BSc Gezondheid en Leven, jaar 1

Het eerste jaar heeft een oriënterende en selecterende functie. De
student kan zich tijdens het eerste studiejaar oriënteren op de gekozen
opleiding, dat wil zeggen: voldoet de opleiding aan de verwachting en is
men er geschikt voor. De selecterende functie komt vooral tot uiting in
de studieresultaten.

Het programma in het eerste jaar vormt een basis er wordt kennis
bijgebracht aangaande:
- het normaal functioneren van de gezonde mens (fysiologie, functionele
anatomie, genetica en de biologie van ontwikkeling en veroudering);
- gezondheid en daaraan gerelateerde problematiek: een eerste benadering
van bedreigingen, dysfuncties en pathologieën van de mens die endogeen
dan wel in interactie met de sociale, biotische en fysieke omgeving
optreden;
- achtergrond, uitvoering en doelstelling van wetenschappelijk onderzoek
en de plaats van wetenschap in de maatschappij (zowel filosofische als
praktische academische vorming)
Daarnaast oefenen studenten zich in logisch denken, het goed formuleren
van vraagstellingen, het systematisch zoeken naar oplossingen, het
kritisch evalueren van mogelijke antwoorden en het goed schriftelijk en
mondeling presenteren. Door de thematische opzet van het studiejaar
wordt elk onderwerp integraal benaderd.

De studieresultaten worden gevolgd door de studieadviseur. Aan het eind
van het eerste jaar krijgt elke student een bindend studieadvies. Ter
voorbereiding op het tweede studiejaar, maken alle studenten een
planning van hun programma aan het einde van het eerste jaar. Dat doen
zij in overleg met hun tutor.

In het eerste jaar zijn alle vakken verplicht, er zijn geen keuzevakken.
Onderstaande link verwijst naar een overzicht van de cursusprogrammering
voor het eerste studiejaar, met daarbij per cursus de studiebelasting
uitgedrukt in studiepunten (EC).
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Blusinstructie voor studenten G&L Periode 1 0.0 AB_GL_BRAND
Bouwstenen van het Leven Periode 1 6.0 AB_487001
Taaltoets Nederlands voor studenten ALW Periode 1 0.0 AB_TAALTOETS
Zicht op gezondheid en leven Periode 1 6.0 AB_1131
Celbiologie en immunologie Periode 2 6.0 AB_1132
Humane levenscyclus I Periode 2 6.0 AB_1161
Humane levenscyclus II Periode 3 6.0 AB_1133
Externe determinanten van gezondheid Periode 4 6.0 AB_1134
Vorm en functie Periode 4 6.0 AB_1162
Methodologie I Periode 5 6.0 AB_487035
Microbiologie Periode 5 6.0 AB_1146
Gedrag en gezondheid Periode 6 6.0 AB_1147
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvBScGezondheidenLevenjaar1