Klacht indienen

Wanneer u besluit een formele klacht in te dienen, kunt u dit doen door uw klacht te versturen aan het College van Bestuur van de VU (CvB). Dit geldt ook wanneer u een klacht op het gebied van wetenschappelijke integriteit wilt indienen over een medewerker van VUmc. 

Vermeld bij uw klacht in ieder geval:

- uw naam, functie, adresgegevens en een e-mail adres;
- de persoon of groep tegen wie uw klacht gericht is;
- een precieze en heldere beschrijving van de inhoud van uw klacht;
- argumenten waarom de klacht wat u betreft over wetenschappelijke integriteit gaat;
- een heldere en beargumenteerde aanduiding van de inbreuk op de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van VSNU die volgens u heeft plaatsgevonden.

U dient uw klacht te onderbouwen met bijlagen en/of bewijsstukken. In het geval dat u bijvoorbeeld een klacht over plagiaat indient, moet u zowel de originele bron als het volgens u geplagieerde tekstgedeelte aanleveren. Het CvB zal uw klacht in ontvangst nemen en ter beoordeling en eventuele behandeling doorsturen aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI).


U kunt uw klacht zowel op papier (voorzien van een handtekening) als per e-mail indienen. Hieronder treft u gegevens over adressering:

Per post o.v.v. “vertrouwelijk”:

Vrije Universiteit Amsterdam
College van Bestuur
t.a.v. de Rector Magnificus
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

Per e-mail o.v.v. “vertrouwelijk”:

[email protected] (José Kiss, beleidsmedewerker Wetenschappelijke Integriteit)