Onze strategie

Creëren van een inclusive organisatie

Om een inclusieve omgeving te zijn die creativiteit en talentontwikkeling stimuleert moet een organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan gaat het bijvoorbeeld over selectie en beoordelingsmechanismen, het organisatieklimaat, de mogelijkheden elkaar informeel te ontmoeten of mogelijkheden voor training en doorgroei. De VU zal haar eigen organisatie kritisch doorlichten op remmende en bevorderende factoren voor diversiteit.

Diversiteit als thema in het onderwijs

 

 

Diversiteitsaspecten van het eigen vakgebied
Het uitgangspunt van de VU is dat elke student tijdens de opleiding in aanraking komt met diversiteitsaspecten van het eigen vakgebied. Allereerst gaat het dan om de cultuurgebondenheid van onze kennis. Wat betekent kennis over mondzorg in culturen waar opvattingen over mondhygiëne sterk afwijken van Westerse opvattingen? Ook vinden we het belangrijk dat studenten zich interculturele competenties eigen maken die gericht zijn op de eigen professie. Hoe gaan medici en psychologen om met patiënten met een andere culturele achtergrond?

Community service
Om studenten te leren verschillende achtergronden en perspectieven te benutten bij de analyse van complexe maatschappelijke vraagstukken, zal community service onderdeel gaan uitmaken van het onderwijs. Studenten doen daarbij onderzoek naar vraagstukken van stakeholders uit de omgeving van de universiteit, zoals de gemeente, jeugdzorg of rechtshulp. In een aantal faculteiten krijgen studenten ook de kans vrijwilligerswerk te doen.

Interculturele competenties van docenten
Tenslotte vinden we het belangrijk dat onze docenten goed toegerust zijn in het omgaan met diversiteit onder hun studenten. In het opleidingsaanbod voor onze wetenschappelijke staf besteden we daar uitgebreid aandacht aan.

Wetenschappelijk onderzoek
Bij alle activiteiten is expertiseontwikkeling een belangrijk uitgangspunt. Wetenschappers uit verschillende faculteiten hebben expertise op het gebied van diversiteit. Het is de bedoeling ons diversiteitsbeleid continu te evalueren. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. Dit onderzoek zullen we koppelen aan afstudeertrajecten en promotieonderzoek in de betrokken faculteiten.