Klachten, bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met een beslissing of als je je onheus behandeld voelt of een klacht hebt, dan kun je daar iets aan doen. De aard van het geschil bepaalt de route die je moet volgen. Ook kun je een beroep instellen tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet nemen van een beslissing binnen een redelijke termijn (zes weken). Zie hieronder welke mogelijkheden er in jouw situatie zijn.

Informele actie
Bedenk voordat je actie onderneemt of het probleem niet informeel kan worden opgelost. Stap naar degene die de beslissing heeft genomen of je niet correct heeft behandeld, leg de kwestie voor en probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kun je altijd nog een bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Dat moet dan wel binnen zes weken nadat de beslissing die je wilt aanvechten, is genomen. Als het informele traject niet binnen die termijn van zes weken is afgerond, kun je alvast een bezwaar- of beroepschrift indienen met het verzoek de motivering die daarbij hoort, later te leveren (‘pro forma-bezwaar- of beroepschrift’). Het betreffende college meldt je dan hoeveel extra tijd je krijgt. Een klacht kun je nog tot een jaar na dato indienen.

Bezwaar of beroep?
In de beslissing die je hebt ontvangen, staat vermeld of je bezwaar of beroep kunt instellen en bij welk orgaan. Ook staat vermeld dat dat binnen zes weken moet. Een bezwaar- of beroepschrift is niet compleet zonder motivering en kan uiteraard niet zonder je handtekening, je naam en adres. Een telefoonnummer en e-mailadres kan heel handig zijn voor de behandelende instantie. Verder stuur je de bestreden beslissing mee en eventueel documenten die jouw stelling ondersteunen.

Raadpleeg als hulpmiddel het stappenplan voor het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift. 

Heb je na het raadplegen van dit stappenplan nog vragen over waar je terecht kunt met je klacht, bezwaar of beroep, dan kun je contact opnemen met mevrouw drs. A.M. van Donk (a.m.van.donk@vu.nl).

Klachten
De wijze waarop het College van Bestuur of het faculteitsbestuur, een medewerker van de VU of een medestudent zich in een bepaalde aangelegenheid jegens jou of een ander heeft gedragen kan aanleiding zijn tot een klacht.  Het gaat dus om gedragingen of handelingen, niet om besluiten die rechtsgevolg hebben. Een klacht kan niet via een bezwaar- of beroepschrift worden voorgelegd.

Klachten kunnen in veel vormen voorkomen. We onderscheiden bij de VU de volgende vormen:

  • Individuele klacht
  • (Seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie
  • Collectieve klacht
  • Klacht over dienstverlening

Een klacht kun je voorleggen aan het faculteitsbestuur via het (geschillen)loket van de faculteit of aan het College van Bestuur via deze website. Collectieve klachten kunnen alleen bij het faculteitsbestuur ingediend worden via het facultaire loket.

Wil je eerst eens overleggen of je wel een klacht moet indienen, en zo ja hoe en waar, dan kun je overleggen met de studentenombudsman. Zij kan je raad geven of, en hoe je kunt handelen of wie je kunt benaderen. Dat geldt overigens niet voor klachten over dienstverlening.