Diversiteit

De samenleving en daarmee onze universitaire gemeenschap is in veel opzichten divers. Er zijn verschillen in gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies. Wij leiden onze studenten op om te kunnen omgaan met deze verschillen. Zodat zij als professionals in staat zijn zaken vanuit een breder perspectief te bekijken, en als toekomstige leiders het verschil kunnen maken in de samenleving. Wij streven door middel van vier pijlers naar ‘inclusieve excellentie’, waarbij studenten, docenten en werknemers binnen de VU onderlinge verschillen benutten om meer creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren.

De VU biedt een leer- en werkomgeving die via onderlinge verschillen creativiteit en talentontwikkeling stimuleert. Onze studenten komen in aanraking met verschillende diversiteitsaspecten en krijgen een training in interculturele competenties. Dit bereiken we onder meer door docenten te coachen in het verzorgen van diversiteitssensitief onderwijs.  

Quote_Onderwijs

Projecten binnen deze pijler

 • Diversiteitssensitief Onderwijs
  Verschillende faculteiten werken mee binnen dit project waar het versterken van de diversiteitscompetenties van zowel docenten als studenten centraal staat. LEARN! Academy ontwikkelt op maat gemaakte cursussen per faculteit over diversiteitsensitieve didactiek voor zowel docenten als bestuurders. Kijk op ons blog voor een interview met Chiel van der Veen, één van de ontwikkelaars van een nieuwe cursus. In 2018 haken meerdere faculteiten aan.
  Contactpersoon: Thea van Lankveld

 • Interculturele Competenties
  Met deze tool kunnen studenten zelf meten in hoeverre zij diversiteitssensitief zijn. In samenwerking met het Aurora netwerk werken we op dit moment aan een Engelse versie van de vragenlijst.
  Contactpersoon: Karen van Oudenhoven-van der Zee

 • Bonding & Bridging: Diversiteit in Studie- en Studentenverenigingen
  De VU heeft een groot aantal studie- en studentenverenigingen; van de religieuze, Islamitische Studenten Vereniging (ISA) tot de toekomstig economen van de vereniging AUREUS. Diversiteit heeft soms een zetje nodig; doordat verschillende studie- en studentenverenigingen actief samenwerken, bouwen studenten aan hun culturele vaardigheden en verbreden zij hun netwerk. Een voorbeeld van deze verbinding is de studentenvereniging DOCS, dat zich speciaal inzet voor diversiteit, openheid, cultuur en studenten.
  Contactpersoon: Wim Haan

 • Samenwerking Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
  De VU en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West hebben de overeenkomst dat zij een grote diversiteit aan culturen kennen. In 2017 ondertekenden zij een convenant om intensief samen te werken. Er is bijvoorbeeld een VU-studiezaal geopend in Amsterdam Nieuw-West. Studenten fungeren mede hierdoor als rolmodellen in de wijk, leveren een bijdrage aan burgerparticipatie en ondersteunen vluchtelingen en statushouders in de wijk. Deze samenwerking is onderdeel van Community Service Learning.
  Contactpersoon: Wim Haan

We begeleiden studenten in drie studiefasen, gericht op de instroom, studietijd en voorbereiding op de arbeidsmarkt; een goede voorbereiding is het halve werk.
Voor een VWO-leerling kan de overgang naar een universiteit groot zijn. Speciaal voor ‘eerste generatie’ studenten, van wie de ouders niet hebben gestudeerd, proberen wij de stap naar de VU te verkleinen. Tijdens hun studie motiveren wij studenten om het beste uit hun studietijd te halen. Daarnaast bereiden wij onze studenten voor op de arbeidsmarkt. Een goede opleiding is immers nog geen garantie voor een goede baan. 

Quote_Arbeidsmarkt

Projecten binnen deze pijler

 • Be Prepared
  Be Prepared is een driedaags empowerment programma voor 5-VWO-leerlingen, speciaal voor hen die als eerste in hun gezin gaan studeren. Wij helpen deze leerlingen na te denken over hun eigen sterktes en zwaktes, over de keuzes die zij kunnen maken en te reflecteren op hun eigen gedrag. Ook gaat het om het leren omgaan met verwachtingen van anderen zonder daarbij de verbinding met de eigen omgeving te verliezen.
  Contactpersoon: Loes Mulders

 • Better Prepared
  Better Prepared is een driedaags empowerment programma. Aansluitend op het Be Prepared programma worden studenten tijdens de VU-introductiedagen wegwijsgemaakt in de academische wereld. Dit programma start in augustus 2018.
  Contactpersoon: Wim Haan

 • Student Exchange naar de University of California, Los Angeles
  Elk jaar kunnen getalenteerde eerste-generatie studenten zich hiervoor aanmelden. Zij volgen zes weken lang een mix van academische programma’s aan de University of California in de Verenigde Staten. Studenten gaan in op kwesties zoals ongelijkheid, community-activisme, burger verantwoordelijkheid en politieke betrokkenheid tijdens een intensieve academische bootcamp in Los Angeles. Omgekeerd verblijven er Amerikaanse studenten aan de VU. Reis je wijs! 
  Contactpersoon: Wim Haan

