is om door te gaan naar de volgende fase. Ook fase II bestaat uit twee vakken die elk afzonderlijk beoordeeld worden; de Basisproef en Praktijkbeoordeling 2. 
 
De educatieve module bestaat uit de volgende vakken:    

Didactiek 1 (6 EC)
O_EMDID1
Didactiek 2 (9 EC)
O_EMDID2
Praktijk 1 (6 EC)
O_EMPRAK1
Praktijk 2 (9 EC)
O_EMPRAK2
PeergroepO_EMPEERG

 

Meer informatie over de vakken is terug te vinden in de online studiegids.

Colleges op de VU
Tijdens de educatieve module staat samen leren op school en instituut centraal. Werkcolleges vinden plaats op maandag overdag. Reken op een hele dag college per week. Op deze onderwijsdag ligt het accent op de kernpraktijken die in de betreffende fase centraal staan. Er zijn werkcolleges didactiek en vakdidactiek in het schoolvak. Daarnaast vinden peergroup-bijeenkomsten plaats. De roosters worden via Blackboard en VUnet gepubliceerd.

Het praktijkdeel
De helft van de studielast (15 ECTS) wordt aan de praktijk besteed. Je brengt tijdens de educatieve minor minimaal 4 dagdelen per week op school door. Tijdens de stage ga je stapsgewijs steeds zelfstandiger aan het werk. De praktijkdagen op de opleidingsschool zijn dinsdag, woensdag,donderdag en/of vrijdag. De VU heeft vaste contacten met opleidingsscholen in de regio Amsterdam (incl Hoorn, Alkmaar, Nieuw-Vennep, Hilversum, Mijdrecht en Uithoorn) en regelt de stageplekken.

foto Meindersma, Yke
'Onze collega's op de opleidingsscholen zijn over het algemeen heel blij met de educatieve minorstudenten in de school. Ze zeggen over hen: deze studenten hebben een onderzoekende houding. Zij kijken goed en ze stellen kritische vragen over wat ze zien, horen en meemaken. Daarmee zetten ze de 'zittende' docenten aan het denken over het onderwijs dat ze verzorgen. Zo ontstaat er discussie in de secties en dat vinden we een goede zaak.'

drs. Yke Meindersma
Opleidingsdocent en vakdidacticus Nederlands
 
De kenmerken van het programma op een rijtje:
 • Algemene didactiek bijeenkomsten rondom kernpraktijken
 • Vakdidactiek schoolvak
 • Praktijk op opleidingsschool (minimaal 4 dagdelen per week)
 • Peergroup-bijeenkomsten (uitwisselen praktijkervaringen)
 • Miniproef en midiproef
 • Beoordeling: na elke fase door instituutsopleiders en in samenspraak met de schoolopleiders.

Toelatingseisen en aanmelden

De educatieve module kun je volgen in het eerste semester van het jaar (sept-jan). Je dient hiervoor een wo-bachelor-, /master- /of doctoraal diploma te hebben (of naar verwachting te hebben behaald voordat de educatieve module start).

 • Stap 1: Studielink
  In Studielink (inloggen met DigiD) dien je een inschrijfverzoek in voor de Educatieve Module. Je ontvangt daarna automatisch twee e-mailberichten met inloggegevens voor de studentenportal VUnet.
  Let op! De gegevens die je in Studielink invult, worden automatisch gecontroleerd en doorgestuurd naar de VU en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Indien je van Studielink bericht ontvangt dat je persoonsgegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, dien je bij de gemeente een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie op te vragen. Dit document stuur je dan per post op naar de Centrale Studentenbalie.
 • Stap 2: VUnet
  Log in op VUnet, beantwoord de vragen en upload de gevraagde documenten. In incidentele gevallen vragen wij inschrijvers ook een gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding aan te leveren. Hierover ontvang je dan bericht van de Centrale Studentenadministratie (dienst Student- en Onderwijszaken). Vóór 1 mei moet de complete aanmelding via VUnet zijn afgerond.

Toelatingsbeslissing en intakegesprek
Na complete aanmelding voor de educatieve module ontvang je binnen drie weken bericht of je toelaatbaar bent. De toelatingscommissie van de lerarenopleidingen beslist hierover, op basis van de ‘verwantschapstabel educatieve minor’. Wie toelaatbaar is, ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar je motivatie en bespreken we samen met jou of de keuze voor de educatieve module de juiste is. .

Beperkt aantal stageplaatsen
Het aantal beschikbare stageplaatsen – met name voor de schoolvakken geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing - is beperkt. Het is mogelijk dat studenten die wat betreft bacheloropleiding en behaalde vakken toelaatbaar zijn voor de educatieve minor toch niet geplaatst kunnen worden. De aanmelddatum bepaalt de volgorde van toewijzing van de beschikbare plaatsen.

Startdagen
In de week voorafgaand aan het start van de opleiding vindt de startweek plaats op maandag, donderdag en vrijdag. Deelname aan deze startdagen is verplicht.

Onderwijs- en examenregeling

De educatieve module is geen aparte opleiding en kent dus ook geen onderwijs- en examenregeling. Wel is er de ‘Onderwijsregeling educatieve minor en educatieve module’ met specifieke artikelen over het onderwijs en de beoordeling van de modules van de educatieve module.

Kosten

De kosten voor de educatieve module zijn gelijk aan de helft van het wettelijk collegegeld, dus ongeveer 1.000 euro. Je ontvangt na aanmelding hierover via VUnet verdere informatie.

Doelgroep/schoolvakken

Voor de volgende schoolvakken is het mogelijk aan de VU de educatieve module te volgen:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde
 • Economie
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Geschiedenis
 • Grieks, Latijn en KCV
 • Latijn en KCV
 • Engels (in aanvraag)
 • Nederlands (in aanvraag)
Voor de schoolvakken die nog in aanvraag zijn voor de educatieve module (Engels, Nederlands en Informatica), zal pas in augustus bekend gemaakt worden of het traject resulteert in een lesbevoegdheid. Uiteraard is op dat moment terugtrekken nog mogelijk zonder verdere financiële gevolgen.