Literaire analyse

 
Vakcode:
L_ALBALES103
Periode:
Periode 2
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Geesteswetenschappen
Coördinator:
A. van der Meer MPhil
Examinator:
A. van der Meer MPhil
Docenten:
A. van der Meer MPhil
Lesmethode(n):
Hoorcollege, Werkcollege
Niveau:
100

Doel vak

Inzicht verwerven in de grondslagen en methoden van een
structuralistische benadering van literaire teksten; een breed overzicht
krijgen van mogelijke leeswijzen en interpretatieve stromingen. Na
afloop van de cursus kun je de structuur van gedichten, verhalen en
toneelstukken systematisch analyseren met behulp van het aangereikte
(structuralistische) instrumentarium; je kunt op basis van deze analyse
een eerste aanzet geven tot een eigen interpretatie van de tekst; je
kunt je positie als interpreet verantwoorden; je kunt de interpretaties
van anderen op waarde schatten; je kunt mondeling en schriftelijk
verslag doen van je bevindingen.

Inhoud vak

Het vak kent een methodische, theoretische en een creatieve component.
Tijdens de cursus leert de student zelf Nederlandse teksten te
analyseren in een reeks intensieve werkcolleges over poëzie, proza en
drama. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
genre, metrum, klankherhaling, strofische vormen, stijlfiguren,
beeldspraak, vertellen, gedachten en gesprekken, tijd, ruimte,
personages en motieven, drama en performance. Tijdens de colleges is er
ook ruimte voor theoretische reflectie op verschillende interpretatieve
stromen en narratologische theorieën.

Dit deel wordt afgesloten met een deeltentamen over poëzie (40%) en een
deeltentamen over proza en drama (50%). Voor beide onderdelen moet een
voldoende behaald worden om de cursus succesvol af te sluiten.Ook maakt
elke student een bewerking van een literaire tekst (een gedicht, een
kort verhaal of een korte dramatekst), door deze tekst te reciteren, op
muziek te zetten, of te verfilmen. Het resultaat wordt gepresenteerd in
periode 3 (10%).

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege. Totaal 6 uur college per week.

Toetsvorm

Twee schriftelijke tentamens (40% voor de poëzietoets; 50% voor de
proza- en dramatoets), een presentatie (10%). De twee schriftelijke
tentamens moeten voldoende gemaakt worden.

Literatuur

Verplicht aanschaffen: Erica van Boven en Gillis Dorleijn. Literair
Mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Bussum,
Coutinho, 2013. Overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Vereiste voorkennis

Geen.

Doelgroep

Eerstejaars studenten Literatuur en samenleving.

Intekenprocedure

.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. In geval van afwezigheid mag maximaal tweemaal
een extra opdracht gemaakt worden.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50856827 asnDCtitleasvLiteraireanalyse asnperiodasv120 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000030 asnDCcoverageasvAvanderMeerMPhil