Diversiteit

De samenleving en daarmee onze universitaire gemeenschap is in veel opzichten divers. Er zijn verschillen in gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies. Wij leiden onze studenten op om te kunnen omgaan met deze verschillen. Zodat zij als professionals in staat zijn zaken vanuit een breder perspectief te bekijken, en als toekomstige leiders het verschil kunnen maken in de samenleving. Wij streven door middel van vier pijlers naar ‘inclusieve excellentie’, waarbij studenten, docenten en werknemers binnen de VU onderlinge verschillen benutten om meer creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren.

De VU biedt een leer- en werkomgeving die via onderlinge verschillen creativiteit en talentontwikkeling stimuleert. Onze studenten komen in aanraking met verschillende diversiteitsaspecten en krijgen een training in interculturele competenties. Dit bereiken we onder meer door docenten te coachen in het verzorgen van diversiteitssensitief onderwijs.  


Quote_Onderwijs

Projecten binnen deze pijler

 • Diversiteitssensitief Onderwijs
  Verschillende faculteiten werken mee binnen dit project waar het versterken van de diversiteitscompetenties van zowel docenten als studenten centraal staat. Zo ontwikkelen zij op maat gemaakte cursussen per faculteit over diversiteitssensitieve didactiek voor zowel docenten als bestuurders. In 2018 haken meerdere faculteiten aan.
  Contactpersoon: Thea van Lankveld
 • Interculturele Competenties
  Met deze tool kunnen studenten zelf meten in hoeverre zij diversiteitssensitief zijn. In samenwerking met het Aurora netwerk werken we op dit moment aan een Engelse versie van de vragenlijst.
  Contactpersoon: Karen van Oudenhoven-van der Zee 
 • Bonding & Bridging: Diversiteit in Studie- en Studentenverenigingen
  De VU heeft een groot aantal studie- en studentenverenigingen; van de religieuze, Islamitische Studenten Vereniging (ISA) tot de toekomstig economen van de vereniging AUREUS. Diversiteit heeft soms een zetje nodig; doordat verschillende studie- en studentenverenigingen actief samenwerken, bouwen studenten aan hun culturele vaardigheden en verbreden zij hun netwerk. Een voorbeeld van deze verbinding is de studentenvereniging DOCS, dat zich speciaal inzet voor diversiteit, openheid, cultuur en studenten.
  Contactpersoon: Wim Haan

We begeleiden studenten in drie studiefasen, gericht op de instroom, studietijd en voorbereiding op de arbeidsmarkt; een goede voorbereiding is het halve werk.
Voor een VWO-leerling kan de overgang naar een universiteit groot zijn. Speciaal voor ‘eerste generatie’ studenten, van wie de ouders niet hebben gestudeerd, proberen wij de stap naar de VU te verkleinen. Tijdens hun studie motiveren wij studenten om het beste uit hun studietijd te halen. Daarnaast bereiden wij onze studenten voor op de arbeidsmarkt. Een goede opleiding is immers nog geen garantie voor een goede baan. 
Quote_Arbeidsmarkt
Projecten binnen deze pijler

 • Be Prepared
  Be Prepared is een driedaags empowerment programma voor 5-VWO-leerlingen, speciaal voor hen die als eerste in hun gezin gaan studeren. Wij helpen deze leerlingen om een studiekeuze te maken en leren hen de tips and tricks van het effectief studeren. 
  Contactpersoon: Yvonne Moonen-Thompson  
 • Better Prepared
  Aansluitend op het Be Prepared programma worden studenten tijdens de VU-introductiedagen wegwijsgemaakt in de academische wereld. Dit programma start in september 2018.
  Contactpersoon: Wim Haan 
 • Student Exchange naar de University of California, Los Angeles
  Elk jaar selecteren wij vier eerste generatiestudenten die zes weken een mix van academische programma’s volgen aan de University of California in de Verenigde Staten. Omgekeerd verblijven er vier Amerikaanse studenten aan de VU. Reis je wijs! 
  Contactpersoon: Wim Haan 
 • Meet your Mentor
  Wil je sneller aan een passende baan komen met inzichten van een mentor die weet wat jouw niet-westerse achtergrond waard is? Of wil je beginnen aan een oriëntatie op de arbeidsmarkt en wil je meer focus bepalen voor jouw toekomst? Meld je dan aan voor het gratis online mentoringprogramma Meet Your Mentor.
  Meet Your Mentor ondersteunt talentvolle studenten met een niet-westerse achtergrond in de overgang naar de arbeidsmarkt. Het platform biedt je een enthousiaste mentor, met wie je de uitdagingen waar je tegenaan loopt, bespreekt en waarmee je jouw kracht als toekomstige young professional ontdekt en versterkt. Het traject is al van start gegaan, wil je aan het volgende traject deelnemen? Meld je hier aan.

  De uitkomst van het traject kan voor iedereen anders zijn, omdat iedereen zijn/haar eigen leerdoelen heeft. Wat wij beogen is dat je na het traject:
  •         Zelfverzekerder bent over jouw positie op de arbeidsmarkt;
  •         Meer focus en richting hebt bepaald voor jouw toekomst;
  •         Beter in staat bent jezelf optimaal te profileren en trouw blijft aan jezelf.
  Contactpersoon: Meltem Halaceli
 • Samenwerking Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
  De VU en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West hebben de overeenkomst dat zij een grote diversiteit aan culturen kennen. In 2017 ondertekenden zij een convenant om intensief samen te werken. Er is bijvoorbeeld een VU-studiezaal geopend in Amsterdam Nieuw-West. Studenten fungeren mede hierdoor als rolmodellen in de wijk, leveren een bijdrage aan burgerparticipatie en ondersteunen vluchtelingen en statushouders in de wijk. Deze samenwerking is onderdeel van Community Service Learning.
  Contactpersoon: Wim Haan 

De VU werkt aan een ‘inclusieve organisatie’ met een personeelsbeleid waarin diversiteit een centrale rol speelt op alle niveaus van de organisatie. We bieden bijvoorbeeld ruimte en aandacht voor minderheidsgroepen, culturele minderheden en internationale medewerkers; verschillende rollenmodellen op de werkvloer zorgen voor een diverse en inspireerde werkomgeving. 

Quote_Leeromgeving
Projecten binnen deze pijler

 • Meer Kleur aan de Top
  Samen met een aantal grote werkgevers maakt de VU zich hard voor meer kleur in de top van Nederlandse organisaties. Door dit vierjarige programma vergroten we de instroom van bicultureel talent in de toplaag van het bedrijfsleven en de overheid.
  Contactpersoon: Karen van Oudenhoven-van der Zee
 • Diversiteitsscan
  In hoeverre krijgt het thema diversiteit aandacht in onze curricula? In de periode 2015/2016 hebben we onze curricula gescand op diversiteit. De scan bracht bijvoorbeeld in beeld in hoeverre studenten training krijgen in interculturele competenties en in hoeverre bijvoorbeeld geneeskundestudenten kennis hebben van cultuur, gender en standsverschillen in de samenleving. Hieruit is een quickscan ontwikkeld waarmee de faculteiten zelf aan de slag kunnen. Deze scan gaan zij doorontwikkelen voor verschillende organisaties.
  Contactpersoon: Karen van Oudenhoven-van der Zee

Samen met onze wetenschappers onderzoeken we verschillende aspecten van diversiteit en de effecten van ons diversiteitsbeleid. We evalueren diversiteit, met onze experts op het gebied van diversiteit, zoals onder andere Maurice Crul, Halleh Ghorashi en Petra Verdonk
Quote_Expertise
Projecten binnen deze pijler

