Vragen en antwoorden SustainaBul

Duurzaamheid in opleidingen

Profielthema's
De wijze waarop de wetenschap zich verhoudt tot de maatschappij en andersom is aan verandering onderhevig. Hedendaagse maatschappelijke vraagstukken nemen toe in complexiteit en vragen om een aanpak vanuit meerdere disciplines. Toekomstige wetenschappers en professionals moeten over de grenzen van hun eigen domein kunnen samenwerken. De wetenschap wordt steeds meer uitgedaagd; steeds vaker moet de wetenschap haar maatschappelijke rol legitimeren. Als universiteit moet de VU zich de vraag stellen hoe men met deze ontwikkeling omgaat. Hoe kunnen wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze cultuur geïntegreerd worden en wat betekent dit voor mensen, hun waarden en hun identiteit? Met onderzoek en onderwijs op de VU zal de wereld beter gemaakt worden. Door onderwijs in te richten langs de vier thema’s Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability, wordt de samenwerking tussen verschillende vakgebieden op de hele VU gestimuleerd.

A Broader Mind
De VU is een jaar geleden gestart met de pilot van het onderwijsprogramma A Broader Mind, waarin 500 bachelorstudenten aan maatschappelijke vragen werken en zelfontplooiing voorop staat. Dit jaar wordt het programma verder uitgerold. Met dit programma leer je een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen. De A Broader Mind Course is uniek, omdat studenten, docenten, wetenschappers en andere enthousiaste medewerkers van de VU het samen hebben ontwikkeld. De maatschappelijke uitdagingen nemen toe, worden complexer en vragen steeds meer om een multidisciplinaire aanpak. Thema’s zoals artificial intelligence, vergrijzing, geopolitieke spanningen, schaarste van natuurlijke bronnen, ongelijke spreiding van welvaart en klimaatveranderingen, tekenen de wereld van vandaag en morgen. In deze wereld is er behoefte aan verantwoordelijke leiders. Leiders die in staat zijn om complexe maatschappelijke kwesties vanuit een multidisciplinair kader te benaderen, met bewustzijn van het eigen morele kompas.

Verander je Wereld
Met Verander je Wereld stimuleert de VU scholieren en studenten om multidisciplinair te leren en gebruik te maken van het volledige aanbod vakken. De VU is een algemene universiteit bestaand uit negen faculteiten, daaronder tandheelkunde en geneeskunde die per definitie duurzame opleidingen zijn omdat zij bijdragen aan de gezondheid van mensen. Er worden al bijna 300 vakken gegeven die duurzaamheid op de een of ander manier behandelen en ook verplicht zijn. Om studenten inzage te geven over het aanbod van duurzaamheid in het curriculum van de VU, is er een omvattende inventarisatie beschikbaar. Als studenten hun curricula willen aanvullen of extra studiepunten willen verdienen door meer vakken te volgen over duurzaamheid, kunnen ze nu op een makkelijke manier de inventarisatie via web doorzoeken. 
De inventarisatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Op dit moment is het aanbod als volgt:

  • Bachelor: 105 vakken waarin duurzaamheid behandeld wordt (in 2018: 67 vakken)
  • Master: 130 vakken waarin duurzaamheid behandeld wordt (in 2018: 101 vakken)
  • Minor: 48 vakken waarin duurzaamheid behandeld wordt (in 2018: 27 vakken)

In alle studies zijn een of meer vakken met betrekking tot duurzaamheid verplicht. In het Instellingsplan 2020-2025 is dit ook verwoord. 
In totaal biedt de VU 283 vakken (in 2018: 195 vakken, + 145%) aan waarin duurzaamheid geïntegreerd is. Verder biedt de VU op haar website een overzicht over duurzaamheid gerelateerde vakken per opleiding. Zo hebben studenten meerdere mogelijkheden om cursussen op het gebied van duurzaamheid te vinden die zij in hun studie kunnen integreren. Overigens hebben alle studenten een of meerdere vakken met duurzaamheid in hun studiepakket.
Van iedere faculteit is een voorbeeld gegeven:
Bij de ‘kleine’ faculteiten is duurzaamheid een onderdeel van het curriculum. ACTA en Geneeskunde zijn zorgopleidingen dus per definitie duurzame opleidingen:
Onder het profileringsthema Science for Sustainability wordt dit ook interdisciplinair aangepakt, zelfs bedrijfsvoering wordt daarbij betrokken. Studenten worden daarover geïnformeerd doordat in alle studiejaren algemene en persoonlijke voorlichtingen plaatsvinden voor studenten om ze over hun studiekeuze mogelijkheden te informeren.

