Regeling Profileringsfonds

Als je studievertraging oploopt is het mogelijk een financiële tegemoetkoming te krijgen voor je studie. Hiervoor is sinds 1 september 2015 de regeling Profileringsfonds van kracht.
Je vindt de regeling onderaan deze pagina.

Voor wie is de regeling Profileringsfonds?
Tijdens je studie kunnen er omstandigheden zijn waardoor je studie vertraging oploopt. De regeling Profileringsfonds is opgedeeld in 4 delen, hieronder kun je zien welke omstandigheid onder welk deel valt:

Deel 1: Overmacht

Overmachtssituatie, zoals ziekte of zwangerschap en bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een handicap of chronische ziekte.

Deel 2: Specifieke situaties

Een onvoldoende studeerbare opleiding, een niet-bekostigde masteropleiding of studenten die een bijzondere prestatie leveren op het gebied van sport of cultuur.

Deel 3: Advies en medezeggenschap

Werkzaamheden als lid van een medezeggenschapsraad, opleidingscommissie of toehoorder van een faculteitsbestuur.

Deel 4: Studentenorganisaties

Lidmaatschap van een bestuur van door de VU erkende stichtingen en verenigingen.


Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet je aan een aantal algemene voorwaarden voldoen; lees voor eventuele specifieke voorwaarden de regeling goed door. 

a. Financiële ondersteuning wordt verstrekt aan een student die als gevolg van omstandigheden, zoals in deze regeling omschreven, studievertraging oploopt in een studiejaar waarin hij is ingeschreven aan de VU als voltijds – of duale student voor een opleiding waarvan hij het afsluitend examen nog niet heeft afgelegd.

b. Een student die een bacheloropleiding volgt, komt voor de financiële ondersteuning, uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en de student voor de desbetreffende opleiding aanspraak heeft of aanspraak heeft gehad op de prestatiebeurs hoger onderwijs als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000).

c.  Een student die een éénjarige masteropleiding volgt, komt voor de financiële ondersteuning, uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan twee jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

d. Een student die een tweejarige masteropleiding volgt, komt voor financiële ondersteuning, uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de  desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan drie jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

e. Een student die een driejarige masteropleiding volgt, komt voor financiële ondersteuning, uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan vier jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

f.  Die uitsluitend op grond van nationaliteit geen aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs hoger onderwijs (WSF 2000) indien hij/zij wel voldoet aan de overige vereisten van deze regeling en voorts het instellingscollegegeld aan de VU betaald heeft.

(Voorwaarden b t/m f zijn niet van toepassing voor Deel 4).


Meldingsprocedure en aanvraag Profileringsfonds Deel 1 en Deel 2
Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning ben je verplicht om binnen drie maanden melding te maken van de mogelijke studievertraging bij een studieadviseur. Je hoeft dus nog geen vertraging te hebben opgelopen. Meld je je pas bij de studieadviseur terwijl je al vertraging hebt opgelopen, dan wordt de studievertraging gerekend vanaf drie maanden voor de melding. De studieadviseur stuurt je eventueel door naar een studentendecaan. Neem dus op tijd contact op met je studieadviseur, zodra je mogelijk vertraging gaat oplopen.
Lees voordat je aanvraag in gaat dienen de Uitvoeringsregeling goed door. Daarin staat vermeld hoe je de aanvraag kunt indienen en welke documenten je moet meesturen. Je vindt de Uitvoeringsregeling in het overzicht hieronder.

Let op: voor de aanvraag moet je documenten (bijv. doktersverklaring) meesturen. Vraag deze documenten op tijd aan en wacht niet tot de dag van de deadline! Lees hier welke documenten je moet toevoegen.
Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen door de Commissie Profileringsfonds als deze helemaal compleet is.

