Algemene Voorwaarden betaling collegegeld

Algemene Voorwaarden

Betaling van het collegegeld geschiedt via een door de VU erkende betaalmethode. De erkende betaalmethoden zijn te vinden via vu.nl/collegegeld. Betaling van het collegegeld door middel van gespreide betaling wordt behandeld als zijnde een reguliere betaling van het collegegeld. Dit betekent dat de inschrijving is afgerond na verwerking van de inschrijving en de betaling door middel van het (digitale) machtigingsformulier. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een collegekaart en het bijbehorende bewijs van inschrijving.

De regeling gespreide betaling collegegeld valt onder de wettelijke bepalingen betreffende collegegelden. Indien je gebruik maakt van de regeling gespreide betaling collegegeld, dien je het machtigingsformulier volledig en correct in te vullen via Studielink.  Voor deze regeling zijn administratiekosten ad € 24,- verschuldigd.

Onvolledig en/of onjuist ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen, aangezien wij deze niet doorkrijgen via Studielink. Voor deelname aan de regeling gespreide betaling collegegeld geldt dat je moet beschikken over een bankrekening van een bank binnen het SEPA-gebied. Het 'Protocol inning collegegeld' is van toepassing. Het protocol inning collegegeld maakt als bijlage III onderdeel uit van de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

Protocol inning collegegeld

Inschrijving volgt, nadat het verschuldigde collegegeld is voldaan.

1. Voldoening van het collegegeld door middel van (digitale) machtiging geschiedt
a. door een onherroepelijke (digitale) machtiging af te geven voor betaling van het verschuldigde bedrag in één keer
b. door een onherroepelijke (digitale) machtiging af te geven voor betaling van het verschuldigde bedrag in vijf termijnen. In dit geval worden administratiekosten in rekening gebracht, ter hoogte van
€ 24,00.

2. De Vrije Universiteit (VU) maakt voor aanvang van het nieuwe studiejaar bekend op of vanaf welke datum de incasso zal plaatsvinden. De incasso vindt zo veel mogelijk plaats op de data dat de studiefinanciering wordt gestort.

3. Door het afgeven van een machtiging verklaart de schuldenaar dat hij op de door de VU genoemde incassodata voldoende saldo beschikbaar heeft om te kunnen voldoen aan de incasso.

4. Indien de incasso storneert, stuurt de VU de student per ommegaande bericht dat de inschrijving ambtshalve wordt beëindigd, en wel met ingang van de eerste van de derde maand volgend op de incassodatum.

5. Indien de student ingeschreven wenst te blijven, krijgt hij gedurende 28 dagen de gelegenheid het volledige bedrag dat over het resterende deel van het studiejaar verschuldigd is, over te maken. Blijft student in gebreke, dan wordt zijn inschrijving door de VU beëindigd.

6. Ingeval de inschrijving wordt beëindigd, zoals bedoeld in artikel 11 van de Regeling aanmelding en inschrijving,– en daarmee alle voorzieningen, waaronder het  VU-account - draagt de schuldenaar zelf de verantwoordelijkheid om tijdig zijn studiefinanciering, studievoorschot en OV-studentenkaart te beëindigen en is de schuldenaar tevens verantwoordelijk voor eventuele schade of boete, voortvloeiend uit zijn nalatigheid.
Studieresultaten, behaald na de datum, waarop de inschrijving als student is beëindigd, vervallen.

7. Het beëindigen van de inschrijving laat het recht van de Vrije Universiteit onverlet een schadevergoeding van de schuldenaar te eisen, ingevolge artikel 15.2 WHW, voor ten onrechte genoten onderwijs, alsmede aangifte te doen met het doel te komen tot een strafrechtelijke vervolging, ingevolge artikel 15.3 WHW.

8. Kosten die de Vrije Universiteit maakt om een schuld te innen, worden verhaald op de schuldenaar.

9. In de beschikking tot beëindiging van de inschrijving wordt de schuldenaar gewezen op de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Na afwijzing van het bezwaarschrift staat beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag tegen betaling van griffierecht open.

10. Het indienen van een bezwaarschrift schort de beëindiging van de inschrijving niet op.

11. Wordt de student na indiening van het bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld zich weer in te schrijven dan dient de student het volledige bedrag dat over het resterende deel van het studiejaar verschuldigd is, over te maken.