De VU verbindt zo fundamentele wetenschappelijke kennis inzake duurzaamheid met kennis over het doorvoeren van veranderingen in de samenleving. Daarmee richt zij zich op de gehele keten van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en concrete toepassing. Implementatie van de profileringsthema’s vindt met name plaats langs de inhoudelijke lijn. De (interdisciplinaire) onderzoeksinstituten van de VU geven voor een belangrijk deel gestalte aan de profileringsthema’s.
Met de ontwikkeling van een honours course en een minor heeft de VU het afgelopen jaren belangrijke projecten op het gebied van onderwijs binnen het profileringsthema “Science for Sustainability” gerealiseerd.

Duurzaamheid in minoren

In de cursusinventarisatie van de Green Office zijn 283 vakken die de VU aanbiedt, opgenomen waarin duurzaamheid geïntegreerd is. Van die vakken zijn er 105 Bachelorvakken, 130 Mastervakken en 48 vakken uit minors. Hieruit blijkt ook dat een substantieel deel van het onderwijs duurzaamheid als (keuze)onderdeel aanbiedt.

Minor Sustainability: Global Challenges, Interdisciplinary Solutions (30 EC)
De Faculteit der Sociale Wetenschappen, School of Business and Economics, Faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) en Green Office zijn betrokken met de ontwikkeling van deze minor die uit vijf cursussen bestaat. Hij richt zich aan alle Nederlandse en internationale bachelorstudenten van de VU maar ook van andere universiteiten. Studenten worden uitgenodigd de drie dimensies van duurzaamheid te leren kennen en daarnaast een oplossing te vinden op het gebied van hun interesse, zoals energie, klimaat of afval bijvoorbeeld. Studenten brengen hun academische vaardigheden in en leren multidisciplinair te werken.

Uit de cursusomschrijving: “This minor aims to engage students from all backgrounds in issues of sustainability by making them acquainted to the three dimensions of sustainability (i.e. People, Planet, Prosperity) and challenging them to design and develop solutions within their own field of interest (i.e. energy, climate, water, waste, nature, food security). Students are encouraged to step outside of their personal mono-disciplinary comfort zone and learn about the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the three dimensions of sustainability. The students will learn how to identify and combine planetary opportunities that address the grand challenge from other disciplines, into innovative solutions for a more sustainable world.”

Verdere duurzaamheid gerelateerde minoren

Er zijn meerdere minoren die betrekking hebben op duurzaamheid en die voor iedere bachelorstudent toegankelijk zijn:

Sustainability: Management and Innovation (30 EC)
Deze minor bekijkt duurzaamheid met een ondernemersperspectief en kijkt hoe innovatie kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Globale verwarming, water management, energie en armoede zijn grote uitdagingen en innovatieve business modellen kunnen hier oplossingen voor zijn. Denk hierbij aan hernieuwbare energiebronnen, micro loans of de circulaire economie. Typisch voor deze modellen is dat ze gezamenlijke waarde opleveren: niet alleen winst, maar ook waarde voor de planeet and mensen. Deze minor is voornamelijk voor studenten van de School of Business and Economics bedoeld maar ook open voor gevorderde studenten met een verschillend academisch achtergrond. Binnen deze minor werden ook casussen van de Green Office behandeld, zoals de Foodhub of een duurzamere kantine.

