Missie, kernwaarden en ambities

Vrijheid in verantwoordelijkheid

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie.

De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft.

De kernwaarden van de VU zijn:

  • verantwoordelijk 
  • open 
  • persoonlijk

Kernwaarden nader bekeken

VerantwoordelijkOpenPersoonlijk
Dienstbaar aan en betrokken bij mens en maatschappij
Voor diversiteit in disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen
Aandacht voor de menselijke maat; een academische gemeenschap waarin elk lid wordt gekend.
Verantwoordelijkheid vertaalt zich in de keuze voor onderwerpen van onderzoek en onderwijs die aansluiten bij de grote maatschappelijke thema’s, zowel in de Amsterdamse regio als daarbuiten. In onderwijs dat studenten vormt en aanzet tot dienstbaarheid aan elkaar en aan de samenleving. Dat studenten stimuleert positie te nemen in de wereld en opvoedt open naar de ander en naar het andere te zijn.De VU is een inspirerende ontmoetingsplaats waar met onderling respect wordt gewerkt aan verbinding tussen disciplines, culturen, religies, maatschappelijke opvattingen en vragen uit de samenleving. Confrontatie van verschillen leidt tot nieuwe inzichten en innovaties, tot scherpte en helderheid, tot wetenschappelijke excellentie.Elk lid van de universitaire gemeenschap is uniek en waardevol en komt binnen de universiteit tot volle ontplooiing. Onderlinge relaties zijn daarom respectvol, maar ook moreel appellerend en engagerend.

Ambities van de VU

De VU zoekt antwoorden op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met partners in de maatschappij: de overheid en het bedrijfsleven. Ons onderzoek en onderwijs is onderverdeeld in vier thema’s, waarmee we helder maken hoe we aansluiten bij en inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Om toponderzoek te stimuleren,  investeert de VU in talent. Topwetenschappers zijn gezichtsbepalend voor ons onderzoek en onderwijs. De universiteit koestert en is trots op de wetenschappers die sterk bijdragen aan de reputatie van de VU. Even belangrijk is onze opdracht om jonge mensen op te leiden tot kritische academici die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid belangrijke posities kunnen innemen in de internationale en interculturele samenleving van de toekomst. De VU legt daarom sterke nadruk op de academische vorming van studenten, met aandacht voor de kernwaarden van de VU. Onderwijs en onderzoek zijn direct aan elkaar gekoppeld. De VU leidt studenten op in de onderzoeksgebieden waar zij sterk in is en waar een grote vraag is naar goed opgeleide professionals.

Maatschappelijke relevantie

De VU sluit met haar vier profielthema’s aan op alle Amsterdamse clusters, nationale topsectoren en Europese societal challenges.

Amsterdam Academic Alliance

In het licht van toenemende internationale concurrentie en het bijdragen aan oplossingen voor actuele maatschappelijk vraagstukken is samenwerking noodzakelijk. Het Oesorapport in 2010 constateerde dit al. De VU en de UvA gaan hun samenwerking intensiveren: de Amsterdam Academic Alliance. Op 16 mei is daartoe een intentieverklaring ondertekend. UvA en VU streven ernaar dat verdere bundeling van krachten leidt tot een sterkere positie in de (inter)nationale onderzoekswereld en een kwaliteitsimpuls geeft aan onderwijs en onderzoek bij beide universiteiten. De samenwerking kan per vakgebied uiteenlopende vormen aannemen en in een verschillend tempo verlopen. Dit richt zich op alle disciplines waar samenwerken tot voordeel leidt en onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot:

  1. een gezamenlijke programmering van onderzoek op terreinen waarop de universiteiten elkaar kunnen aanvullen en versterken,
  2. de vorming van gezamenlijke Amsterdam Graduate Schools voor initieel en postinitieel masteronderwijs, en
  3. de vorming van een geïntegreerde bètafaculteit.


Met deze initiatieven draagt de samenwerking bij aan het topsectorenbeleid van het Rijk en van de Amsterdam Economic Board. Voor studenten betekent het een groter aanbod aan vakken, ook door de reeds bestaande samen¬werking met het hoger beroepsonderwijs (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland). Om dit te bereiken zal per domein worden gekeken waar samenwerking in de bedrijfsvoering voorwaarden hiertoe kan scheppen.

 

English: Mission, core values and ambitions