Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK)

De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) adviseert het College van Bestuur, met name de Rector, over algemene zaken aangaande de onderwijskwaliteit en -kwaliteitszorg aan de VU. De STOK adviseert over het Handboek Onderwijskwaliteit en aanvragen voor nieuwe opleidingen, is betrokken bij het accreditatieproces van bestaande opleidingen en bij de toetsing en evaluatie van universiteitsminoren. Daarnaast geeft zij advies over het systeem van onderwijskwaliteitszorg en adviseert incidenteel (gevraagd en ongevraagd) over alle andere zaken van onderwijskwaliteit. De leden zijn benoemd op grond van betrokkenheid bij onderwijs en/of expertise op het terrein van onderwijs. Zij participeren in de STOK zonder last of ruggespraak en functioneren nadrukkelijk niet als facultaire vertegenwoordiger. De benoemingstermijn is vier jaar; gestreefd wordt naar herbenoeming voor een tweede termijn.

Samenstelling Stuurgroep Onderwijskwaliteit


Voorzitter:

prof. dr. mr.  F. van der Wel (Frans), School of Business and Economics [email protected]

Leden:
dr. G.G. van de Bunt (Gerhard) Faculteit der Sociale wetenschappen [email protected]
mw. dr. M. Campos Ponce (Maiza), Faculteit der Bètawetenschappen [email protected]
mw dr. D.E. (Denise) van Diermen, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam [email protected]
dr. E. Koster (Edwin), Faculteit der Geesteswetenschappen [email protected]
prof. dr. M. Meeter (Martijn) Faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen [email protected]
mw. dr. A. A. Meiboom (Ariadne), VU Medisch Centrum [email protected]
prof. dr. A.C.M. Ran (André) Faculteit der Bètawetenschappen [email protected]
mw. dr. M. Slotboom (Anne-Marie) Faculteit der Rechtsgeleerdheid [email protected]
mw. dr. E. van Staalduine-Sulman (Eveline), Faculteit der Godgeleerdheid [email protected]
mw. drs. S.R. Voogd (Susan) Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen [email protected]

Secretaris:
mw. drs. J.W. Bekker (Jikke) Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie/Student- en Onderwijszaken [email protected]

Vergaderdata 2020

Donderdag 23 januari, 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 13 februari, 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 12 maart, 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 16 april 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 28 mei 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 25 juni 10.00 -11.30 uur
Donderdag 24 september 10.00 -11.30 uur
Donderdag 15 oktober 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 19 november 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 17december 10.00 - 11.30 uur