Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK)

De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) adviseert het College van Bestuur, met name de Rector, over algemene zaken aangaande de onderwijskwaliteit en -kwaliteitszorg aan de VU. De STOK adviseert over het Handboek Onderwijskwaliteit en aanvragen voor nieuwe opleidingen, is betrokken bij het accreditatieproces van bestaande opleidingen en bij de toetsing en evaluatie van universiteitsminoren. Daarnaast geeft zij advies over het systeem van onderwijskwaliteitszorg en adviseert incidenteel (gevraagd en ongevraagd) over alle andere zaken van onderwijskwaliteit. De leden zijn benoemd op grond van betrokkenheid bij onderwijs en/of expertise op het terrein van onderwijs. Zij participeren in de STOK zonder last of ruggespraak en functioneren nadrukkelijk niet als facultaire vertegenwoordiger. De benoemingstermijn is vier jaar; gestreefd wordt naar herbenoeming voor een tweede termijn.

Samenstelling Stuurgroep Onderwijskwaliteit


Voorzitter:

prof. dr. mr.  F. van der Wel (Frans), School of Business and Economics f.vander.wel@vu.nl

Leden:
dr. G.G. van de Bunt (Gerhard) Faculteit der Sociale wetenschappen g.g.vande.bunt@vu.nl
mw dr. D.E. (Denise) van Diermen, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam d.v.diermen@acta.nl
mw. dr. F. van der Houwen (Fleur) Faculteit der Geesteswetenschappen f.vander.houwen@vu.nl
dr. E. Koster (Edwin), Faculteit der Geesteswetenschappen e.koster@vu.nl
prof. dr. M. Meeter (Martijn) Faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen m.meeter@vu.nl
prof. dr. A.C.M. Ran (André) Faculteit der Exacte wetenschappen a.c.a.ran@vu.nl
mw. dr. M. Slotboom (Anne-Marie) Faculteit der Rechtsgeleerdheid m.slotboom@vu.nl
mw. dr. E. van Staalduine-Sulman (Eveline), Faculteit der Godgeleerdheid eveline.van.staalduine-sulman@vu.nl
mw. drs. S.R. Voogd (Susan) Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen s.r.voogd@vu.nl

Secretaris:
mw. drs. J.W. Bekker (Jikke) Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie/Student- en Onderwijszaken j.w.bekker@vu.nl

Vergaderdata 2017


19 januari
16 februari
23 maart
20 april
18 mei
29 juni
21 september
19 oktober
23 november
14 december