Diversiteit

Inclusive excellence

De VU wil academici opleiden die op een professionele en verantwoordelijke wijze een bijdrage leveren aan de maatschappij. In een wereld die steeds pluriformer wordt, moeten onze afgestudeerden in staat zijn verschillende perspectieven te gebruiken in hun professionele handelen en effectief om te gaan met verschillende culturen.

De VU beoogt uit te groeien tot een gemeenschap die model staat voor een samenleving die ver-schillen met vertrouwen tegemoet treedt, deze waardeert en actief benut. Dat vormt de basis voor maatschappelijke stabiliteit en innovatie. We willen inclusive excellence: een inclusieve leer- en werkomgeving die, juist door de aanwezigheid van onderlinge verschillen, creativiteit en talentontwikkeling maximaal stimuleert.

Definitie van diversiteit

Bij diversiteit gaat het om alle kenmerken waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. In onze visie op diversiteit beperken we ons niet tot culturele verschillen. We richten ons ook op verschillen op andere dimensies. Diversiteit is daarbij geen doel op zich, maar een instrument voor een ontmoeting tussen perspectieven en opvattingen. Juist dat is het kenmerk van een excellente universiteit. We streven naar een context voor onderwijs en onderzoek. Een context die inzet op de waarde van het verschil. We weten namelijk uit onderzoek dat een diverse leercontext leidt tot een dieper leerproces bij studenten: diverse groepen komen tot creatievere oplossingen voor complexe vraagstukken in vergelijking met homogene groepen.

Brochure

De brochure over diversiteit kan hier gedownload worden.