Law and Global Society: Internet, Migration and Climate Change
(30 EC)
Deze minor is niet alleen voor rechtenstudenten geschikt maar voor open voor alle VU bachelor studenten omdat rechten wel een rol spelen maar het doel is globale problemen interdisciplinair te beoordelen. Bestaand uit de drie onderdelen internet, migratie en klimaatverandering focust deze cursus op menselijke waarden en rechten, die vanuit een nationale, internationale en transnationale perspectief worden beschouwt worden. Het vak climate change law discuteert bestaande rechten die relevant zijn voor het veroorzaken en bestuur van klimaatverandering en kijkt naar de actoren die verantwoordelijk zijn voor deze rechten.

Development Studies
(30 EC)
De minor Development Studies behandelt de thema’s die armoede en sociale ongelijkheid in de Global South omgeven. Ontwikkelingsbeleid gebaseerd op economische groei leverde verschillende resultaten op op het gebied van armoedereductie. Een groter BNP wordt vaak bereikt ten koste van sociale gelijkheid en het milieu. Tijdens deze minor wordt de effectiviteit van verschillende beleidsplannen inzake milieubescherming onderzocht. Development and Globalization (periode 1): Dit onderdeel biedt een introductie naar ontwikkelingssociologie en inzicht naar armoede, globale ongelijkheid en ontwikkeling. Verder wordt er onderzoek gedaan naar het effect op het milieu en de ecologische degradatie van verschillende beleidsplannen onderzocht. Environment and Development (periode 1): Het doel van dit onderdeel is om kritisch te kunnen reflecteren op de relatie tussen economische en sociale ontwikkelingen en het milieu, op globaal en lokaal niveau.

Naast losse vakken biedt de VU ook Bacheloropleidingen aan waarbij er volledig wordt gefocust op duurzaamheid. Een specifiek voorbeeld van een Bachelor die volledig in het teken staat van duurzaamheid is de Bachelor “Science Business and Innovation” (SBI). Deze Bachelor kent ook een aansluitend Master programma, waarbij studenten zich in verschillende richtingen kunnen specialiseren. Naast de SBI Master heeft de VU ook andere Masters die zich in grote mate concentreren op duurzaamheid, namelijk de Masters “Spatial, Transport and Environmental Economics” en “Environment and Resource Management”.

Ook binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid is met ingang van 2018/2019 een master die duurzaamheid als rode draad heeft: International Business Law, Climate Change and Sustainability.

Verder zijn er talloze superleuke nieuwe cursussen voor studenten beschikbaar:

Honours programma

Designing Innovations for Sustainability

Bachelorstudenten, niet alleen van de VU maar ook van andere universiteiten, die zich voor een honours programme kwalificeerden kunnen zich inschrijven. Met een interdisciplinaire aanpak wordt in dit vak aan oplossingen voor vraagstukken rond het thema “een duurzamere universiteit” gewerkt. Dit is door casussen op te stellen rond de domeinen energie, afval, water en voedsel. Door gebruik te maken van casussen uit de praktijk krijgen studenten de kans hun kennis in een professionele omgeving in te zetten. VU instellingen zoals het energie centrum vroegen studenten om duurzame oplossingen te vinden en begeleidden ze tijdens de cursus.

Summer school

VU Summer School Governing Climate Change: Theory and Practice
De VU summer school bood in 2016 een duurzaamheid-gerelateerde cursus aan, Governing Climate Change: Theory and Practice. Studenten uit de hele wereld leerden twee weken lang over klimaatverandering en de historie van klimaatbestuur en -overeenkomsten zowel tijdens hoorcolleges maar ook door discussies, simulaties en excursies.

Promotie van duurzaamheid gerelateerde cursussen

Cursussen die duurzaamheid als een onderdeel hebben worden op verschillende manieren actief gecommuniceerd om enerzijds studenten te stimuleren zich in te schrijven en anderzijds aandacht te richten op de toename van duurzaamheid gerelateerde delen in onderwijsprogramma’s. Op een fysieke manier gebeurt dit tijdens informatie evenementen zoals de Master en Minorenmarkt, waar studenten worden geïnformeerd over de verschillende programma’s. Op social media en in de onafhankelijke studentenkrant Advalvas werd het Honours Programma gecommuniceerd, in laatstgenoemde zelfs op de titelpagina, wat ook het gewicht van dit thema op de VU verduidelijkt. Behalve deze publicatie schrijft de Advalvas ook op zijn website over de honours.