Je doet een aanvraag tot financiële ondersteuning bij de Commissie Profileringsfonds. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en lever de bijbehorende documenten in. Let op: heb je toegang tot VU-net, dan moet je gebruik maken van de formulieren op VU-net.
Indiening van een Profileringsfonds 2019/20 - Deel I en II is niet meer mogelijk. De deadline hiervoor van 15 januari 2021 is verstreken.

Aanvraag ProfileringsfondsDeel 3 en Deel 4 
De aanvraag voor erkenning van een studentenorganisatie moet voor 1 mei ingediend zijn bij de Commissie Profileringsfonds. Erkenning is van kracht per 1 september daaropvolgend en is drie jaar geldig. De deadline voor her-erkenning is ook 1 mei.

Een erkende studentenorganisatie en studentenraadsleden dienen een verzoek tot uitbetaling van het bestuursbudget tussen 1 september en 1 november in, ongeacht begin en eind van de binnen de organisatie gebruikelijke bestuurstermijn.  

Een aanvraag voor deel 3 en 4 voor het academisch jaar 2019/20 is tot 1 november 2020 in te dienen. De aanvraagformulieren vind je bij 'Documenten' (zie onderaan).

Voorziening Aanvullende Ondersteuning Fulltime Besturen
Bestuur jij fulltime? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra bijdrage uit het Profileringsfonds. Lees hier de voorwaarden.
Je vraagt de Aanvullende Ondersteuning tegelijkertijd aan met je bestuursbeurs. Het aanvraagformulier voor de Voorziening Aanvullende Ondersteuning wordt elk jaar in augustus door de Commissie Profileringsfonds toegezonden aan verenigingen en medezeggenschapsleden die daarvoor in aanmerking komen.

FOS
Als je jouw studievertraging al vóór 1 september 2015 gemeld hebt bij de studentendecaan, dan val je nog onder de FOS-regeling (Financiële Ondersteuning Studenten). Neem voor vragen over de FOS-regeling en voor het uitbetalingsformuler contact op met de Commissie Profileringsfonds via [email protected].

Documenten

Regeling Profileringsfonds 2019-2020

empty

Toelichting wijzigingen regeling Profileringsfonds 2019-2020

In dit document vind je de Regeling Profileringsfonds geldig vanaf September 2019. Loop je vertraging op vanaf academisch jaar 2019-2020, dan geldt voor jou het document Regeling Profileringsfonds geldig vanaf september 2019.Uitvoeringsregeling 2019-2020 vanaf september 2019


 

In deze Uitvoeringsregeling vind je onder andere de termijnen voor het aanvragen en de stukken die aangeleverd moeten worden. Loop je vertraging op vanaf academisch jaar 2019-2020, dan geldt voor jou de Uitvoeringsregeling vanaf september 2019.

Toekenning gelden Profileringsfonds vanaf september 2019
 

In dit document Toekenning gelden Profileringsfonds vind je informatie over de uit te keren bedragen per onderdeel. Loop je vertraging op vanaf academisch jaar 2019-2020, dan geldt voor jou het document Toekenning Gelden Profileringsfonds geldig vanaf september 2019. 

Aanvragen Profileringsfonds en deadlines

Indiening van een Profileringsfonds 2019/20 - Deel I en II is niet meer mogelijk. De deadline hiervoor van 15 januari 2021 is verstreken.

De aanvraag voor erkenning van een studentenorganisatie moet voor 1 mei ingediend zijn bij de Commissie Profileringsfonds. Erkenning is van kracht per 1 september daaropvolgend en is drie jaar geldig. De deadline voor her-erkenning is ook 1 mei.

U kon tot 1 november 2020 een aanvraag indienen voor het Profileringsfonds deel 3 voor studiejaar 2019/20.

 
U kon tot 1 november 2020 een aanvraag indienen voor het Profileringsfonds deel 4 voor studiejaar 2019/20.

De behandeltermijn van de Commissie Profileringsfonds is 15 weken, maar het streven is om de complete aanvragen binnen 10 weken te behandelen.