Projecten onderwijsinnovatie

De Vrije Universiteit Amsterdam werkt voortdurend aan innovatie op het gebied van onderwijs, zowel op het gebied van de didactiek als van technologische ondersteuning. Dit gebeurt op kleine schaal door individuele docenten en op grotere schaal door opleidingen of faculteiten. Een belangrijke motor voor onderwijsinnovatie zijn innovatieprojecten, vaak ondersteund met middelen vanuit stimuleringsregelingen.

Actuele innovatieprojecten


Onderwijsmiddag VU / VU Education day

Jaarlijks vindt de VU Onderwijsmiddag plaats. Tijdens deze middag staan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van visie op het onderwijs, curriculum, didactiek en maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Aan de hand van een inspirerende keynote spreker en vele parallelsessies worden deze ontwikkelingen gedeeld met de hele VU-gemeenschap. Het is een moment van ontmoeting en het opdoen van nieuw ideeën. Kijk op de site voor meer informatie.
Meer informatie: Silvester Draaijer, s.draaijer@vu.nl

KnowVU
Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) is een actieve gemeenschap van VU-docenten die elkaar inspireren om het beste onderwijs te maken en het beste uit studenten te halen. Door het actief uitwisselen van informatie en best-practices via bijeenkomsten en de website kan iedereen profiteren van elkaars kennis.
Meer informatie:
KnowVU, knowvu@vu.nl

Onderwijsprijzen
De VU Amsterdam stelt een aantal prijzen en premies beschikbaar om het ontwikkelen van het beste onderwijs te stimuleren. Elk jaar zijn op facultair niveau verkiezingen voor de beste docent en de meest getalenteerde student. Ook universiteitsbreed worden jaarlijks prijzen uitgereikt aan de meest getalenteerde student (StudentTalent) en jonge docent (DocenTalent). Om het jaar is er een prijs voor de senior docent van het jaar (Van der Duyn Schoutenonderwijsprijs) en de Innovatieprijs van € 50.000 voor het team van docenten met het meest veelbelovende innovatieve onderwijsidee. 

KnowVU reikt tweemaal per jaar een innovatiepremie van tweemaal € 5.000 uit voor het beste onderwijsidee. De Adviesraad ICT en Onderwijs VU kent jaarlijks vijf maal een Grassroots stimuleringpremie toe voor een persoonlijke onderwijsinnovatie van een docent die daarbij ICT inzet.
Meer informatie: Silvester Draaijer, s.draaijer@vu.nl

Nieuw toetssysteem VU
De VU Amsterdam is koploper in Nederland op het gebied van digitaal toetsen. Al sinds 2013 heeft de VU de beschikking over haar digitale toetszaal (DigiTenT). Daarin kunnen 385 studenten tegelijkertijd een toets maken.
Begin 2018 kiest de VU Amsterdam voor een nieuw toetssysteem in de digitale toetszaal. Bij het Europese aanbestedingstraject worden alle gebruikersgroepen intensief betrokken, om zo het meest gebruiksvriendelijke systeem te kiezen dat docenten en studenten optimaal ondersteunt.
Meer informatie:
Imke Limpens, i.a.m.limpens@vu.nl

Nieuw leermanagementsysteem VU: Canvas
Canvas is een nieuw, gebruiksvriendelijk leermanagementsysteem voor docenten en studenten. Een leermanagementsysteem ondersteunt het ontwikkelen en uitvoeren van Blended Learning, waarbij face-to-face onderwijs met digitale vormen van onderwijs wordt gecombineerd. Flipping the Classroom is daarvan een bekend voorbeeld. Via het internet kunnen studenten alle cursusinformatie nalezen, opdrachten maken en inleveren en kunnen docenten nakijken en feedback geven. Per september 2018 is Canvas universiteitsbreed in gebruik genomen. Hiermee loopt de VU Amsterdam voorop in Nederland.
Meer informatie:
Jolijn Lubbers, j.c.lubbers@vu.nl

Nationale prijzen en projecten

Jaarlijks ontvangen docenten van de VU Amsterdam prijzen en stimuleringspremies voor innovatieve onderwijsprojecten.