 • The Taskforce ‘The Future is Diversity’
  De Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen binnen het onderzoeksverband The Taskforce. Samen brachten we in kaart welke obstakels biculturele studenten tegenkomen en hoe we het studiesucces van deze studenten kunnen vergroten. Lees meer over de actiepunten in het rapport: TaskForce The Future is Diversity
  Contactpersoon: Maurice Crul
 • Onderzoek uitwisseling
  Het samenwerkingsverband tussen de VU, University of California Los Angeles (UCLA) en University of the Free State (UFS) verricht onderzoek rond diversiteit en organiseert jaarlijks een onderzoekseminar. In 2018 is de VU weer aan de beurt en organiseren we ‘Diversity in an Era of Polarization’. 
  Contactpersoon: Wim Haan 
 • Aurora
  Negen Europese Universiteiten vormen gezamenlijk het Aurora netwerk. Aurora streeft naar een diverse en inclusieve universitaire gemeenschap; onderzoek naar diversiteit is een van de zwaartepunten in deze samenwerking, waar we aandacht schenken aan thema’s als vluchtelingen en integratie.
  Contactpersoon: Neira Becar, VU International Office

De VU leidt academici op die vanuit een wetenschappelijke grondhouding op een professionele en verantwoordelijke wijze een bijdrage leveren aan de maatschappij. In een wereld die steeds pluriformer wordt, betekent dat dat onze afgestudeerden verschillende culturele perspectieven kunnen betrekken in hun professionele handelen en effectief omgaan met verschillende culturen. We zijn een inclusieve leer- en werkomgeving die, juist door de aanwezigheid van verschillen, creativiteit en talentontwikkeling maximaal stimuleert. 
Quote_Inclusieve
Door verschillende projecten die diversiteit managen, studenten coachen, en docenten en bestuurders begeleiden, zijn we een organisatie die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan.

Onze Chief Diversity Officer, Karen van Oudenhoven-van der Zee,Diversity Coördinator, Wim Haan en Projectcoördinator Diversiteit, Yvonne Moonen-Thompson werken samen met een team van collega’s en studentassistenten aan de VU-brede diversiteit; diversiteit in alle faculteiten en diensten van de VU. 
 • 25 april 2018 Lezing/symposium: Is Ibn Taymiyya the spiritual father of ISIS and Al-Qaeda?
  Op woensdag 25 april nodigen het Centrum voor Islamitische theologie, De faculteit Theologie en de VU u uit om een symposium bij te wonen; Is Ibn Taymiyya the spiritual father of ISIS and Al-Qaeda? Door Prof. Jon Hoover van de Universiteit van Nottingham. Stuur een mailtje naar y.ellethy@vu.nl om aan te melden en klik hier voor de uitnodiging.

 • 17 mei 2018 Peace and Conflict Lecture 3 - Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’, en vredesopbouw in de 21ste eeuw: De theorie van de Rechtvaardige oorlog herzien of verwerpen?
  Als aanloop naar het nieuwe interdisciplinaire minorprogramma Peace and Conflict Studies worden er in de periode maart-juni vier lezingen/workshops gegeven. Op donderdag 17 mei vindt de derde plaats. Lezing door Fernando Enns, hoogleraar theologie en ethiek aan de VU en directeur van de Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Centre.

 • 29 mei 2018 Academic Workshop: "Going Intersectional"
  Op dinsdag 29 mei organiseert het Migration & Diversity Centre van de VU een workshop over intersectionaliteit. Het doel van deze workshop is om deelnemers te laten nadenken over wanneer en hoe intersectionaliteit in hun onderzoeksprojecten te integreren. Gevorderden MA-studenten en PhD-kandidaten worden aangemoedigd om deel te nemen aan de workshop, en ook om hun eigen (onderzoeks) ervaring met intersectionaliteit te brengen en te delen. Deelname is gratis en aanmelden kan via deze link.

 • 7 juni 2018 Peace and Conflict Lecture 4 - Psychosociale consequenties van oorlogs-gerelateerd trauma.
  Lezing door Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie (VU) en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.
                      
