Bezwaarschriftprocedure

Het College van Bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk. Voordat het College een besluit neemt over het bezwaarschrift, doet het onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen, en stelt het de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord. Het horen geschiedt door een persoon die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest. Bij bezwaarschriften over selectie en plaatsing geschiedt het horen door een adviescommissie. Van het horen kan worden afgezien als:

  • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is,  
  • het bezwaar duidelijk ongegrond is, 
  • de belanghebbende niet wil worden gehoord, of 
  • het bezwaar volledig wordt ingewilligd.   

Het College van Bestuur neemt binnen zes weken na de ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. De beslissing wordt op schrift gezet en toegezonden.

Zie Bezwaarschriftprocedure 2016

Er is een jaarverslag beschikbaar van de behandeling van de bezwaarschriften die het College van Bestuur in het kalenderjaar 2015 heeft ontvangen.

Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2015

Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2016
empty