Bezwaarschriftprocedure

Het College van Bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk. Voordat het College een besluit neemt over het bezwaarschrift, doet het onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen, en stelt het de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord. Het horen geschiedt door de Geschillenadviescommissis. Bij bezwaarschriften over selectie en plaatsing geschiedt het horen door de Adviescommissie bezwaarschriften decentrale selectie. Van het horen kan worden afgezien als:

  • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is,  
  • het bezwaar duidelijk ongegrond is, 
  • de belanghebbende niet wil worden gehoord, of 
  • het bezwaar volledig wordt ingewilligd.   

Het College van Bestuur neemt binnen zes weken na de ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. De beslissing wordt op schrift gezet en toegezonden.

Zie Bezwaarschriftprocedure 2016

Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van de behandeling van de bezwaarschriften die het College van Bestuur heeft ontvangen.

Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2015

Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2016

Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2017

Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2018