Onderzoek

Science for Sustainability
Het onderzoek naar Science for Sustainability kent drie kernthema’s die aardwetenschappelijke, biologische, fysisch- chemische, sociaaleconomische, maatschappelijke, politieke en juridische aspecten integreren in onderzoek en onderwijs:

  • Klimaat
  • Natuurbronnen
  • Energie

Deze drie kernthema’s dragen uit dat wij fundamentele kennis verbinden aan het doorvoeren van veranderingen in de samenleving. Net als bij andere profileringsthema’s werken we ook in dit thema nauw samen met partners op dit gebied.
Bij de VU houden ongeveer 50 onderzoeksgroepen zich bezig met onderzoek waarin duurzaamheid een centrale plaats inneemt. Green Office heeft een eerste inventarisatie gemaakt van duurzaamheid in het VU onderzoek (Engelstalig).

Wat doen we al?
Veel onderzoekers van de VU behoren tot de (inter)nationale top van hun vakgebied. De VU vraagt van onderzoekers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. Maatschappelijke relevantie staat daarbij voorop.

  • De Societal Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan wetenschappers die zich sterk richten op onderzoek met een grote maatschappelijk impact zoals een duurzame ontwikkeling.
  • Om interdisciplinair onderzoek te bevorderen, zijn er binnen de VU Interdisciplinaire Onderzoeks­instituten (IOZI). Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) voert sinds de oprichting in 1971 onderzoek uit op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Het onderzoeksprogramma is geïnspireerd door het concept duurzame ontwikkeling, waarbij een geïntegreerde visie op het milieu centraal staat.
  • Contractonderzoek, onderzoek in opdracht van of samen met het bedrijfsleven of maatschap­pe­lijke organisaties, past ook bij die keuze voor maatschappelijke relevantie. Een goed voorbeeld is het onderzoeksprogramma Renewable Energy in Africa (RENEW) van het Amsterdam Global Change Institute (AGCI), waar vrijwel alle faculteiten van de VU aan verbonden zijn.

Behaalde AAA financiering

Wat gaan we nog meer doen?
In de komende jaren gaat de VU verder op de ingeslagen weg en zullen de onderzoekers ook duurzaamheid als belangrijke maatschappelijke trend verder integreren in het onderzoek en waar dat mogelijk en nuttig is de kennis ook beschikbaar maken ten behoeve van de bedrijfsvoering van de VU (als een ‘living lab’).

In onderzoek en de toepassing daarvan zoeken wij de samenwerking met de UvA. We bouwen deze samenwerking de komende jaren uit met een gezamenlijke onderzoekstrategie, een samenhangend aanbod van masteropleidingen van de bètafaculteiten van de VU en de UvA in de graduate school Science for Sustainability. Daarnaast zullen we ook de verbinding met het alfa- en gammadomein op het gebied van duurzaamheid verder ontwikkelen.