VU_Pride
VU Pride
VU Pride is het LGBT-netwerk voor VU-studenten en medewerkers dat voor empowerment zorgt door zichtbaarheid, kennis en ervaringen te delen, netwerken, advies en een luisterend oor.
Contact: Karin West pride@vu.nl
Women
Wo/men Netwerk@VU
Het wo/men netwerk@VU streeft ernaar de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren, zo lang die nog steeds ongelijk is aan die van mannen. Het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en het aanpakken van genderspecifieke stereotypen en rollen binnen de organisatie is van belang wanneer het gaat over de kwaliteit van onze medewerkers: mannen én vrouwen. Het netwerk doelt daarom op kwaliteit: de beste mensen toelaten te excelleren in hun werkomgeving – zonder hen te laten limiteren door genderbias of discriminatie. Speciaal voor VU-vrouwen organiseren zij netwerkbijeenkomsten en doorontwikkeling- en mentorprogrammas. Natuurlijk is het van belang dat alle collega's zich betrokken voelen. Hierom wordt meedenken en meewerken aan dit netwerk actief aangemoedigd voor iedereen van de VU, natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen.
Contact: woman@vu.nl

Diversiteit is samenwerken. Met andere universiteiten en middelbare scholen tot gemeentes en bedrijven; zowel op nationaal als internationale schaal werkt Diversiteit VU samen met verschillende partners, waaronder:

University of California Los Angeles (UCLA)
“Build Equity for all”, is het motto van UCLA als het gaat om diversiteit. UCLA staat bekend om haar nauwe verbindingen met de samenleving en de maatschappij. De VU werkt daarom nauw samen met UCLA op gebied van onderzoek en uitwisselingen. 

ECHO
We trekken samen op met Echo, een expertisecentrum op het gebied van diversiteit in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Onder andere het ‘Meet Your Mentor’ project is een van de vruchten van onze samenwerking.

Pre University College
Voor de programma’s van Be Prepared werken we nauw samen met Pre University College (PUC), een samenwerkingsverband tussen 23 vo-scholen uit de regio Groot-Amsterdam en de VU.

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
Stadsdeel Nieuw-West is een ‘preferred partner’ van de VU. Nieuw-West legt de verbindingen en biedt studenten hierdoor de mogelijkheid om zich met name in te zetten voor activiteiten voor bewoners in de wijk op de terreinen armoedebestrijding, sport en gezondheid, integratie van vluchtelingen/statushouders in de wijk en alle overige maatschappelijke en sociale vraagstukken die in het stadsdeel spelen. Dit project is een onderdeel van Community Service Learning.

Diversiteit VU werkt VU-breed, en kent betrokkenen in alle lagen van de VU. De aanspreekpunten van het Diversiteit-team zijn:

Karen
Wim
Yvonne
Chief Diversity OfficerCoördinator DiversiteitProjectcoördinator
Karen van Oudenhoven-van der Zee
Karen is verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van de VU, expertiseontwikkeling en externe profilering van de VU op dit thema.
Wim Haan
Wim ondersteunt het ontwikkelen en uitvoeren van het diversiteitbeleid, in nauwe samenwerking met medewerkers uit de faculteiten. Hij is contactpersoon voor studenten die vragen hebben over diversiteitgerelateerde onderwerpen en is projectleider van het Community Service Learning Project.
Yvonne Moonen-Thompson
Yvonne is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de projecten van Diversiteit VU. Zij richt zich met name op de interne en externe communicatie.
k.i.van.oudenhoven-vander.zee@vu.nl wim.haan@vu.nl
y.moonen-thompson@vu.nl

Onderzoek/Onderwijs medewerker
Britt Bakker, werkzaam bij verschillende projecten o.a. 'Meer Kleur aan de Top’

Studentassistent
Ergün Çelik, ondersteuning bij o.a. UCLA-VU exchange en de conferentie 'Diversity in an era of Polarization'

Studentassistent
Max van Stigt, ondersteuning communicatie en projecten

Projectmanager
Meltem Halaceli, verantwoordelijk voor o.a. het online mentoring programma 'Meet Your Mentor' en het jaarlijkse symposium

 
Heb je vragen, ideeën of wil je meer weten? Mail ons via divers@vu.nl