 • Meet your Mentor
  Wil je sneller aan een passende baan komen met inzichten van een mentor die weet wat jouw niet-westerse achtergrond waard is? Of wil je beginnen aan een oriëntatie op de arbeidsmarkt en wil je meer focus bepalen voor jouw toekomst?  Meet Your Mentor ondersteunt talentvolle studenten met een niet-westerse achtergrond in de overgang naar de arbeidsmarkt. Het platform biedt je een enthousiaste mentor, met wie je de uitdagingen waar je tegenaan loopt, bespreekt en waarmee je jouw kracht als toekomstige young professional ontdekt en versterkt. Het traject is al van start gegaan, wil je aan het volgende traject deelnemen? Meld je hier aan.
  De uitkomst van het traject kan voor iedereen anders zijn, omdat iedereen zijn/haar eigen leerdoelen heeft. Wat wij beogen is dat je na het traject:
  •         Zelfverzekerder bent over jouw positie op de arbeidsmarkt;
  •         Meer focus en richting hebt bepaald voor jouw toekomst;
  •         Beter in staat bent jezelf optimaal te profileren en trouw blijft aan jezelf.
  Contactpersoon: Meltem Halaceli

De VU werkt aan een ‘inclusieve organisatie’ met een personeelsbeleid waarin diversiteit een centrale rol speelt op alle niveaus van de organisatie. We bieden bijvoorbeeld ruimte en aandacht voor minderheidsgroepen, culturele minderheden en internationale medewerkers; verschillende rollenmodellen op de werkvloer zorgen voor een diverse en inspireerde werkomgeving.  

Projecten binnen deze pijler

 • WO&MEN Network
  Het wo/men netwerk@VU streeft ernaar de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren, zo lang die nog steeds ongelijk is aan die van mannen. Het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en het aanpakken van genderspecifieke stereotypen en rollen binnen de organisatie is van belang wanneer het gaat over de kwaliteit van onze medewerkers: mannen én vrouwen. Het netwerk doelt daarom op kwaliteit: de beste mensen toelaten te excelleren in hun werkomgeving – zonder hen te laten limiteren door genderbias of discriminatie. Speciaal voor VU-vrouwen organiseren zij netwerkbijeenkomsten en doorontwikkeling- en mentorprogrammas. Natuurlijk is het van belang dat alle collega's zich betrokken voelen. Hierom wordt meedenken en meewerken aan dit netwerk actief aangemoedigd voor iedereen van de VU, natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen.
  Contact: women@vu.nl

 • Meer Kleur aan de Top
  Samen met een aantal grote werkgevers maakt de VU zich hard voor meer kleur in de top van Nederlandse organisaties. Door dit vierjarige programma vergroten we de instroom van bicultureel talent in de toplaag van het bedrijfsleven en de overheid.
  Contactpersoon: Karen van Oudenhoven-van der Zee

Samen met onze wetenschappers onderzoeken we verschillende aspecten van diversiteit en de effecten van ons diversiteitsbeleid. We evalueren diversiteit, met onze experts op het gebied van diversiteit, zoals onder andere Maurice Crul, Halleh Ghorashi en Petra Verdonk

Quote_Expertise

Projecten binnen deze pijler

 • The Taskforce ‘The Future is Diversity’
  De Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen binnen het onderzoeksverband The Taskforce. Samen brachten we in kaart welke obstakels biculturele studenten tegenkomen en hoe we het studiesucces van deze studenten kunnen vergroten. Lees meer over de actiepunten in het rapport: TaskForce The Future is Diversity
  Contactpersoon: Maurice Crul

 • Onderzoek uitwisseling
  Het samenwerkingsverband tussen de VU, University of California Los Angeles (UCLA) en University of the Free State (UFS) verricht onderzoek rond diversiteit en organiseert jaarlijks een onderzoekseminar. In februari 2018 heeft de VU deze bijeenkomst georganiseerd onder de naam ‘Diversity in an Era of Polarization’. Voor een indruk hiervan zie ons blog.
  Contactpersoon: Wim Haan

 • Aurora
  Negen Europese Universiteiten vormen gezamenlijk het Aurora netwerk.  Aurora streeft naar een diverse en inclusieve universitaire gemeenschap. Onderzoek naar diversiteit is één van de zwaartepunten in deze samenwerking
  Contactpersoon: Neira Becar

We invite all VU students to take part in the survey Belonging@VU (from March 4)

We are conducting a survey to gain a better picture of feelings of belonging and study success at VU University. 

Ultimately, with this scientific study we aim to help improve education for all VU University students. With this student survey we like to answer the following questions:
- How can we describe feelings of belonging among students at VU University?   
- Which characteristics and circumstances are related to greater/lesser feelings of belonging? 
- How are feelings of belonging related to study success?
- Which types of support are needed?

Students will receive an email with an invitation and a link to the survey the beginning of March. Participation is anonymous. The data are only accessible to the research team, which is headed by Marieke Slootman, Ismintha Waldring, and Maurice Crul.
We expect to present the results in summer 2019 on this VU University’s Diversity webpage.