Comenius teaching fellow-beurs voor onderwijsinnovatie op gebied van diversiteit
6 maart 2017 ontvingen VU-docenten Anna van Luijn (VU Amsterdam) en Maaike Muntinga (VUmc) een Comenius Teaching Fellow-beurs uit handen van minister Bussemaker van OCW.

Project Diversity in Talents Anna van Luijn en Marjolein Zweekhorst (VU Amsterdam)
In dit project zetten studenten van de masteropleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject op over “Diversity in Talents”. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers.

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding Maaike Muntinga (VUmc)
In dit project gaan co-assistenten, artsen in opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film, die wordt gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.

Meer informatie:
Silvester Draaijer, s.draaijer@vu.nl

SURF stimuleringprojecten voor open en online onderwijs
Momenteel voert de VU Amsterdam twee innovatieprojecten uit op het gebied van open en online onderwijs.

Docent en onderzoeker Laura Rupp van de Faculteit der Geesteswetenschappen ontwikkelt een MOOC op het MOOC-platform FutureLearn over het onderwerp Global English. De MOOC maakt lerenden over de hele wereld veel meer bewust van het feit dat er geen goede of slechte Engels uitspraak bestaat, maar heel veel verschillende en geaccepteerde vormen.
Meer informatie
op www.surf.nl

Docent en onderzoeker Cees van Gestel van de Bètafaculteit ontwikkelt samen met collega’s uit heel Nederland en daarbuiten een open tekstboek voor het domein van Environmental Toxicologie. Ze ontwikkelen het standaard studieboek voor meerdere jaren en onderwerpen uit dit vakgebied. Door de subsidie wordt het boek vervolgend gratis beschikbaar voor alle studenten.
Meer informatie
op www.surf.nl

Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)

In de afgelopen jaren is het aanbod van open en online onderwijs in Europa enorm gegroeid. Om gewaarborgde diploma’s en certificaten voor dit onderwijs af te kunnen geven, is in veel gevallen toetsing onder beveiligde condities noodzakelijk. Traditionele vormen zoals toetsing in een certificeringscentrum of bij een instelling voor hoger onderwijs zijn weinig efficiënt en duur voor zowel de student als de instelling. Daardoor worden de toegang en doorstroom in het hoger onderwijs belemmerd. Beveiligd online toetsen op afstand (bijvoorbeeld door studenten in een thuissituatie) kan hiervoor een oplossing bieden.

Hiervoor is het KA2 Strategic Partnership Erasmus+ project gestart. De VU Amsterdam is penvoerder van dit project, waarin zes instellingen voor hoger onderwijs in Europa en een technologieleverancier samenwerken. Zij onderzoeken hoe beveiligd online toetsen op afstand op een gewaarborgde manier ingericht kan worden en leggen dit vast in regels en richtlijnen. Daarbij gaat het onder meer om beveiligings- en privacy-aspecten, praktische procedures, protocollen, studentervaringen en vergelijkbaarheid van toetsresultaten. Door de samenwerking worden deze aspecten op Europees niveau onderzocht, geharmoniseerd en vastgelegd. Dit versterkt de transnationale erkenning van verworven competenties en Europese instroom en doorstroom van studenten.

De VU Amsterdam werkt in het project samen met het RISBO van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys hogescholen, Wilhelm Büchner University of Applied Science Darmstadt (Du), Hertfordshire University (GB), Universiteit Hasselt (Be) en Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (Fr). Het project loopt drie jaar. De VU organiseert pilots rond centrale selectie, studenten met toelatingsdeficiënties, studenten met functiebeperking, studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven en hertentamens.

Logo ErasmusPlus

Meer informatie op de publieke website van het project: http://onlineproctoring.eu
Of neem contact op met Silvester Draaijer: s.draaijer@vu.nl