Training en ondersteuning onderwijzend personeel

  • Het Duurzame Transitieplan (2019) pakt op een structurele manier de verduurzaming van de VU aan: Naast studenten en medewerkers worden ook docenten benaderd om deel te nemen aan overleggen, en zo mee te werken aan een duurzaamheidsambitie. Verder worden zij aangemoedigd als ambassadeurs binnen hun afdeling initiatieven op te starten en de transitie naar duurzaamheid te stimuleren. Na de eerste fase van interviews zal er een lijst met duurzame activiteiten voor docenten ontwikkeld worden. Mensen kunnen aanvinken waarop ze willen focussen en kunnen zo hun gedrag veranderen. Daarnaast zal er zo ook meer informatie beschikbaar zijn over in hoeverre mensen willen meewerken aan verduurzaming.
  • Via GoodHabitz kunnen alle VU-medewerkers een digitaal programma volgen over duurzaamheid. De cursus Sustainability bestaat uit: 1) What is Sustainability? 2) A Little Becomes a Lot 3) Shrink Your Footprint 4) Sustainable Work 5) It’s Easy Being Green.
  • Via Summer School-cursussen kunnen medewerkers en studenten hun kennis en vaardigheden uitbreiden. Er worden verschillende cursussen met duurzaamheid als thema aangeboden.
  • Het Athena Institute, aangesloten aan de Faculteit der Aards- en Levenswetenschappen bied een interdisciplinaire training over maatschappelijk verantwoord onderzoek voor research masterstudenten, promovendi en postdocs van alle faculteiten aan. Tijdens de 3-daagse RRI training (Responsible Research and Innovation) leren zij verantwoordelijk onderzoek te definiëren, de personele en gemeenschappelijke waarde van hun onderzoek te vergroten en ten slotte oplossingen te vinden voor interdisciplinaire uitdagingen.
  • De GO.VU werkt samen met VU-staf aan docententraining, zodat het makkelijker wordt voor docenten om duurzaamheid in hun vakken te integreren, en heeft dit ook in haar policy document verankerd. Verder zijn de lunch en evening lectures over duurzaamheidsgerelateerde thema’s die de GO.VU organiseert openbaar toegankelijk en zijn hier ook vaak docenten aanwezig. Heel concreet wordt kennis over duurzaamheid vergroot door middel van (het ontwikkelen van) een Massive Open Online Course (MOOC). Hiervoor hebben de studenten van het Green Office VU samengewerkt met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) VU. Met deze MOOC kunnen 22.000 studenten plus 6.000 medewerkers van de VU meer over duurzaamheid leren, maar ook studenten van andere universiteiten en het grote publiek. De MOOC is op een online platform gepubliceerd en is toegankelijk voor iedereen.
  • Verder wordt er veel over duurzaamheid gecommuniceerd en zijn er plannen om meer cursussen voor docenten aan te bieden (bijvoorbeeld door Green Office die het in haar policy document als doel heeft vermeld).
  • Green Impact - Rootability: In collaboration with Rootability, the Green Office VU wants to implement the Green Impact programme at the Vrije Universiteit Amsterdam, in order to offer support and training on sustainability to professors and staff. Green Impact is a behaviour change and engagement programme to encourage people to take simple actions on socio-economic and environmental issues in their offices. Green Impact was developed by the National Union of Students (NUS) in the United Kingdom in 2006. Since then, the programme has been a massive success in the UK and was recognised with the UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development in 2016.

Sustainable Development Goals

De SDG’s vormen de rode draad bij de VU. Dat is ondermeer te zien op de speciale webpagina’s over de SDG’s op de VU. De bibliometrische SDG-analyse zoals ontwikkeld door de VU in het kader van de internationale Aurora-samenwerking, is inmiddels ook de VNSU overgenomen. Het duurzaamheidsonderzoek aan alle Nederlandse universiteiten is dus met eenzelfde, eenduidige en gevalideerde onderzoeksmethode in kaart gebracht.