Should you have any questions, please send an email to: diversiteitsprogramma@vu.nl

We invite teachers to encourage their students to participate in the survey. If you want to place an announcement on Canvas or want to show a slide in class, please do so! (See here examples of a Canvastext and slide)

VU_Pride
VU Pride
VU Pride is het LGTBQ-netwerk binnen de VU voor iedereen die wil bijdragen aan een studeer- en werkomgeving waarin ieders geaardheid en gender wordt geaccepteerd. Houd vu.nl/pride  in de gaten voor meer informatie. Heb je ideeën, suggesties of vragen? Leuk! Mail ons op pride@vu.nl Like ons vooral ook op Facebook: https://www.facebook.com/DiversiteitVU/ Wil je meehelpen met het organiseren van evenementen of meedenken over LGBTQ-issues aan de universiteit? Nog leuker! Meld je dan snel aan.
Women
Wo/men Netwerk@VU
Het wo/men netwerk@VU streeft ernaar de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren, zo lang die nog steeds ongelijk is aan die van mannen. Het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en het aanpakken van genderspecifieke stereotypen en rollen binnen de organisatie is van belang wanneer het gaat over de kwaliteit van onze medewerkers: mannen én vrouwen. Het netwerk doelt daarom op kwaliteit: de beste mensen toelaten te excelleren in hun werkomgeving – zonder hen te laten limiteren door genderbias of discriminatie. Speciaal voor VU-vrouwen organiseren zij netwerkbijeenkomsten en doorontwikkeling- en mentorprogrammas. Natuurlijk is het van belang dat alle collega's zich betrokken voelen. Hierom wordt meedenken en meewerken aan dit netwerk actief aangemoedigd voor iedereen van de VU, natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen.
Contact: women@vu.nl

Diversiteit is samenwerken. Met andere universiteiten en middelbare scholen tot gemeentes en bedrijven; zowel op nationaal als internationale schaal werkt Diversiteit VU samen met verschillende partners, waaronder:

University of California Los Angeles (UCLA)
“Build Equity for all”, is het motto van UCLA als het gaat om diversiteit. UCLA staat bekend om haar nauwe verbindingen met de samenleving en de maatschappij. De VU werkt daarom nauw samen met UCLA op gebied van onderzoek en uitwisselingen. 

ECHO
We trekken samen op met Echo, een expertisecentrum op het gebied van diversiteit in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Onder andere het ‘Meet Your Mentor’ project is een van de vruchten van onze samenwerking.

Pre University College
Voor de programma’s van Be Prepared werken we nauw samen met Pre University College (PUC), een samenwerkingsverband tussen 23 vo-scholen uit de regio Groot-Amsterdam en de VU.

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
Stadsdeel Nieuw-West is een ‘preferred partner’ van de VU. Nieuw-West legt de verbindingen en biedt studenten hierdoor de mogelijkheid om zich met name in te zetten voor activiteiten voor bewoners in de wijk op de terreinen armoedebestrijding, sport en gezondheid, integratie van vluchtelingen/statushouders in de wijk en alle overige maatschappelijke en sociale vraagstukken die in het stadsdeel spelen. Dit project is een onderdeel van Community Service Learning.

Diversiteit VU werkt VU-breed, en kent betrokkenen in alle lagen van de VU. De aanspreekpunten van het Diversiteit-team zijn:


KarenWim
Chief Diversity OfficerDiversity Officer Campus & Community
Karen van Oudenhoven-van der Zee 

Karen is verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van de VU,
expertiseontwikkeling en externe profilering van de VU op dit thema. 
Wim Haan 

Wim ondersteunt het ontwikkelen en uitvoeren van het diversiteitbeleid, in nauwe samenwerking met medewerkers uit de faculteiten.
Hij is contactpersoon voor studenten die vragen hebben over diversiteitgerelateerde onderwerpen en is projectleider van het Community Service Learning Project. 
k.i.van.oudenhoven-vander.zee@vu.nl wim.haan@vu.nl 
MariekeSlootmanMauriceCrul
Diversity OfficerDiversity Officer
Marieke Slootman 

Marieke ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitbeleid op het gebied van onderwijs.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met medewerkers  uit de faculteiten en de diensten, met het Contactpersonenoverleg Diversiteit en met LEARN! Academy.
Maurice Crul
  
Maurice is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit bij de afdeling Sociologie.  Hij coördineert het onderzoek op de VU naar diversiteits vraagstukken in het onderwijs en onder het personeel. In de afgelopen jaren is er  onderzoek gedaan naar verschillen in instroom en studie succes van studenten met en zonder migratie geschiedenis. 
m.w.slootman@vu.nlm.r.j.crul@vu.nl  


Secretariaat 
Hoesna Sabajo, ondersteuning diversiteit. 

Student-assistent
Yassine Daia, ondersteuning communicatie en projecten.

Student-assistent
Sehida Begovic, ondersteuning communicatie en projecten.

Projectmanager
Meltem Halaceli, verantwoordelijk voor o.a. het online mentoring programma 'Meet Your Mentor' en het jaarlijkse symposium

 
Heb je vragen, ideeën of wil je meer weten? Mail ons via divers@vu.nl