SDG’s worden ook in de cursussen en onderwijsactiviteiten geintegreerd. Dit is een niet aflatend proces om actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs te incorporeren. Verdergaande ambitie blijkt ondermeer uit de grote betekenis van speerpunt 1. Duurzaamheid in het Instellingplan 2020-2025.

Duurzaamheid in onderzoek en projecten

Er worden talloze initiatieven gestimuleerd voor het uitvoeren van duurzame initiatieven, onderzoek en projecten op alle faculteiten door medewerkers en studenten. Deze vinden gedurende het hele jaar plaats.

Science for Sustainability
Het profielthema Science for Sustainability staat hoog in het vaandel. Binnen het thema Science for Sustainability integreert de VU alle disciplines die kunnen helpen het welzijn van de planeet en de mensen die er leven veilig te stellen. Van biologie tot aan economie, en van de sociale- tot de natuurwetenschappen. Het gaat hierbij om een kruisbestuiving die antwoorden wil vinden op de grootste vragen van onze tijd. Door nadruk te leggen op dit thema toont de VU aan haar studenten te stimuleren op het gebied van onderzoek naar duurzaamheid. Gedurende dit studiejaar, het jaar van dit profileringsthema, zullen de interdisciplinaire onderzoekslijnen op het gebied van duurzaamheid versterkt worden en zullen milieuthema’s vanuit verschillende perspectieven benaderd worden.

Honours Programma Designing Innovations for Sustainability
Deze VU-brede Honours cursus is gefocust op praktische oplossingen rondom duurzaamheid. Naast de theoretische basis worden er verschillende casussen uit de praktijk behandeld die antwoorden zullen zoeken voor de centrale vraagstelling “Hoe kunnen wij de universiteit duurzamer maken?”. Nadat de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op de VU waren gedefinieerd zijn de studenten aan de slag gegaan en werden zij ondersteund door een praktische en een wetenschappelijke expert op het gebied van een van de domeinen energie, afval, water en voedsel. De uitgewerkte oplossingen worden maart gepresenteerd voor relevante personen binnen en buiten de VU die deze kunnen implementeren. De studenten leren door deze cursus de complexiteit van duurzame uitdagingen kennen en leren hoe hun theoretische kennis in de praktijk aan een duurzamere campus kan bijdragen. Op deze manier worden ze gemotiveerd aan duurzame vraagstukken in de praktijk te werken en naast het onderzoek ook naar de implementatie te kijken. Verder inzicht in de behandelde casussen en de resultaten is in het artikel uit de Ad Valvas te vinden.

Minor Sustainability and Innovation
Deze minor richt zich aan alle bachelorstudenten van de School of Business and Economics of gevorderden van andere faculteiten en universiteiten. Het vak Marketing Sustainable Innovations dat in januari 2017 plaatsvond behandelde casussen van de Green Office die onder andere over een duurzamere kantine, de Foodhub of waterverbruik gingen. De uitkomsten presenteerden de studenten aan leden van de Green Office en experten uit de praktijk.

Green IT
Op de VU bestaat er een platform genaamd Green IT dat gecoördineerd wordt door Prof. Patricia Lago. Green IT is een lab waar duurzame software wordt ontwikkeld. Studenten die de master Computer Science volgen kunnen hier de specialisatie ‘Software Engineering and Green IT’ kiezen en worden hierin aangespoord om duurzame oplossingen te vinden voor IT-issues.

Green Office
De Green Office faciliteert onderzoek op het gebied van duurzaamheid op verschillende wijze en faciliteert binnen haar Living Lab en Student Consultancy Hub ook stageplekken.

Thesis support
Studenten met een duurzaamheidsproject worden in hun onderzoek begeleid. De Green Office Research Coördinator geeft steun waar mogelijk en helpt betrokken partijen te benaderen. Daarnaast stimuleert de GO.VU studenten om verder te kijken dan het gebaande pad binnen hun studie. De GO heeft een open houding naar nieuwe initiatieven van studenten, en een groeiend netwerk van bedrijven die stages aanbieden aan studenten geïnteresseerd in duurzaamheid. Dit wordt verder opgepakt in het Living Lab / Student Consultancy Hub.

Living Lab / Student Consultancy Hub
De Green Office heeft haar eigen Living Lab opgezet, een platform om onderzoek op het gebied van duurzaamheid te faciliteren. Het Living Lab heeft een intern en een extern onderdeel. Het externe onderdeel is een samenwerking met groene partners die zijn onderverdeeld in vijf categorieën: water management, waste management, ecosystem services, circular economy, and sustainable investing. Door een netwerk op te zetten met bedrijven binnen deze segmenten kunnen er vraagstukken aangeleverd worden in een groot interessegebied van studenten.

Het Living Lab heeft drie functies: Casussen van partijen binnen en buiten de VU te presenteren, de verbinding te maken met studenten die op zoek zijn naar een onderzoek en deze casussen en vervolgens de opdrachtgever en student tijdens het proces te ondersteunen en coördineren. Zo worden studenten actief gestimuleerd onderzoek te doen en stage te lopen op het gebied van duurzaamheid. Het interne onderdeel is gericht op het integreren van meer duurzame vraagstukken bij vakken op alle faculteiten. Dit wordt gedaan door actief contact te onderhouden met docenten en door samenwerking met de GO.VU studenten de optie te geven om hun case study over een duurzaam onderwerp te doen. De Living Lab geeft studenten de mogelijkheid praktische ervaring op te doen terwijl ze waardevol onderzoek creëren welke wederom organisaties faciliteert om geïnformeerde belangrijke beslissingen te maken.

Op het moment is er een database opgezet, zijn er verschillende partijen benaderd en zijn de eerste voorstellen geformuleerd. Ook is er al een master thesis in werking over het thema “Carbon Offset”. De opdrachtgever is het International Office van de VU. Een PhD student doet onderzoek naar de Foodhub van de Green Office en een ander onderzoeksproject gaat over een restaurant op de VU. De Facilitaire Campus Organisatie werkt aan een voorstel en bedenkt nadere duurzaamheidsvraagstukken. In het kader van het externe Living Lab werd er een stage met onderzoeksonderdeel samen met de Green Business Club aangeboden. Naast onderzoek over mobiliteitsgedrag van studenten moesten de resultaten in een advies voor bedrijven op de Zuidas worden geformuleerd en gepresenteerd worden.

Research Inventory
Om het contact tussen studenten of andere geïnteresseerden en onderzoekers of instituten te faciliteren maar ook om een algemeen overzicht te geven over al het onderzoek over duurzaamheid op de VU Amsterdam heeft de Green Office een inventarisatie gemaakt. Deze is ingedeeld in individuele onderzoekers/doctoraten/theses en onderzoeksinstituten/-centra. 

Research journal
De Green Office publiceerde in maart 2017 haar eerste wetenschappelijke magazine, het “Science for Sustainability Journal”. Meerdere onderzoeken werden door een team bestaand uit zes reviewers en drie leden in het editorial board geïnspecteerd en aangepast. Met deze journal wordt er meer zichtbaarheid aan onderzoek op het gebied van duurzaamheid gegeven en wordt het op deze manier aantrekkelijker voor studenten gemaakt om onderzoek over duurzaamheid te doen. Deze hulpbron streeft ernaar de engagement van studenten en docenten met duurzaamheid te verhogen en te animeren.

Team Research
De Green Office beschikt ook over een Team Research, een team van vrijwilligers die onder leiding van de Research Coördinator onderzoeken uitvoeren. Een was een enquête over eetgewoonten, de andere analyseerde de VU Bachelordag naar duurzaamheid. Zo geeft de Green Office studenten van alle opleidingen de kans buiten hun curriculum onderzoek projecten met duurzame betrekking uit te voeren. Zie bijvoorbeeld Green Office Research portfolio website.

Stimuleren van onderzoek naar duurzaamheid binnen faculteiten
Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) beschikt over een lijst met scriptieonderwerpen voor Bachelor of Science studenten die allemaal gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Binnen de opleiding Aarde en Economie wordt onderzoek naar duurzaamheid actief gestimuleerd doordat een lijst voor studenten toegankelijk gemaakt wordt die meer dan vijftig onderwerpen voor scripties bevat.

Green Living Lab
Het Groene Leven Lab is een Living Lab dat zich richt op het combineren van groen en het leven van mensen. Het biedt ruimte aan sociale ondernemers, onderzoekers en studenten om oplossingen te vinden voor een gezond stadsleven en om onderzoek te doen op hun locatie. Zij hebben ook meegeholpen aan het “Green Healthy Students” onderzoek van prof. Jaap Seidell, ir. Coosje Dijkstra, dr. Jolanda Maas en Nicole van den Bogerd MSc. Dit onderzoek keek naar de wensen en behoeften van studenten ten aanzien van een groene, vitale, inspirerende en uitdagende universiteitsomgeving. Deze inzichten bieden universiteiten een kans om een omgeving te creëren die aansluit bij de wensen en behoeften van studenten. Om dit onderzoek heen is door hun 'the Green Student Bootcamp Challenge' gemaakt, waarin studenten 12 weken lang een cursus kregen over hoe ze 'groener' konden leven als studenten.

Coördinatiecentrum Energie VU - VUmc (CCE)
Bij het Energiebedrijf van de VU zijn standaard afstudeer- en stageplekken voor studenten die zich met duurzaamheid bezig houden. Dit geldt zowel voor technische onderwerpen als meer sociaal-wetenschappelijke onderzoeken. Het CCE heeft in 2016 twee afstudeer-/ scriptieplekken aangeboden in samenhang met het Energie Master Plan: Een ging over energie optimalisatie van installaties bij het CCE en de andere over het maken van een roadmap om de VU energieneutraal te krijgen is. Ook dit jaar biedt de CCE weer scriptieplekken aan. Een student is op het moment bezig met het onderwerp “competitief altruïsme”, waarin het gedragscomponent in energiereductie wordt onderzocht. Daarnaast beschikt de CCE ook over MBO stageplekken. Om de studenten zoveel mogelijk te betrekken bij de energievoorziening van de VU organiseert het CCE rondleidingen voor studenten door het energiecentrum. Het research proposal roadmap to climate-neutral VU geeft een goed beeld.

The Student Consultancy Hub
The Student Consultancy Hub at the GO was conceived in 2017 to expand the scope of the previous living lab, a project to involve students on researching real-world sustainability topics. This project has started the year with great success. It was aimed that this project would create 3-5 new research projects in its first year of expanding the living lab's focus to external parties and more substantial research projects for thesis students. Already 1 project is complete, with another under way, and more still evolving.

The first project involved the creation of an internship project with the Amsterdam company True Price, which saw 3 students from the multi-stakeholder management course with Katinka Quintelier from the business strategy Master's programme. Here students helped True Price map stakeholders to help plan sustainable industry transitions within the Dutch food sector in line with the sustainable development goals. True Price were very impressed with the calibre of the VU students, and will continue to work with the Green Office in future projects. The students themselves thoroughly enjoyed the opportunity to be able to put their skills they learn in class into practice with a real challenge to business. A testimonial from True Price on their perspective of the students can be found on our website

The second project, also a thesis project, is much closer to home. Our student researcher will look into how the VU can give content to its commitment to a shift to 100% sustainable procurement practices, working closely with the Green Office and contract managers. Alongside his thesis research, he will also procure guidelines for future tender projects to ensure contract managers know what best practices should be implemented to ensure sustainability in the procurement process.
Further project are still evolving. For example, the Student Hotel has recently reached out to offer their living lab project to students to help them research how they can integrate sustainability into their products and services. Looking forward, we have further partnered with the Green Business Club and other social enterprise networks to advertise the services of our bright students. We hope that the project will only continue to grow in its second year.

Science for Sustainability Journal
The second publication of the Science for Sustainability Journal has also taken up speed in 2017 and 2018. This year we have received a total of fifteen submissions, up from last year’s five. This has been great for the journal, and because of this surge in interest from students it may be possible to continue the publication of the journal on a bi-annual basis, with a second special edition on water and sustainability given the amount of submissions given in this area. These editions are expected later this year.

This process has been greatly helped by our student volunteer team of six students from across different faculties - Team Research - who have been heavily involved in the review process of incoming articles. Without their dedication and expertise this would not be possible.